התקדמות נושא :

Past Simple – Wh/ questions

עבר פשוט – שאלות Wh

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה אתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Why did you go - Genuwine

Why did you go, why did you leave?

למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?        

 למה לקחת את אהבתך ממני  

What did I do? What did I say?   

 מה עשיתי? מה אמרתי   

Why did you take your love away?

 למה לקחת את אהבתך

Why did you go, why did you leave?

 למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?  

למה לקחת את אהבתך ממני                      

Something I said, something I’ve done,

משהו שאמרתי? משהו שעשיתי

Why did you take your love away?    

 למה לקחת את אהבתך

I’ve been single, been lonely, and hating every second of it baby

נהייתי רווק, נהייתי בודד, ושונא כל שניה מזה בייבי

I can’t sleep right, one more night, ‘cause I miss the loving from my lady

אני לא יכול לשון טוב, עוד לילה, כוון שאני מתגעגע מהאהבה של גברתי

I would give up almost anything to get you back into my life

הייתי מוותר על כל דבר להחזיר אותך לתוך חייה

Baby I’m sorry for whatever I’ve done and I want you to be my wife

בייבי אני מצטער על כל מה שעשיתי ואני רוצה שתהיי אשתי

Why did you go, why did you leave?

למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

 למה לקחת את אהבתך ממני  

What did I do? What did I say?

מה עשיתי? מה אמרתי   

Why did you take your love away?

 למה לקחת את אהבתך

Why did you go, why did you leave?

 למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

 למה לקחת את אהבתך ממני                      

Something I said, something I’ve done,

משהו שאמרתי? משהו שעשיתי

Why did you take your love away?

למה לקחת את אהבתך

What’s the problem, can we talk baby – I thought our love was real and true

מה הבעיה, אפשר לדבר בייבי – אני חשבתי שאהבתינו הייתה אמיתי ונכון

You can tell me, I’m all years girl. There’s nothing we can’t get through

את יכולה לספר לי, אני כולו אוזן ילדה – אין שום דבר שאנחנו לא יכולים לעבור

Whatever the problem is, we’ll work it out. Don’t break up a happy home

מה שהבעיה תהיה, אנחנו נסתדר. אל תפרקי בית שמח

Life is nothing without love to share and I don’t want to be alone

החיים הם כלם בלי אהבה לחלק ואני לא רוצה להיות לבד

Why did you go, why did you leave?

למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

 למה לקחת את אהבתך ממני  

What did I do? What did I say?

 מה עשיתי? מה אמרתי   

Why did you take your love away?

 למה לקחת את אהבתך

Why did you go, why did you leave?

 למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

למה לקחת את אהבתך ממני                      

Something I said, something I’ve done,

משהו שאמרתי? משהו שעשיתי

Why did you take your love away?

למה לקחת את אהבתך

The memories are too much to bear

 הזיכרונות יותר מדי לסבול  

I’m so in love with you and I’m about to lose my mind

אני כל כך מאובה בך ואני עומד להשתעגע  

Don’t know what I’ve done to make you leave me you baby

לא יודע מה עשיתי שגרם לך לעזוב אותי  

But I’ll be true to you if you come back to me

 אבל אני אהיה נאמן אם תחזרי אלי

You, you, you, you

 את, את, את, את

Why did you go, why did you leave?

למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

 למה לקחת את אהבתך ממני  

What did I do? What did I say?

מה עשיתי? מה אמרתי   

Why did you take your love away?

 למה לקחת את אהבתך

Why did you go, why did you leave?

למה הלכת? למה עזבת

Why did you take your love from me?

למה לקחת את אהבתך ממני                      

Something I said, something I’ve done,

משהו שאמרתי? משהו שעשיתי

Why did you take your love away?

למה לקחת את אהבתך

 Aches and Pains

כאבים ועוד כאבים

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים. ראשית תלמדו את המילים חדשות למתה.

On the basis of what we’ve learned from the song, lets make new sentences. First lets learn the new vocabulary below.

Headache

כאב ראש

Backache

כאב גב

Stomachache

כאב בטן

Toothache

כאב שיניים

Earache

כאב אוזן

Cold

התקרר

Sore throat

כאב גרון

Fever

חום

Cough

שיעול

A: Why did you leave the party so early?

B: I left early because I had a headache. 

A: Oh. Well I hope you’re feeling better now.

 

A: Why did you eat chicken soup yesterday?  It was so hot outside.

B: I ate soup because I had a cold. 

A: Oh. Well I hope you’re feeling better now.

 

A: Why did the kids go to bed so early last night?

B: Because they had the flew. 

A: Oh. Well I hope they feel better soon.

 

A: Why did Val come home early from school today?

B: Because she had an earache.

A: Oh. Well I hope she feels better soon.

 

A: Why didn’t you speak in the debate last week?

B: Because I had a sour throat.

A: Oh. Well you sound much better now.

 

A: Why didn’t you eat your breakfast this morning?

B: I didn’t eat because I had a stomachache.

A: Oh. Well you sound much better now.

 

A: Why didn’t you go to the Opera House last night?

B: Because I had a bad cough.

A: Oh. Well you sound much better now.

 

A: Why didn’t Johny take the candy from you?

B: Because he has a toothache.

A: Oh. Well I hope you take him to the dentist soon.

 

A: Why didn’t your son play in the tennis match yesterday?

B: Because he had a backache.

A: Oh. Well I hope he’s feeling better now.

 

?What did you do last night

 

מה עשית אמש

מתחת ישנם שאלות חשובות בהווה פשוט. תקראו את השאלות בקל רם ותתחילו ללמוד אותם בעל פה.

1) מה עשיתם אתמול בלילה?

     -הלכנו לסרט.

2) איפה ראיתם את זה?

     – ראינו את זה בקניון.

3) באיזה שעה זה התחיל?

     – זה התחיל ב-10 בלילה.

4) כמה זה עלה לכל קרטיס?

     – זה עלה 45 ש”ח.

5) עם מי הלכת?

     – הלכתי עם החבר הכי טוב שלי.

6) מתי חזרתם?

     – חזרנו ב 2 בבוקר.

7) למה חזרתם כל כך מאוחר?

     – בגלל שעצרנו בפיצה בחזור.

Below are some important questions in the present simple. Read the questions out loud and begin to memorize them.

1) What did you do last night? 

     – We went to the movies.

2) Where did you see it?

     – We saw it at the mall.

3) What time did it start?

      – It started at 10:00 p.m.

4) How much did each ticket cost?

     – It cost 45 sheckels.

5) Who did you go with?

     – I went with my best friend.

6) When did you get back?

     – We got back at 2:00 a.m.

7) Why did you return so late?

     – Because we stopped for some pizza on the way back.

 

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Leave

לעזוב

Bear

לסבול

Lose

לאבד   

Miss

להתגעגע

Share

לשתף

Come back

לחזור  

Be true

להיות נאמן

Break up

 להיפרד

Get through it

לעבור את זה

Lose my mind

לאבד את דעתך

Give up

לוותר

Single

 יחיד / רווק/ה

Lonely

בודד

Memories

זכרונות

Lady

גיברת

Wife

(אשה (אשתי

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Miss

להתגעגע

Lose

לאבד/להפסיד

Bear

לסבול

Come back

לחזור

Be true

להיות אמיתי

Leave

לעזוב

שם עצם

Nouns

Memories

זיכרונות

Wife

אשה (אשתי)

Lady

גיברת

שם תואר

Adjectives

Single

יחיד / רווק/ה

Lonely

בודד

Alone

גיברת

ביטויים

Expressions

Lose your mind

לאבד את דעתך

Give up

לוותר

Great through it

לעבור את זה

Break up

להיפרד

Be true

להיות נאמן

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה אתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
  • memories 00:00
00:00
00:00
  • don't give up 00:00
00:00
00:00
  • get through it 00:00
00:00
00:00
  • embarrassing 00:00
00:00
00:00
  • broken heart 00:00
00:00
00:00
  • come back 00:00
00:00
00:00
  • Dear wife 00:00

That's Hilarious

זה קורע

!The JOKES are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

בדיחות

1) ש:  למה התרנגול חצה את הכביש?

   ת:  להגיע לצד השני.

 

 2) ש: מדוע הפיל חצה את הכביש?

     ת: להרים את התרנגול המעוך.

 

 

3) ש: מדוע צבע הפיל את ציפורניו באדום?

     ת: כי הוא רצה להתחבא מאחורי שיח הדובדבן.

 

4) ש: למה הפיל קנה סנדלים חדשים?

    ת: מפני שרצה להשוויץ את ציפורניה.

 

5) ש: מדוע הפיל שחה בנהר על גבו?

    ת: כי היא לא רצתה להרטיב את הסנדלים החדשים שלה.

 

 

6) ש: מה טרזן אמר כשראה 1,000 פילים עולים על הגבעה?

    ת: “תראו, יש 1,000 פילים שמגיעים מעל הגבעה”.

 

 

7)  ש:  מה ג’יין אמרה?

    ת: הנה באים האוכמניות. (ג ‘יין היתה עיוורת צבעים)

 

 

8)  ש:  מה אמר טרזן כשראה 1,000 פילים עם משקפי שמש על הגבעה?

     ת:  שום דבר, הוא לא זיהה אותם.

JOKES

1) Q:  Why did the chicken cross the road?

    A:  To get to the other side.

 

2) Q: Why did the elephant cross the road?

    A: To pick up the squashed chicken.

 

3) Q:  Why did the elephant paint his toe-nails red?

    A: Because he wanted to hide behind the cherry bush.

 

4) Q: Why did the elephant buy new sandals?

    A:  Because he wanted to show off its toe nails.

 

5) Q: Why did the elephant swim down the river on its back?

   A: Because he didn’t want to get its new sandals wet.

 

6) Q: What did Tarzan say when he saw 1,000 elephants coming over the hill?

    A: “Look, there’s 1,000 elephants coming over the hill.”

 

7) Q: What did Jane say?

    A: Here come the blueberries. (Jane was color blind)

 

8) Q: What did Tarzan say when he saw 1,000 elephants with sunglasses on, coming over the hill?

    A: Nothing, he didn’t recognize them.