התקדמות נושא :

To be or not to be

להיות או לא להיות

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

ABC It's Easy - The Jackson 5

A buh-buh buh buh-buh

בהה בהה בהה

A buh-buh buh buh-buh

בהה בהה בהה

You went to school to learn, girl

הלכת לב”ס ללמוד, ילדה

Things you never, never knew before

דברים אף פעם לא ידעת לפניכן

Like I before E except after C

C  למעת אחרי E לפני I כמו

And why two plus two makes four

ולמה 2 ועוד 2 עושה 4

Now now now, I’m gonna teach you

כעת כעת כעת, אני אלמד אותך

Teach you, teach you

ללמד אותך, ללמד אותך

All about love, dear

הכל על אהבה, מתוקה

All about love

הכל על אהבה

Sit yourself down, take a seat

תשיבי את עצמך, תשבי (קחי כסא

All you gotta do is repeat after me

כל מה שאת חייבת לעשות זה לחזור אחרי

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me girl!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

Come on, let me love you just a little bit!

בואי, תני לי לאהוב אותך רק קצת

Come on, let me love you just a little bit!

בואי, תני לי לאהוב אותך רק קצת

I’m a going to teach how to sing it out!

אני אלמד אותך איך להשיר את זה בכל רם

Michael: Come on, come on, come on

מייקל. באו, באו, באו

Let me show you what it’s all about!

תני לי להראות לך על מה כל זה

Reading, writing and arithmetic

קריאה, כתיבה, חשבון

Are the branches of the learning tree

הענפים של עץ המלמד

But without the roots of love every day, girl

אבל בלי השורש של אהבה כל יום, ילדה

Your education ain’t complete

ההשכלה שלך אינה מושלמת

T-T-T-Teacher’s gonna show you

ה-ה-המורה תירא לך

Show you, show you

תירא לך, תירא לך

How to get an A!

איך להשיג 10

Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!

Spell “me” “you”

“תאייתי “אני” – “את

Add the two!

תחברי שניהם

Listen to me baby, that’s all you gotta do!

תקשיבי לי בייבי, זה כל מה שאת חייבת לעשות

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me, girl!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It’s easy

זה פשוט

It’s like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That’s how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

Sit down, girl!

תשבי, ילדה

I think I love you!

אני חושב שאני אוהב אותך

No!  Get up, girl!

לאֱ ,תקומי, ילדה

Show me what you can do!

תראי לי מה את יכולה לעשות

Shake it, shake it, baby, come on now!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי, באוי עכשיו

Shake it, shake it, baby, ooh ooh!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי

Shake it shake it, baby, huh!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי

One, two, three, baby, ooh ooh!

אחד-שתיים-שלוש, בייבי , אההה   

ABC, baby, nah nah!

בייבי    ABC

Do re mi, baby, huh!

דו-ריי-מי, בייבי

That’s how easy love can be.

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

ABC, it’s easy

זה פשוט  ABC

It’s like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That’s how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

(I’m not gonna teach you how to sing it out)

אני אלמד אותך איך לשיר את זה בכל

Come on come on come on let me show you what it’s all about

באו, תנו לי לראות לך מה כל זה

ABC, it’s easy

זה פשוט  ABC

It’s like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That’s how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

(I’m not gonna teach you how to sing it out)

אני אלמד אותך איך לשיר את זה בכל

Sing it out, sing it, sing it, sing it

תשירו בכל, תשירו, תשירו

Oh baby, ABC, it’s easy

זה פשוט  ABC  אוו בייבי

It’s like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That’s how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

It’s Easy!  It’s Simple

זה קל. זה פשוט.

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. ראשית תלמדו את האוצר מילים החדש למטה עד שאתם יודעים אותם בעל פה. בהצלחה!!!

Super! Now on the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences. First learn the new vocabulary below until you know them by heart. GOOD LUCK!

 

Easy  

קל

Hard  

קשה

Simple

פשוט

Difficult

קשה

Nice

נחמד

Pretty  

יפה

Ugly  

מכוער

Amazing

מדהים

Awesome  

פלאי

Terrible  

נורא

Boring

משעמם

Interesting

מעניין

Fun  

כיף

Great  

מצוין

Cool  

מגניב

Awful  

נורא

00:00
00:00
 • ABC audio 00:00

מצוין! עכשיו אתם תנסו תתרגמו רת המשפטים באנגלית. תומרו אותם בקל רם!

Great. Now you try. Translate the sentences in English. Say them out loud! 

00:00
00:00
 • It's simple 00:00
 1. זה פשוט.
00:00
00:00
 • difficult 00:00

2.  זה קשה.

00:00
00:00
 • cool 00:00

3. זה מגניב.

00:00
00:00
 • Amazing 00:00

4. זה מדהים.

00:00
00:00
 • terrible 00:00

5. זה נורא.

00:00
00:00
 • beautiful 00:00

6. זה יפה.

00:00
00:00
 • Nice 00:00

7. זה נחמד.

00:00
00:00
 • Ugly 00:00

8. זה מכוער.

00:00
00:00
 • Interesting 00:00

9. זה מעניין.

00:00
00:00
 • Boring 00:00

10. זה משעמם.

00:00
00:00
 • Fun 00:00

11. זה כייף.

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Love

לאהוב

Do

לעשות

Repeat  

לחזור

Sing  

לשיר

Count

לספור

Come

לבוא

Complete

להשלים

Sit

לשבת

Teach

ללמד

Show  

להראות

Shake

לשקשק, לרעוד

Think

לחשוב

School

בית ספר

Education

השכלה

Girl

ילדה

Arithmetic

חשבון

Writing

כתיבה

Tree

עץ

Branch

ענף

melody

מנגינה

Simple

פשוט

Easy

קל

Every day

כל יום

A little bit

קצת

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Sing

לשיר

Do

לעשות

Love

לאהוב

Teach

ללמד

Think

לחשוב

Come

לבוא

Show

להראות

Repeat

לחזור (על משהו)

Count

לספור

Teach

ללמד

shake

לשקשק / לרעוד

שם עצם

Nouns

Arithmetic

חשבון

Melody

מנגינה

Education

השכלה

Writing

כתיבה

Branch

ענף

School

בית ספר

Girl

ילדה

Tree

עץ

שם תואר

Adjectives

Simple

פשוט

Easy

קל

שונות

Others

Every day

כל יום

a little bit

קצת

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תקראו את המשפטים בקול רם ותראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  Read the sentences out loud and see how much you can understand.

00:00
00:00
 • LOLenglish 00:00
00:00
00:00
 • Easy English 00:00
00:00
00:00
 • Teacher 00:00
00:00
00:00
 • melody 00:00
00:00
00:00
 • Repeat song 00:00
00:00
00:00
 • shake 00:00

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
 • tomato 00:00

ש: מה אדום וזז מלמעלה למטה?

ת: עגבניה במעלית.

Q: What’s red and moves up and down?

 

A:  A tomato in an elevator.

00:00
00:00
 • zebra 00:00

ש: מה שחור ולבן ואדום בגל כולו?

ת: זיברה שנכבתה בשמש.

Q: What’s black and white and red all over?

 

A: A sunburned zebra.

00:00
00:00
 • Frog 00:00

ש: מה ירוק ואדום ומסתובב ומסתובב?

ת: צפרדע בתוך בלנדר.

Q: What’s green and red and spins around and around?

 

A: A frog in a blender.

משחק מילים כיפי

A PUN הוא משחק מילים, והכוונה היא מילה שיש לה שתי משמעויות או מילה שנשמעת דומה מאוד למילה אחרת. הרבה בדיחות משתמשות במשחקי מילים. קראו את הבדיחות למטה ותראו איך זה בא לידי ביטוי!

Fun Pun

A pun is a word that has two meanings or a word that sounds very similar to another word. Many jokes use puns. Read the jokes below and  see how puns are used. 

00:00
00:00
 • Library 00:00

ש: מה הבניין הכי גבוה בעולם?

ת: סיפריה – יש לה הכי הרבה stories (סיפורים או קומות).

Q: What’s the tallest building in the world?

 

A: A library – it has the most stories.

00:00
00:00
 • Fish Tank 00:00

שני דגי זהב נמצאים ב tank, אחד מסתכל על השני ואומר, “אתה יודע איך לנהוג את זה?”

Tank – (טנק או אקואריום)

Two goldfish are in a tank. One looks at the other and says, “How do you drive this thing?”

00:00
00:00
 • Soldiers 00:00

שני חיילים נמצאים tank, אחד מסתכל על השני ואומר, “בלו בלו בלו בלו בלו?”

Tank – (אקווריום או טנק)

Two soldiers are in a tank. One looks at the other and says, “Blu blu blu blu blu?”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה