התקדמות נושא :

FUTURE  –  WILL

WILL – לשון עתיד

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה אתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

I Will Wait - Mumford and Sons

Well I came home

אז חזרתי הביתה

Like a stone

כמו אבן

And I fell heavy into your arms

ואני נפלתי בכובד בתוך זרועותיך

These days of dust, which we’ve known

בימים אלה של אבק, שאנו מכירים

Will blow away with this new sun

התפזר עם השמש החדשה הזו

 

But I’ll kneel down, wait for now

אבל אני אכרע, אחכה לעכשיו

And I’ll kneel down, know my ground

ואני אכרע, אכיר את האדמה שלי

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

 

So break my step

אשבור את הצעד שלי

And relent

ואני וארפה

Well you forgave and I won’t forget

ובכן סלחת, ואני לא אשכח

Know what we’ve seen, and him with less

יודע מה שראינו, ואיתו פחות

Now in some way, shake the excess

עכשיו בצורה כלשהי, לנער את עודף

 

‘Cause I will wait, I will wait for you

 בגלל אני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you  

ואני אחכה, אני אחכה לך

 

Now I’ll be bold

עכשיו אני אהיה אמיץ

As well as strong

וגם חזק

And use my head alongside my heart

 ואשתמש בראש שלי בצידו של הלבי

So tame my flesh, and fix my eyes

אז לאלף את הבשר שלי, ולתקן את עיניי   

A tethered mind freed from the lies

מוח קשור, משוחרר מן השקרים

 

And I’ll kneel down

ואני אכרע

Wait for now

אחכה לעכשיו

I’ll kneel down

 ואני אכרע  

Know my ground

אדע את העמדה שלי

Raise my hands, paint my spirit gold

ארים את ידי, אצייר את הנשמה שלי זהב   

And bow my head, keep my heart slow

אוריד את ראשי(אשתחוה), אשמור שליבי (אדפוק) לאט

 

Cause I will wait, I will wait for you

בגלל אני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

 ואני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

And I will wait, I will wait for you

ואני אחכה, אני אחכה לך

Where there is a WILL there’s a way!

איפה שיש רצון יש דרך!

זה ביטוי באנגלית  !

משחק מילים: המילה  WILL גם משתמשת בלשון “עתיד” וגם יש לה פירוש של “רצון!”

שלב 1

עברו על הפעלים מתוך השיר ששמעתם שמופיעים למטה. תצטרכו אותם על מנת ליצור משפטים בלשון עתיד בהמשך. 

Stage 1

Review the verbs that were used in song below. You will need it to make your own sentences in the future tense. 

פעלים

Verbs

 

Blow away

 להעיף  

Paint 

לצבוע

Break 

לשבור 

Shake 

לנער 

Keep 

 לשמור 

Tame

 לאלף 

Fix 

לתקן 

Raise 

להרים 

Bow 

להשתחוות   

Kneel down 

להשתחוות 

Fall 

ליפול

Forget 

לשכוח

תבחנו את עצמכם

Test Yourself

Break

לשבור

Paint

לצבוע

Blow away

להעיף

Tame

לאלף

Keep

לשמור

Forget

לשכוח

Raise

להרים

Fall

ליפול

Kneel down

להשתחוות / להתכופף

Shake

לנער

Fix

לתקן

Bow

להשתחוות

מצויין!  עכשיו על בסיס השיר ששמעתם והפעלים שלמדנו, בואו נייצר משפטים חדשים בלשון עתיד. 

שימו לב: המילה “will היא המילה העיקרית בלשון עתיד באנגלית. 

שימו לב: על פי רוב, אנחנו משתמשים בלשון קצר באנגלית מדוברת.

Great! Now based on the song you’ve heard and the verbs you’ve learned, let’s make new sentences in the future . 

Note: The word “will” is the main word to focus on when we speak in the future tense.  

Note: In spoken English, we often use the “short” form of the verb. 

FUTURE:      Subject + will + V1

 

The future tense is very simple. Just add the word “will” before the speaker (subject) and add the verb in the V1 (root form).  

 

לשון עתיד מאד פשוט:  רק צריכים להדביק את המילה will אחרי המדבר ולהוסיף את הפועל בשורש שלו – V1.

 

 

Will

לשון ארוך

 

Will

לשון קצר

לשון יחיד

לשון רבים

 

לשון יחיד

לשון רבים

1) I will sing.

1) We will sing.

 

1) I’ll sing.

1) We’ll sing.

2) You will sing.

2) You will sing.

 

2) You’ll sing.

2) You’ll sing.

3) He will sing.

3) They will sing.

 

3)He’ll sing.

3) They’ll sing.

3) She will sing.

  

3) She’ll sing.

 

3) It will sing.

  

3) It’ll sing.

 

 

לתרגם

Translate

Will not = Won’t

שלב 2

Stage 2

מצויין!  עכשיו בואו נלמד כיצד להשתמש בצורה השלילית של זמן עתיד. כל שעליך לעשות הוא להוסיף את המילה “not” אחרי המילה “will” או אפשר לשנות את המילה “will” למילה “won’t” מיד אחרי נושא המשפט (אנגלית מדוברת).

Great! Let’s learn how to use the negative form of the future tense . Simply add the word “not” after the word “will” or you can choose to change the word “will” with the short form “won’t” right after the subject of the sentence.

שלב 3

Stage 3

מעולה. עכשיו תסתכל על הדיאלוג למטה. תקראו את זה 2, 3 או 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה. לאחר מכן השלימו את הדיאלוגים בהמשך עם המידע שניתן. בהצלחה !

Great. Now look at the dialogue below. Read it over 2,3 or 400 times until you know it by heart. Then complete the dialogues below with the information given. Good Luck !

 

In 10 years from now, I will…

A:  What do you think you will do in 10 years from now?

B:  I don’t know.  I am not sure what I’m doing tomorrow.

A:  I know what I will do.

B:  Oh yeah, what?

A:  In ten years from now, I will buy my first house in Savion.

B:  Sounds great. Will you remember to invite me over?

A:  What will you do?

B: be a soldier in the army

A: remember me on guard duty

A:  What will you do?

B: be a student in college

A: remember to introduce me to your new friends?

A:  What will you do?

B: be working on a new startup

A: remember to ask me for a loan?

A:  What will you do?

B: be the owner of a multi-million dollar startup

A: remember to partner me up?

A:  What will you do?

B: be happily married

A: remember to invite me to your wedding?

A:  What will you do?

B: be a father of 10 children

A: remember to invite me to all the birthday parties?

A:  What will you do?

B: be a grandfather to 100 children

A: By then do you think you will be able to remember anything at all?

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Blow away

להעיף  

Paint

לצבוע

Break

לשבור

Shake

לנער

Relent

להרפות

Tame

לאלף

Fix

לתקן

Raise

להרים

Bow

להשתחוות   

Kneel down

להשתחוות

Fall

ליפול

Forget

לשכוח

Keep

לשמור

Stone

אבן

Dust

עפר

Ground

עמדה

 

Flesh

בשר

Mind

שכל

Spirit

רוח  

Step

צעד

Heavy

כבד  

Excess

יתר

Bold

אמיץ/עוז

Tethered

קשורה

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Break

לשבור

Paint

לצבוע

Blow away

להעיף

Tame

לאלף

Keep

לשמור

Forget

לשכוח

Relent

להרפות

Raise

להרים

Fall

ליפול

Kneel down

להשתחוות / להתכופף

Shake

לנער

Fix

לתקן

Bow

להשתחוות

שם עצם

Nouns

עמדה

אדמה

Spirit

רוח

Dust

אבק

Mind

שכל

Step

צעד

Stone

אבן

Flesh

בשר

שם תואר

Adjectives

Bold

אמיץ/עוז

Excess

יתר

Tethered

קשורה

Heavy

כבד

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה אתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
  • One step 00:00
00:00
00:00
  • bold 00:00
00:00
00:00
  • blow away 00:00
00:00
00:00
  • tame 00:00
00:00
00:00
  • shaking 00:00
00:00
00:00
  • kneel down 00:00
00:00
00:00
  • all heart 00:00
00:00
00:00
  • excess 00:00
00:00
00:00
  • relent 00:00

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.