התקדמות נושא :

To be or not to be

להיות או לא להיות

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Cause I'm Happy - Pharrell William'

It might seem crazy what I’m about to say

זה אולי ישמע מוזר מה שאני יאמר,

Sunshine she’s here, you can take a break

שמש, היא פה, את יכולה לצאת להפסקה

I’m a – hot air balloon that could go to space

אני – כדור פורח שיכול להגיע לחלל

With the air like I don’t care, baby, by the way

אם אויר כאילו אין מחר, מותק, דרך אגב.

Because I’m happy  

 כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof

  מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you feel like happiness is the truth   

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy 

 כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you

 מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך,

Because I’m happy     

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

Here comes bad news, talking this and that

 הנה באות חדשות רעות, אומרים כך וכך

But give me all you’ve got, and don’t hold it back

תן לי הכל, אל תחסוך

Well, I should probably warn you, I’ll be just fine

אני צריך להזהיר אותך, אני אהיה בסדר

No offense to you, don’t waste your time, here’s why   

אל תפגע, אל תבזבז את זמנך, זה למה

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof  

מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like happiness is the truth   

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy     

כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you 

מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

Bring me down… can’t nothing…

להפיל אותי (לדכות אותי)…שום דבר

Bring me down… my level is too high…

להפיל אותי…אני נמצא גבוה

Bring me down… can’t nothing…

להפיל אותי…שום דבר

Bring me down, I said (let me tell you now) 

 להפיל אותי, אני אומר (תן לי לומר לך עכשיו) 

Bring me down… can’t nothing

להפיל אותי…שום דבר

Bring me down… my level is too high… 

להפיל אותי…אני נמצא גבוה

Bring me down… can’t nothing…

להפיל אותי…שום דבר

Bring me down, I said…

להפיל אותי, אני אומר

Because I’m happy     

כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof  

מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like happiness is the truth   

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you 

מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof

מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy

כי אני שמח

Clap along if you feel like happiness is the truth

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you 

מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך

Because I’m happy 

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

Bring me down… can’t nothing

להפיל אותי…שום דבר

Bring me down… my level is too high

להפיל אותי…אני נמצא גבוה   

Bring me down… can’t nothing 

להפיל אותי…שום דבר

Bring me down, I said -let me tell you now

להפיל אותי, אני אומר – תן לי לומר לך

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof

מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy   

כי אני שמח

Clap along if you feel that happiness is the truth   

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy 

כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you 

מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

Because I’m happy    

כי אני שמח

Clap along if you feel like a room without a roof

מחא כפיים אם אתה מרגיש שאתה יכול לעוף לשמיים

Because I’m happy

כי אני שמח

Clap along if you feel like happiness is the truth

מחא כפיים אם אתה מרגיש שהאושר הוא האמת

Because I’m happy  

כי אני שמח

Clap along if you know what happiness is to you 

מחא כפיים אם אתה יודע מה הוא האושר עבורך

Because I’m happy   

כי אני שמח

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

מחא כפיים אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות

00:00
00:00
 • I'm happy - Audio Lesson 00:00

שלב 1

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ניצור משפטים חדשים על ידי שינוי קטן ופשוט של השם תואר. למטה רשימה של כמה חדשים. קודם תלמדו אותם בעל פה 💖 .

Stage 1

On the basis of what learned in the song, let’s make new sentences by simply changing the adjectives with the new ones listed below * First study the new words below until you know them by heart 💖

 

I'm Happy

 

Happy

שמח

Glad

שמח

Sad

עצוב

Mad

כועס

Angry

כועס

Nervous

עצבני

Scared

מפוחד

Afraid

מפחד

Hurt

פגוע/נפגע

Busy

עסוק

Sorry

מצטער

Lonely

בודד

Tired

עייף

Hungry

רעב

Thirsty

צמא

Excited

מתרגש

תזכורת קטנה

To Be = am, is, are

Quick Reminder

To Be

Long

 

To Be

Short

    יחיד

רבים

 

יחיד

רבים

1) I am happy.

1) We are happy.

 

1) I’m happy.

1) We’re happy.

 • 2) You are happy.

2) You are happy.

 

2) You’re happy.

2) You’re happy.

3) He is happy.

3) They are happy.

 

3) He’s happy.

3) They’re happy.

3) She is happy.

   

3) She’s happy.

 

3) It is happy.

   

3) It’s happy.

 
00:00
00:00
00:00
00:00
 • Sorry 00:00
00:00
00:00
 • busy 00:00
00:00
00:00
 • hungry 00:00
00:00
00:00
 • nervous 00:00
00:00
00:00
 • thirsty 00:00

Not

שלב 2

עכשיו בואו ניצור משפטים בשלילה. פשוט מוסיפים not אחרי הפועל “am” . 

Stage 2

No let’s make new sentences in the negative.  Simply add the word not after the verb word “am.”  . 

 

00:00
00:00
 • not scared 00:00
00:00
00:00
 • not sad 00:00
00:00
00:00
 • No title 00:00
00:00
00:00
 • not tired 00:00

Are you okay?

No I’m not !

Yes I am !

האם אתה בסדר?

שאלות “האם” – פשוט הופכים את הסדר של הנושא והפועל להיות (am, is, are )

שלב 3

מעולה! עכשיו בואו נשאל שאלות באמצעות האוצר המילים שלמדנו למעלה. פשוט תחליפו את הסדר של הנושא ואת הפועל “להיות”. כל השאלות צריכות להתחיל ב-“am, is or are“. 

Stage 3

Great!  Now let’s ask questions using the vocabulary that we learned above.  Simply change the order of the subject and the verb “to be.” All your questions should begin with either “am, is or are.” 

am, is, are – להיות – To be          

1) Am I happy?    (1) Are we happy?

2) Are you happy?

3) Is he happy?   (3) Are they happy.

3) Is she happy ?

4) Is it happy?

00:00
00:00
 • No title 00:00
00:00
00:00
 • lonely 00:00
00:00
00:00
 • disgusted 00:00
00:00
00:00
 • mad 00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

How are you?

מה שלומך

שלב 4

מצוין! עכשיו נסו ליצור משפטים חדשים. קראו את הדוגמאות למטה ותתרגמו אותם לעברית.

Stage 4

Great! Now try to make new sentences. Read the examples below then translate the sentences in Hebrew.

00:00
00:00
 • I'm happy 00:00
00:00
00:00
 • They're tired 00:00
00:00
00:00
 • busy 00:00
00:00
00:00
 • Hurt Donna 00:00
00:00
00:00
 • Thirsty 00:00
00:00
00:00
 • Scared 00:00
00:00
00:00
 • lonely 00:00

? איך את מרגישה סנדי

 .  אני שמחה. תודה לך

אני שמח לשמוע את זה

? מה שלומכם, סם ודוד

      .אנחנו עייפים

.אוי, צר לי לשמוע את זה

? איך אתם אמי ופול

      .אני עסוקה

.אני עצבני

? איך דנה

.היא פגועה

.אוי, צר לי לשמוע את זה

? איך אבי

.הוא צמא

? איך הילדים

.הם מפחדים

.אוי. צר לי לשמוע את זה

? איך הכלב החדש

.הוא בודד

.אוי. צר לי לשמוע את זה

1)   A) How are you Sandy?

      B) I’m happy! Thank you  🙂

     A) I’m glad to hear that.

2) A) How are you Sam and David? 

     B) We’re tired.

     A) Oh.  I’m sorry to hear that. 

3) A) How are you Amy and Paul?

     B) __________________.

     A) __________________ 

4)  A) How is Donna?

     B) __________________.

     A) __________________ 

5)  A) _______________

     B) ________________

6)   A) ________________

     B) ________________

     A) ________________

6)   A) ________________

     B) ________________

     A) ________________

למתקדמים

Advanced

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

Bring

להביא

Clap

למחוא כפיים

Come

לבוא

Hold Back

להתאפק

Feel

להרגיש

Give

לתת

Take

לקחת

Want

לרצות

Warn

להזהיר

Waste

לבזבז

Say

לומר

Seem

נדמה

Air

אוויר

Happiness 

שמחה

Hot-air balloon

בלון פורח באוויר

Level

רמה

News

חדשות

Space

חלל

Roof

תקרה

Room

חדר

Sunshine

אור השמש

Truth

אמת

High

גבוה

Bad

רע

Crazy

משוגע

  

Probably

סביר להניח

 Happy

שמח

 

Take a break

לקחת הפסקה

I don’t care

לא אכפת לי

By the way

דרך אגב

Clap along

למחוא כפיים ביחד

No offense

בלי להעליב

 

Don’t waste your time

אל תבזבז את זמנך

Let me tell you

תרשה לי לספר לך

Bring me down

לדכות אותי

 

תבחנו את עצמכם – Test Yourself

פעלים

Verbs

Come

לבוא

Waste

לבזבז

Take

לקחת

Seem

נדמה

Hold back

להתאפק

Bring

להביא

Want

לרצות

Give

לתת

Feel

להרגיש

Clap

למחוא כפיים

Warn

להזהיר

Say

לומר

שם עצם

Nouns

Happiness

שימחה

Space

חלל

Truth

אמת

Sunshine

אור השמש

Air

אוויר

Room

חדר

Letter

מכתב

Level

רמה

Hot Air Balloon

בלון פורח באוויר

Roof

תקרה

News

חדשות

שם תואר

Adjectives

Bad

רע

Happy

שמח

Crazy

משוגע

ביטויים

Expressions

By the way

דרך אגב

Bring me down

לדכות אותי

Don’t waste your time

אל תבזבז את זמנך

Clap along

למחוא כפיים ביחד

Take a break

לקחת הפסקה

Let me tell you

תרשה לי לספר לך

No offence

בלי להעליב

I don't care

לא אכפת לי

מתחת ישנם משפטים מהמילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים. תקראו את המשפטים בקול רם.


Below are some sentences with the words from the song. See how much you understand. Read the sentences out loud.

00:00
00:00
 • happy 00:00
00:00
00:00
 • crazy 00:00
00:00
00:00
 • not bad 00:00
00:00
00:00
 • happiness 00:00
00:00
00:00
 • Space 00:00
00:00
00:00
 • Break 00:00
00:00
00:00
 • waste time 00:00
00:00
00:00
 • balloon 00:00
00:00
00:00
 • don't care 00:00
00:00
00:00
 • No offense 00:00

Great Job

אחלה עבודה!

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב