התקדמות נושא :

To be or not To be

להיות או  לא להיות

Action

אקשין

צפו, תקשיבו, תלמדו ותצחקו עם הבדרנים הבלתי הגיוניים!

בקליפ הזה, סל עובד כמזכיר במשרד. להזכירכם, הוא חייב לעשות ולומר כל מה שהחברים שלו אומרים לו לעשות או שהוא מפסיד את המשימה.

 

Look, Listen, Learn and Laugh with the Impractical Jokers!

In this clip, Sal works as a secretary in an office. Remember he has to do and say everything his friends tell him to do or he loses this mission.

הוראות לימוד

 1. צפו בקליפ פעם אחת.
 2. תלמדו את האוצר מילים עד שהמילים מוכרות לכם..
 3. תקראו את התַסרִיט 3, 4 – 500 פעמים בקול רם עד שהבנתם את הכל.
 4. צפו בסרטון שוב  2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. תהנו ולא לשכוח LOL!

Instructions

 1. Watch the clip  1 time.
 2. Learn the vocabulary words below until the words are  familiar to you.
 3. Read the script 3, 4 – 500 times out loud until you understand everything.
 4. Watch the clip 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  HAVE FUN and don’t forget LOL.

The Appointment - Impractical Jokers

Joe: As haphazard as possible, just keep smacking the keyboard.

באופן מקרי לחלוטין, רק תקיש על המקלדת

Sal: What’s your name?

אז מה שמך

Darlene:  Darlene.

דרלין

Sal: D-A-R-L-E-N-E

Darlene:  Yes    

Sal: D – A – R – L

Joe: Keep smacking the keyboard

תמשיך להקיש על המקלדת

Sal:  E – N – E

Darlene:  Yes, “E – N – E”

Sal: Are you from the New York area?

האם את מניו יורק

Darlene:  Brooklyn 

ברוקלין

Sal:  Brooklyn….. And your “zip”  (zip code)

ברוקלין… והמיקוד 

Darlene:  11225

 אחד-אחד-שתיים-שתיים-חמש

Sal: And what time is your appointment.    

ובאיזה שעה הפגישה שלך

Darlene:  6 

Sal: 6 p.m.  

שש אחר הצהרים

Darlene:  Yes 

 

תלמדו את האוצר מילים ואז תתרגלו את השאלות מתחת עד שאתם יודעים אותם בעל פה.

Learn the VOCABULARY words and then practice saying the questions below until you know them by heart.

Numbers

מספרים

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

zero

one

two

three

four

five

six

seven

eight

nine

Personal Information  

מידע איש

 

First name

 שם פרטי

Middle name

שם אמצעי

Nickname

שם חיבה

Last Name

שם משפחה

Address

כתובת

Telephone number

מספר טלפון

Cell number

מספר סלולרי

Zip code

מיקוד

מצוין. עכשיו שלמדנו את האוצר מילים, בואו נתרגל את המשפטים הבאים. תקראו אותם בקל רם 2, 3 - 400 פעם עד שתזכרו אותם בעל פה.

Great. Now that we've learned the vocabulary words, let's practice the sentences below. Read them out loud 2, 3 - 400 times until you remember them by heart.

00:00
00:00
 • Your name 00:00

1.What’s your name? 

     – My name is    Aussie   .

00:00
00:00
 • last name 00:00

2. What’s your last name? 

     – It’s    Oved   .

00:00
00:00
 • your address 00:00

3. What’s your address?

     – My address is 543 Sokolov Street. 

00:00
00:00
 • Tel Aviv 00:00

4. Where are you from?

      – I’m from Tel Aviv

00:00
00:00
 • your zip 00:00

5. What’s your zip code number?

     – My zip code is  6332101 

 

Test Yourself

תבחנו את עצמיכם

Last name

שם משפחה

Telephone Number

מספר טלפון

Appointment

פגישה

Middle name

שם משפחה

Zip code

מספר מיקוד

Area

אזור

First name

שם פרטי

Address

כתובת

Cell Number

טלפון סלולרי

Possessions  

שייכות

 1. My      שלי       My name is Moshe.
 2. Your   שלך       Your name is Rachel.    
 3. His     שלו       His name is Aaron.
 4. Her    שלה      Her name is Shanni.
 5. Our    שלנו     Our name is Levi.
 6. Their  שלהם   Their names are Jacob and Rebbeca.

יש! עוד אוצר מילים!

Yeah! More vocabulary words!

Husband

   בעל  

Wife  

אשה   

Friends   

חברים  

Teacher  

מורה   

Boss  

בוס  

Partner   

שותף

Mr. (Mister)

מר   

Mrs.  (Misses)

גברת

Ms. (Miss)

אשה לא נשואה

 

מצוין! עכשיו על ידי האוצר מילים החדש והשייכות לשמדתם מלמעלה, תענו על השאלות למטה.  בהצלחה!

Great! Now using the new vocabulary and the possessions that you learned from above, answer the questions below.

00:00
00:00
 • Name 00:00

1) What’s your name?        (Sarah)

–  My name is Sarah________________

00:00
00:00
 • last name 00:00

2) What’s your last name?        (Rozen)

–  My  last name is ____________.

00:00
00:00
 • husband 00:00

3) What’s the name of your husband?     (Avi)

–  His name is _______________.

00:00
00:00
 • address 00:00

4) What’s your address?        (321 King David Street)

–  Our _____________________. 

00:00
00:00
 • zip code 00:00

5) What’s your zip code number?        (90210)

–  Our ______________________.

סופר! הנה עוד כמה שאלות לענות עליהם. השתמשו במילים בסוגריים לענות על השאלות.

Super! Here are some more questions. Use the words in parenthesis to answer the questions.

00:00
00:00
 • Tamar b.f 00:00

1) What’s the name of your best friend?    (Tamar)    

–  Her name is Tamar._________________.

00:00
00:00
 • cell number 00:00

1) What’s her cell number?          (058-323-2019)  

–  _________________________________.

00:00
00:00
 • good friends 00:00

2) What are the names of two of your good friends?    

–  ________________________Lisa and Jane.

00:00
00:00
 • Mr. Oved teacher 00:00

3) What’s the last name of your teacher?      (Oved)    

–  ________________________________.

00:00
00:00
 • partner address 00:00

4) What’s the address of your partner at work?      

–  _____________32 Ben Yehuda St. Jerusalem.

00:00
00:00
 • boss 00:00

5) What’s the name of your boss?          (Moshe)

–  ________________________________.

מדהים! עוד דבר אחד, השייכות משתנה קצת כאשר אנחנו לא מזכירים את האובייקט. זה קורה כאשר שזה מובן על איזה אובייקט עליו אנחנן מדברים. תסתכלו בדוגמאות למה.

Amazing! One more thing, the possession form changes a little when we do not mention the object. This happens when it is understood what object we are talking about. Look at the examples below.

 

my

=  mine

That’s my phone.  It’s mine.            

your

=  yours

That’s your pen.  It’s yours.              

his

=  his   

That’s his hat.  It’s his.                     

her

=  her  

That’s her lipstick. It’s hers.              

its

=  its   

The dog is hungry. Where is its food?

their

= theirs

It’s not our problem.  Its theirs.         

our

= ours  

Is this our hotel room?  Yes it’s ours.

* Notice that they almost always appear in the end of the sentence.  שימו לב שהם כמעט תמיד מופיעים בסוף המשפט *

Whose fault is it?

מי אשם

בואו נתרגל את זה עם המשפטים הבאים. תקראו אותם בקול רם.

Lets practice using this form of the possession with the sentences below. Read them out loud.

00:00
00:00
 • his fault 00:00

1) It’s not my fault. It’s his!

00:00
00:00
 • her fault 00:00

2) It’s not his fault. It’s hers!

00:00
00:00
 • their fault 00:00

3) No. It’s not her fault. It’s theirs!

00:00
00:00
 • Our Fault 00:00

4) No. It’s really not their fault. It’s ours! 

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב