התקדמות נושא :

Past Simple – V2

עבר פשוט – V2

SING IT

תשירו את זה!

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה אתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

I Shot the Sheriff - Bob Marley

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot no deputy 

אבל לא יריתי בסגן

Oh, no, no

אוי, לא, לא

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot the deputy 

אבל לא יריתי בסגן

Ooh

All around in my hometown

בכל מקום בעיר מולדתי

They’re trying to track me down

הם מנסים לאתר אותי

They say they want to bring me in guilty 

 הם אומרים שהם רוצים להביא אותי אשם

For the killing of a deputy 

על רצח של סגן

For the life of a deputy

על חייו של סגן

But I say 

אבל אני אומר

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

But I swear it was in self-defense

אבל אני נשבע שזה היה להגנה עצמית

Yeah I said

כן, אמרתי

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

And they say it is a capital offense

והם אומרים שזה עבירה פלילית

Sheriff John Brown always hated me

שריף ג’ון בראון תמיד שנא אותי

For what, I don’t know

על מה, אני לא יודע

Every time I plant a seed

בכל פעם שאני שותל זרע

He said kill them before it grows

הוא אמר להרוג אותם לפני שזה יגדל

He said kill them before they grow

הוא אמר להרוג אותם לפני שהם יגדלו

And so

ואז

And so

ואז

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

But I said it was in self defense 

אבל אמרתי שזה היה להגנה עצמית

I said,  I shot the sheriff 

אמרתי, אני יריתי בשריף

But I swear it was in self-defense

אבל אני נשבעת שזה היה להגנה עצמית

Freedom came my way one day

החירות באה בדרך שלי יום אחד

And I started out of town, yeah

והתחלתי לצאת מהעיר, כן

All of a sudden I saw sheriff John Brown 

פתאום ראיתי את שריף ג’ון בראון

Aiming to shoot me down שכיוון לירות בי

So I shot, I shot, I shot him down 

אז יריתי, כן, אני  יריתי, יריתי אותו

And I say, “If I am guilty I will pay” 

ואני אומר – אם אני אשם , אני אשלם

I shot the sheriff 

אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot the deputy

אבל אני לא יריתי בסגן

I shot the sheriff

אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot no deputy 

אבל אני לא יריתי באף סגן

Reflexes had the better of me

התגובות (ריפלקסיה) היו חזקות ממני

And what is to be must be 

ומה שהיה צריך להיות, חייב להיות

Every day the bucket go a well

 כל יום הדלי הולך אל הבאר

One day the bottom a-go drop out

יום אחד התחתונה תיפול

One day the bottom a-go drop out

יום אחד התחתונה תיפול

I say, “I-I-I-I shot the sheriff” 

אני אומר – אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot the deputy 

אבל אני לא יריתי בסגן

I shot the sheriff

אני יריתי בשריף

But I didn’t shoot no deputy 

אבל אני לא יריתי באף בסגן

שלב 1

תחזרו על הפעלים (V1) למטה מתוך השיר וכן לשון העבר (V2) של כל פועל. 

Stage 1

Review the verbs (V1) below from the song and the past form of the verbs (V2) . 

 

 

Translation – פירוש

V1) Root)

V2) Past)

1

להיות

be

was/were

2

לשנוא

hate

hated

3

לומר

say

said

4

לראות

see

saw

5

יש

have

had

6

לבוא

come

came

7

להתחיל

start

started

שלב 2

מצויין! כעת בואו ניצור משפטים בלשון עבר חדשים עם הפעלים שלמדנו מהשיר באמצעות הצורה החיובית והשלילית בדיוק כמו ששמענו בשיר.. 

Stage 2

Great! Now make new sentences in the past tense with the verbs we just learned from the song using the positive and the negative form just like we heard in the song.   

I shot the sherif, but I didn’t shoot the deputy.

שימו לב: בשלילה (didn’t) – הפועל תמיד חוזר לשורש שלו (V1) shoot .

Note:  In the negative (didn’t), the verb always returns to its base form (V1) shoot.

00:00
00:00
 • The Sheriff 00:00

1) I shot (shoot) the sheriff, but I didn’t shoot (no, shoot) the deputy.

00:00
00:00
 • The sushi 00:00

2) Harry ________  (hate) the sushi, but he _________ ____________ (no, hate) the noodles; he _____________ (love) them.

00:00
00:00
 • Sally said 00:00

3) Sally _________ (say) that she likes you but she ______ ________ (no, say) that she loves you.

00:00
00:00
 • Elvis had 00:00

4) Elvis _______ (have) talent, but he ______ _______ (no, have) the best of luck.

00:00
00:00
 • see saw 00:00

6) The kids __________ (no, see) the see-saw in the playground. They only _______ (see) the swings.

00:00
00:00
 • The tourist 00:00

7) The tourists __________ (come) from China. They ______ _______ (no, come) from Japan.  

00:00
00:00
 • Sam started 00:00

8) Sam _________ (start) to learn English, but he  _____ __________ (no, start) in school. He _____________ (start) with LOLenglish and now he is very thankful.

שלב 3

באנגלית ישנם פעלים בשלון עבר רבים שהם יוצאי דופן. להלן רשימה של כמה מהפעלים האלו. בואו נלמד את הפעלים החדשים וניצור משפטים חדשים. 

Stage 3

In English there are many verbs in the past tense that are exceptional. Below are a list of some of those verbs. Let’s learn the new verbs and make new sentences. 

 

  

V1

V2

  

V1

V2

1

להגיע

arrive

arrived

(9)

לדעת

know

knew

2

להתחיל

begin

began

(10)

לקחת

take

took

3

ללמוד

learn

learned

(11)

לאכול

eat

ate

4

לתת

give

gave

(12)

להתחיל

begin

began

5

לשמוע

hear

heard

(13)

לומר

say

said

6

לחשוב

think

thought

(14)

לבוא

come

came

7

לקרוא

read

read

(15)

להשיג

get

got

8

לבקש סליחה

apologise

apologised

(16)

לשבת

sit

sat

 Before and After

לפני ואחרי

עכשיו השלמו את המשפטים למטה עם הצורה הנכונה של הפועל בסוגררים בלשון עבר.

טיפ: תקראו את המשפטים בכל רם.

Now complete the sentences below using the correct form of the verb in the past tense.

Tip: Read the sentences out loud.

 

Before we heard (hear) the whole story, we thought (think) Al Capone and his friends were (be) innocent.

     – He was (be) innocent.

     – His friends were (be) innocent.

     – His family was (be) innocent.

After we read (read) all the details, we knew (know) that he was (be) guilty.

1) Before we learned (learn) karate, we were (be) all scared.   

     – I _______ (be) scared.

     – My brother __________ (be) scared.

     – My sisters ___________ (be) scared.

     – After we ________ (take) karate, we _________ (know) self-defense and ______ (be) not scared anymore.

2) Before we ___________ (eat) healthy, we _________ (be) always very sick.  

     – I __________ (be) sick.

     – My wife _________(be)  sick.

     – My children _________ (be) sick.

After we ____________ (began) to eat healthy, we _________ (be) always healthy.

3) Before we __________ (say) “we’re sorry,” we __________ (be) very angry.   

     – I ________ angry.

     – My friends _______ angry

     – My family ________ angry.

After we ____________ (apologise), we ___________ (be) all very happy.

4) Before you _________ (come) over to our house, we ______(be) very busy organizing the house.         

     – I _______ very busy.

     – My wife __________very busy.

    – My children _________very busy.

After you __________ (arrive), the house _________ (be) very neat and clean.

5) Before we ___________ (start) to exercise, we __________ (be) always tired.

     – I __________ always tired.

     – My friends ___________always tired.

     – My family _____________ always tired.

After we __________ (get) in shape, we _________ (be) always full of energy.

6)  Before my boss __________  (give) me a one week vacation, I ______ (be) very stressed out.

     – I ________ very stressed one.

     – My spouse _________very stressed one.

     – My children _________very stressed one.

After I ____________ (come back), we _________ (be) all very relaxed and calm.   

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

track me down

לעקוב אחרי

swear

להישבע

plant

להשתיל

aim

לכוון

kill

להרוג

grow

לגדול

bucket

דלי   

well

באר   

sheriff

שריף/שוטר

deputy

סגן משטרה

Reflexes

רפלקסים

bottom

תחתית

hometown

עיר מגורים

Freedom

 חופשי  

Seed

 גרעין    

self defense

הגנה עצמית  

capital offense

עבירה פלילית   

guilty

אשם   

All of a Sudden

פתאום

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Kill

להרוג

Plant

להשתיל

Swear

להישבע

Track me down

לעקוב אחרי

Aim

לכוון

Grow

לגדול

שם עצם

Nouns

Bucket

דלי

Deputy

סגן משטרה

Sheriff

שריף/שוטר

Well

באר

Bottom

תחתית

Seed

גרעין

capital offense

עבירה פלילית

self defense

הגנה עצמית

שם תואר

Adjectives

Guilty

אשם

LOL jokes

Laugh Out Loud

!The JOKES are on us

הבדיחות עלינו

המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
 • The interview 00:00

1) גבר הלך להגיש בקשה לעבודה. לאחר מילוי כל הטפסים שלו הוא חיכה בדאגה לתוצאות. המעסיק קרא את כל רישום שלו ואמר, “יש לנו פתח לאנשים כמוך”. “אה, נהדר,” אמר האיש, “מה זה?”

“קוראים לזה הדלת!”

1)  A man went to apply for a job. After filling out all of his applications he waited anxiously for the outcome.  The employer read all his applications and said, “We have an opening for people like you.” “Oh, great,” the man said, “What is it?”

“It’s called the door!”

00:00
00:00
 • The inheritance 00:00

2) לאחר שבועות שאשתו מתעלמת ממנו, סוף סוף בעלה האומלל התעמת איתה. “תודה בזה, לינדה, הסיבה היחידה שהתחתנת איתי היא, שסבא שלי השאיר לי עשרה מיליון דולר”. “אל תהיה מגוחך, “ענתה. “לא אכפת לי מי השאיר לך את זה.”

2) After weeks of getting the cold shoulder from his wife, the unhappy husband finally confronted her.   “Admit it, Linda. The only reason you married me is because my grandfather left me $10 million.”   “Don’t be ridiculous,” she replied. “I don’t care who left it to you.”

00:00
00:00
 • The blame 00:00

3) לא אמרתי שזה אשמתך … רק אמרתי שאני מאשים אותך.

3) I didn’t say it was your fault…    I just said was blaming you.

00:00
00:00
 • The mud 00:00

4) אשתי עשתה “חבילת בוץ” לפנים שלה, ונראתה נהדר במשך יומיים.

     ואז נפל הבוץ.

4) My wife got a mud-pack for her face, and looked great for two days.

    Then the mud fell off.

00:00
00:00
 • The Companies 00:00

5) סיפרתי לבוס שלי ששלוש חברות רודפות אחרי, ולכן הייתי זקוק עליה במשכורת שלי כדי להישאר בעבודה הנוכחית. הוא שאל אילו חברות?

     – אמרתי לו חברת הגז, החשמל והכבלים

5) I told my boss that three companies were after me, so I needed a raise in pay to stay with the current job. He asked which companies?  

     – I told him the gas, electric, and cable company.

משחק מילים כיפיים

Fun Pun

00:00
00:00
 • Waist of time 00:00

1. עשיתי חגורה משעונים. זה היה ביזבוז זמן!

1) I made a belt out of watches.    It was waist of time.

(משחק מילים ב – waist – שפירושו זה מותניים אבל זה נשמע בדיוק כמו המילה waste שפירושו ביזבוז. (ולכן לא רק היה ביזבוז זמן לעשות את החגורה הזו, אלא גם היה “מתניים של זמן. LOL  חחחחחח )

00:00
00:00
 • wooden whistle 00:00

2) היתה לי משרוקית מעץ. זה לא שרק.

קניתי משרוקית מעופרת; הם לא נתנו לי לשרוק.

השגתי משרוקית מברזל. אבל עדין לא שרק.

הם נתנו לי משרוקית העשויה מפח. עכשיו אני יכול לשרוק.

2) I had a wooden whistle; it wooden whistle.

   I bought a lead whistle; they wooden lead me whistle.

   I got a steel whistle; it steel wooden whistle. 

   They gave me a tin whistle; NOW I tin whistle!

(יש משחק מילים במילה wood עץ באנגלית שגם נשמע כמו המילה wouldn’t  או “לא”. ולכן המשרוקית מעץ (לא) שרק. LOL)

(יש משחק מילים במילה lead שפירושו עופרת אבל נשמע כמו let או לאפשר. לכן כאשר הוא קנה משרוקית מעופרת, עדין לא “אפשרו לו” לשרוק. LOL)

(יש משחק מילים במילה steel שפירושו ברזל אבל נשמע כמו המילה still או עדין.  LOL)

(יש משחק מילים במילה tin שפירושו פח אבל נשמע קצת כמו המילה can שזה “יכול” ולכן עכשיו אני יכול לשרוק. LOL )

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.