התקדמות נושא :

Past Simple – Rules and Exercises

עבר פשוט – כללים ותרגילים

מה זה עבר פשוט (V2) ?

אנחנו משתמשים בעבר פשוט כאשר אנחנו רוצים לדבר על אירועים שקראו בעבר. אנחנו מוסיפים “ed” לפעול. אם הפועל כבר מסיים באות “e” אנחנו רק מוסיפים “d” וכאשר הפועל מסיים באות “y,” אנחנו מורידים את ה”y” ומוסיפים “ied.” הסתכלו בדוגמאות.

 

 

What is the Past Simple (V2) ? 

We use the past simple (V2) to talk about events that happened in the past.

We add simply add an “ed” to the verb. If the verb already ends with an “e,” we only add a “d.” And when the verb ends with a “y,” we drop the “y” and add “ied.” For example,

 V1       V2

look    – looked   – His baby looked really smart. 

name – named – He named his baby Albert.

study – studied    – When he was big, he studied all day and night.

                 To Learn

1) I learn                      (1) We learn

2) You learn

3)   He/she/it learns      (2) They learn

NOTE: We only add an “s” to the verb in the 3rd (third) person singular (He, She, It).

שימו לב: אנחנו רק מוסיפים “S” לפועל בגוף שלישי יחיד (He, She, It ).

Simple – Simple – Present Simple !!!  פשוט – פשוט – הווה פשוט.

CVC

CVC – Consonant Vowel Consonant 

אות רגילה, ניקוד, רגילה – CVC

כאשר הפועל מסתיים באותיות CVC – אות רגילה,ניקוד, רגילה, אנחנו מכפילים את האות הרגילה האחרונה לפני שמוסיפים “ed” לפועל.

CVC – Consonant Vowel Consonant אות רגילה, ניקוד, רגילה

When the verb ENDS in  CVC – Consonant Vowel Consonant, we double the last letter of the verb before we add “ed.”

 

V2

CVC

 

hopped

hop

לְנַתֵר/לקפוץ

begged

beg

להתחנן

clapped

clap

לִמְחוֹא כָּפַּיִם

ripped

rip

לקרוע

הסיבה מדוע אנחנו מכפילים את האות האחרונה היא בגלל שאנחנו רוצים לשמור על הצליל המקורי של המילה. בנוסף אם אנחנו לא זכרים להכפיל את האות האחרונה, זה עלול לשנות את המשמעות של המילה לגמרי.

The reason why we double the last letter is because we want to keep the original sound of the word.  Also if we do not remember to double the last letter, it may change the meaning of the word completely.  

 

הארנב קפץ אל הגזרים.

The rabbit hopped to the carrots.

hopped

hop

לְנַתֵר

הארנב קיווה לגזרים.

The rabbit hoped for the carrots.

hoped

hope

לקוות

אם לא היינו מכפילים את האות האחרונה של המילה “לְנַתֵר”( hop)  זה היה נשמע כמו המילה “לקוות” (hope) בעבר פשוט (hoped )  והיה נותן משמעות אחרת למילה.

If we did not double the the last letter of the word “hop,” (לְנַתֵר)  it would sound like the “hope,” (לקוות )in the past tense (hoped) and would give a different meaning to the word.

EXCEPTIONS – Don’t stress out!

 

יוצא דופן – אל תכנס לסטרס (לחץ)

יוצא דופן:  הכלל הזה של CVC רק שייך כאשר הסטרס (דגש) של הפועל נמצא בסוף המילה (אז מכפילים את האות האחרונה) אבל כאשר לפועל יש שתי הֲבָרָות והדגש לא נמצא בסוף המילה, אנחנו לא מכפילים את האות האחרונה לפני שמוסיפים “ed.”

Exceptions:  This rule of CVC only applies when the stress is on the end of the word, but verbs that have two syllables or more and the stress is not on the last syllable, we do NOT double the last letter.

 

דגש לא בסוף

דגש בסוף

  

————

admitted

admit

(להודות (על האמת

————

preferred

prefer

להעדיף

visited

———-

visit

לבקר

traveled

———-

travel

לטייל

For this reason, it is very important to know how to pronounce each word correctly.

 .מסיבה זו, חשוב מאוד לדעת איך לבטא כל מילה נכונה

TIME EXPRESSIONS    

ביטויי זמן

Yesterday  אתמול

Last week/month/year    שבוע/חודש/שנה שעבר

Last summer/fall/winter/spring    קיץ/סתיו/חורף/אביב שעבר

A week ago  לפני שעבר    A month ago  לפני חודש A year ago לפני שנה

You are exceptional    

את/ה יוצא/ת מן הכלל

יש הרבה יוצאי דופן בעבר פשוט וזה מאד חשוב ללמוד את כלם! הנה רשימה של הפעלים היותר נפוצים. אני מציע להתחיל אם אלה שהכי מתיאמים לכם.

There are many exceptions in the past tense and it is very important to learn them all. Here is a list of the most common verbs. I suggest you begin with the verbs that are most applicable to you.  

 

Rank

V1 – Base form

V2 Past Tense

Definition

1

say

said

אמר

2

make

made

עשה

3

go

went

הלך

4

take

took

לקח

5

come

came

בא

6

see

saw

ראה

7

know

knew

ידע

8

get

got

השיג

9

give

gave

נתן

10

find

found

מצא

11

think

thought

חשב

12

tell

told

סיפר

13

become

became

נהיה

14

show

showed

הירא

15

leave

left

עזב

16

feel

felt

הרגיש

17

put

put

שם

18

bring

brought

הביא

19

begin

began

התחיל

20

keep

kept

שמר

21

hold

held

החזיק

22

write

wrote

כתב

23

stand

stood

עמד

24

hear

heard

שמע

25

let

let

איפשר

26

mean

meant

התכוון

27

set

set

קבע

28

meet

met

הכיר

29

run

ran

רץ

30

pay

paid

שילם

31

sit

sat

ישב

32

speak

spoke

דיבר

33

lie

lay

שיקר / שכב

34

lead

led

הוביל / הנהיג

35

read

read

קרא

36

grow

grew

גדל

37

lose

lost

איבד

38

fall

fell

נפל

39

send

sent

שלח

40

build

built

בנה

41

understand

understood

הבין

42

draw

drew

צייר

43

break

broke

שבר

44

spend

spent

ביזבז

45

cut

cut

חתך

46

rise

rose

קם

47

drive

drove

נהג

48

buy

bought

קנה

49

wear

wore

לבש

50

choose

chose

בחר

איך נזכור את כל זה?!? העצה שלי היא להמציאעם משפטים קצרים אך שימושיים בשיחה. לדוגמה, “אמרתי לך!” או “קניתי את זה בשבילך.”

How are we going to remember all this?  My advice is to come up with short but useful sentences in a conversation. For example, “I told you!” or “I bought this for you.”

Did

 

יש שאלות !?!

ANY QUESTIONS !?!

שאלות האם (כן/לא) בעבר פשוט. פשוט תלכו לפי הנוסחה.

נוסחת הקסם היא:   Did  + subject + V 

כלל גדול:  המילה DID מחזיר את הפועל לבסיס שלו. זאת אומרת כל פעם שמשתמשים ב “Did” הפועל תמיד תמיד תמיד חוזר לשורש שלו (בלי d, ed, ied).

YES/NO questions in the past simple.  Simply follow the formula.

Formula:    Did  + subject   + V1

The golden rule about “Did” is that the verb always goes back to its original form.  This means that the verb in the question will never receive a “d, ed, ied.” 

Did you understand?

 

האם הבנתם?

                        To Understand   להבין

1) Did I understand?                    1) Did we understand?

2) Did you understand?                 

3) Did he understand?

3) Did he understand?              3) Did they understand?

3) Did she understand?

Wh/ Questions?

שאלות Wh

בשאלות Wh: אנחנו פשוט מוסיפים את שאלת ה Wh בתחילת השאלה.

Wh/ questions:  We simply add the Wh/ question in the beginning of the question.

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך       How much  כמה עולה         How many  כמה  

Read the dialogue below:     תקראו את הדיאלוג למטה

What did you do last night?     מה אתה עשית אמש

A:  Who did you see last night?

B:  I saw my friends.

A:  What did you do?

B:  We watched a movie.

A:  When did the movie start?

B:  It started at 9:00 pm.

A:  Where did you see the movie?

B:  We saw it at the mall.

A:  Which car did you take?

B:  We took the Ferrari.

A:  How fast did you drive?

B:  We drove about 200 k.m./hour.

A:  Why did you drive so fast?

B:  Because we were late for the movie.

A:  Did you get a speeding ticket?

B:  No. We didn’t have time for that, but we did get the movie tickets. LOL

Didn’t

 

השלילה !

The Negative !

מכוון שאנחנו משתמשים במילה “did ” בשלילה בעבר פשוט (didn’t), הפועל חוזר לבסיס שלו (V1).  

The same rule applies in the negative sentence.  Because we use the word “did” in the negative (didn’t),” the verb returns to its base form (V1).

 

  1. Did you hear the new K.P. song?  

   No, I didn’t hear her new song.

  1. Did you see the new TC movie?

    No, I didn’t see his new movie.

  1. Did you watch R.N. play Tennis yesterday?

   No, I didn’t watch him play tennis.

Negative – Subject + don’t/doesn’t + V1 הווה פשוט – בשלילי

1) I don’t                1) We don’t

2) You don’t

3) S/he doesn’t      3) They don’t

3) It doesn’t

Do you want sushi?

1) I don’t want sushi.             1) We don’t want sushi

2) You don’t want sushi

3) S/he doesn’t want sushi     3) They don’t want sushi.

Remember:  Whenever “do / does” is used in a question or in the negative, the verb will always be in the V1 form.

לזכור: כל פעם שמופיע “do / does” בשאלה או במשפט שלילי, הפועל תמיד יהיה בבסיס שלו   V1.                

          להבין –   To Understand                            

1) I don’t understand                (1) We don’t understand

2) You don’t understand

3) S/he, it doesn’t understand   (3) They don’t understand

מצוין! עכשיו שהבנו את כל זה, תרשו לי להקל על החיים שלכם. כאשר עונים על שאלה, אפשר בפשטות לענות באופן קצר ולעניים.  וכך עושים – תקראו את השאלות למטה בקול רם יחד עם שתי התגובות האפשריות. שימו לב  כאשר אתם שומעים את המילה “do” בשאלה, התשובה גם תהיה עם “do”, וכן אם תשמעו את המילה “does” בשאלה, כך גם תהיה “does” בתשובה.

GREAT!  Now that we understand this, I’m going to make your lives very easy.  When answering a question, we can simply answer in a short and sweet way.  Here’s how – read the questions out loud and the following reply. Note that when you hear “do” in the question, the answer will also have a “do,” and if you hear a “does” in the question, so too will the anwer have a “does.”

1) Do you understand this English lesson?  

      – Yes, I do.   

      – No, I don’t.    

2) Does Sarah understand this lesson?  

    – Yes, she does. 

    – No, she doesn’t.

3) Do you speak English?

     – Yes, I do.

     – No, I don’t.

4) Does Dina love me?

     – Yes, she does.

     – No, she doesn’t.

5) Does she want to hurt me?

      – Yes, she does.

      – No, she doesn’t.

Read the dialogue below:    תקראו את הדיאלוג

What did you do last night?

למטה מה אתה עשית אמש

A:  Who did you see last night?

B:  I saw my friends.

A:  What did you do?

B:  We watched a movie.

A:  Where did you go?

B:  We went to the mall.

A:  When did the movie start?

B:  It started at 9:00 pm.

A:  Which car did you take?

B:  We took the ferrari.

A:  How fast did you drive?

B:  We drove about 200 k.m./hour.

A:  Why did you drive so fast?

B:  Because we were late for the movie.

A:  Did you get a speeding ticket?

B:  No. We didn’t have time for that, but we got movie tickets. LOL

*חשוב מאד, בעברית אנחנו מורידים את המילה “האם” ואז מוסיפים שאלות של “למה ולכמה…” אבל בעברית אנחנו מוסיפים את השאלה Wh בלי להוריד.

*Very important, in Hebrew we delete the word “האם” and then we add the Wh/ question, but in English we add the wh/ question without deleting.