התקדמות נושא :

Present Progressive

הווה מתמשך/עכשוי

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Lemon tree - Fools Garden

I’m sitting here in the boring room

אני יושב כאן בתוך החדר המשעמם

It’s just another rainy Sunday afternoon

זה רק עוד יום ראשון גשום אחר הצהרים

I’m wasting my time

אני מבזבז את זמני

I got nothing to do

אין לי שום דבר לעשות

I’m hanging around

אני מסתובב )מתבטל)

I’m waiting for you

אני מחכה לך

But nothing ever happens and I wonder

אבל שום דבר לא קורה אף פעם ואני תוהה

I’m driving around in my car

אני מסתובב עם המכונית שלי

I’m driving too fast

אני נוסע מהר מדי

I’m driving too far

אני נוסע רחוק מידי

I’d like to change my point of view

הייתי רוצה לשנות את נקודת המבט שלי

I feel so lonely

אני מרגיש בודד כל כך

I’m waiting for you

אני מחכה לך

But nothing ever happens and I wonder

אבל שום דבר לא קורה אף פעם ואני תוהה

I wonder how    

ואני תוהה איך   

I wonder why    

ואני תוהה למה

Yesterday you told me about the blue blue sky

אתמול סיפרת לי על השמים הכחולים

And all that I can see is just a yellow lemon-tree

 וכל מה שאני רואה זה רק עץ לימון צהוב

I’m turning my head up and down  

ואני מסובב את ראשי למעלה ולמטה

I’m turning turning turning turning turning around

אני מסובב ומסובב

And all that I can see is just another lemon-tree   

וכל מה שאני רואה זה רק עוד עץ לימון צהוב

I’m sitting here

אני יושב כאן

I miss the power

אני מתגעגע לכוח

I’d like to go out, taking a shower

היית רוצה לצאת, ולהתקלח

But there’s a heavy cloud inside my head

אבל יש ענן כבד בראשי

I feel so tired

אני מרגיש עייף

Put myself into bed

שם את עצמי למיטה

While nothing ever happens and I wonder

כאשר שום דבר לא קורה ואני תוהה

Isolation is not good for me

בודדות זה לא טוב בשבילי

Isolation I don’t want to sit on the lemon-tree

בודדות, אני לא רוצה לשבת על העץ לימון

I’m stepping around in the desert of joy

אני דורך במדבר השמחה

Baby anyhow I’ll get another toy

בייבי, בכל מקרה אני אשיג עוד צעצוע

And everything will happen and you wonder

והכל יקרה ואת תוהה

I wonder how    

ואני תוהה איך   

I wonder why  

 ואני תוהה למה

Yesterday you told me ’bout the blue blue sky  

אתמול סיפרת לי על השמים הכחולים

And all that I can see is just another lemon-tree  

וכל מה שאני רואה זה רק עוד עץ לימון צהוב

I’m turning my head up and down   

ואני מסובב את ראשי למעלה ולמטה

I’m turning turning turning turning turning around

אני מסובב ומסובב

And all that I can see is just a yellow lemon-tree   

וכל מה שאני רואה זה רק עץ לימון צהוב

And I wonder, wonder

ואני תוהה

I wonder how  

ואני תוהה איך   

I wonder why    

ואני תוהה למה

Yesterday you told me ’bout the blue blue sky

אתמול סיפרת לי על השמים הכחולים

And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see   

וכל מה שאני רואה

Is just a yellow lemon tree

זה עץ לימון צהוב

שלב 1

תלמדו את הפעלים מהשיר ותרגמו את השמפטים למטה. 

Stage 1

Learn the verbs from the vocabulary and translate the sentences below.

What are you doing!

מה אתה עושה!

פעלים מתוך השיר .

Verbs from the song.

Sitting

יושב

wasting time

מבזבז זמן

Driving

נוהג

Waiting

ממתין

Wandering around

להסתובב ללא יעד

Hanging around

יושב עם החברה

תרגמו את המשפטים .

Translate the sentences.

Look who’s talking now!

תראו מי מדבר עכשיו!

שלב 2

בואו נשנה את נושא המשפטים. פשוט תחליפו את הנושא ואת הצורה הנכונה של הפועל “להיות – am, is, are” בלשון הווה.

Stage 2

Let’s change the subject of the sentences. Simply change the subject and correct form of the verb “to be –   am, is, are” in the present tense.

💖 ראשית לפניכם תזכורת ידידותית על ההווה המתמשך. 

Here is a friendly reminder of the Present Progressive. 💖

Formula:    Subject + be + V-ing  :הנוסכה  

                                   To Drive

 1.  I am driving              (I’m )        (1) We are driving     (We’re)
 2.  You are driving          (You’re)    (2) You are driving    (You’re)
 3.  He/she/it is driving    (S/he’s)     (3) They are driving  (They’re)

Driving around!

תרגמו את המשפטים באנגלית על בסיס המשפט למעלה:

Translate the sentences using the sentence above to help you.

00:00
00:00
 • You're 00:00
00:00
00:00
 • She's 00:00
00:00
00:00
 • We're 00:00
00:00
00:00
 • They're 00:00
00:00
00:00
 • He's 00:00

שלב 3

בוא נעשה משפטים חדשים עך ידי פעלים חדשים. 

Stage 3

Let’s make new sentences using new verbs.

I’m spending time with the family !

אני מבלה זמן עם המשפחה! 

00:00
00:00
 • You're x 00:00
 1. אתה: __You’re spending time with the family 
00:00
00:00
 • We're X 00:00

2. אנחנו: _________________________________

00:00
00:00
 • They're x 00:00

3. הם: _________________________________

00:00
00:00
 • She's 00:00

4. היא: _________________________________

00:00
00:00
 • Talya and Yael 00:00

5. טליה ויעל: _____________________________

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Verbs in the Present Progressive                                  

Sitting  

יושב

Standing

עומד

Lying

שוכב

Stepping  

דורך

Sitting around

יושב סתם

Standing around

עומד סתם

Wandering around

( מסתובב (ללא יעד  

Waiting around

ממתין

Turning

מסתובב

Spending time

מבלה זמן

Wasting time

לבזבז זמן

Hanging around

יושב סתם עם החברה  

Turning around

מסתובב

Driving around

נוסע – ללא יעד

Feeling (lonely)

מרגיש בודד

 

Pop Quiz – בוחן פתא

00:00
00:00
 • Lemon Tree 00:00

שלב 4

לשאול שאלות “האם.”

 

Stage 4

Asking yes/no questions.

פשוט מחליפים את הסדר של הפועל “am, is, are ”  עם הנושא.

Simply reverse the order of the verb “to be” (am,is,are) with the subject.

Are you studying ?   

–  Yes I am.    כן

– No I’m not.  לא 

1) Are you spending time your friends today ?

 – Yes I am. 

2) Is Sam driving to work?

 -Yes he is.

3) Are they sitting in the park?

 -Yes they are.  

4) Is Shoshana feeling good today?

 – Yes she is. 

5) Are you standing in line  (בתור) ?

– Yes I am. 

לענות בשלילה

Answering in the negative

פשוט מוסיפים את המילה not tjrh הפועל להיות (am, is, are ) . 

Simply add the word “not” after the verb (am/is/are). 

1) Are you standing on my homework ?

 – No, I’m not, but David is. 

2) Is Sarah waiting for the bus?

 -No she’s not.  She’s waiting for a taxi.

3) Are they boys lying in bed?

 -No they’re not. They’re hanging around.

4) Is David waiting for the bus ?

 – No he isn’t.  He’s waiting for a taxi.

5) Are the children sitting in their chairs  (בכסאות שלהם) ?

 – No they aren’t. They’re playing outside.

– No they’re not. 

6) Are you turning around ? ( הכוונה – חוזרים לאותו מקום שיצאו) 

– No we aren’t.

 

I’m not doing anything!

אני לא עושה כלם! 

שלב 5

Stage 5

דיולוג זה דרך מצוינת ללמוד אנגלית. למטה דיולוג על כלם. תקראו את הדיולוג 3, 4 – 500 פעם עד שתדעו את זה בעל פה. תהנו 💖 !

A dialogue is an excellent way to learn English. Below is a dialogue about nothing. Read the dialogue 3, 4 – 500 times until you know it by heart. Enjoy 💖 !

00:00
00:00
 • Hey Val 00:00

Val: Hey Al.  How are you doing?  

00:00
00:00
 • I'm okay 00:00

Al: I’m okay.  What’s going on?

00:00
00:00
 • I'm hanging 00:00

Val: Nothing much. I’m just hanging around. What are you doing? It sounds like you are driving. Where are you going?

00:00
00:00
 • Feeling alone 00:00

Al: Yes, I’m going out of my mind! I’m feeling alone. Isolation stinks!  Nobody is thinking about me; nobody is wondering where I am and what I am doing.  I’m sitting in my car, wasting my time, wasting gas, driving around and around, you know.

00:00
00:00
 • Basically 00:00

Val: So basically what you are telling me is that you’re not doing anything.

00:00
00:00
 • I guess so 00:00

Al:  I guess so.

00:00
00:00
 • I'm calling 00:00

Val: I understand. Well, I’m calling you and I’m also thinking about you. Hey, if you are just driving around, you can drive to my house.  I am also standing around, doing nothing.

00:00
00:00
 • You're saying 00:00

Al: So what you are saying is that you want me to hang out with you.  No thanks Val, that’s boring. At least I am driving around, feeling sorry for myself. It’s not much, but it’s something.

למתקדמים

Advanced

 

Put

לשים  

Get

להשיג

Miss

להתגעגע

change  

לשנות

Sky

שמים

Power

כח

Tree  

עץ

Room

חדר

Car

אוטו

Head

ראש

Bed

מיטה

Desert

מדבר

Isolation

בודדות

Cloud

ענן

Boring

משעמם  

Lonely

בודד

Tired

עייף

Nothing

כלם

Afternoon   

אחר הצהרים

Take a shower

להתקלח

Change your point of view     לשנות את נקודת המבט שלך

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Miss

לפספס

Get

להשיג

Put

לשים

Sit

לשבת

Turn

להסתובב

Waste

לבזבז

Spend time

לבלות זמן

Stand

לעמוד

Drive

לנהוג

Wait

להמתין

Feel

להרגיש

Change

לשנות

Lie

לשכב

Wander around

להסתובב ללא יעד

Hang around

לשבת עם החברה

שם עצם

Nouns

Tree

עץ

Bed

מיטה

Cloud

ענן

Power

כח

Head

ראש

Desert

מדבר

Sky

שמים

Room

חדר

Car

אוטו

שם תואר

Adjectives

Tired

עייף

Lonely

בודד

Boring

משעמם

שונות

Others

Take a shower

לעשות מקלחת

Nothing

כלם

Change your point of view

לשנות את נקודת המבט שלך

Afternoon

אחרי הצהרים

Isolation

בודדות

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תקראו את המשפטים בקול רם ותראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  Read the sentences out loud and see how much you can understand.

00:00
00:00
 • hanging around 00:00
00:00
00:00
 • hanging cloud 00:00
00:00
00:00
 • head in clouds 00:00
00:00
00:00
 • sky is limit 00:00
00:00
00:00
 • head on bed 00:00
00:00
00:00
 • not boring 00:00

מצוין! עכשיו תרגמו את המשפטים למטה. בדקו את התשובות שלכם על ידי ההקלטה ותרגום. בהצלחה 💖 !

Great. Now translate the sentences below. Check your answers with the recording and the translation. Good Luck 💖 !

00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00
00:00
00:00
 • Fun 00:00

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

תזכרו המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Remember the key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00
 • turn signal 00:00

אבא: “שמולי, בבקשה אתה יכול להעיף מבט על סימן שמאל של המהבהב של המכונית ולהגיד לי אם זה עובד או לא?”

שמולי: “בטח שאני יכול, אבא, כן, זה עובד, לא, זה לא עובד, כן, לא, כן, לא…

Father: “Shmuli, please can you have a look at the left turn signal on the car and tell me if it is working or not?”

Shmuli: “Of course I can, Dad. Yes, it’s working, No, it’s not working. Yes it is. No it isn’t. yes, no, yes, no, yes, no….

00:00
00:00
 • bank deposit 00:00

הפקיד: “מצטער אדוני, השטר של 100 דולר מזויף, אנחנו לא יכולים לקבל אותו”.

לקוח: “מה כל העניין, אני מפקיד אותו בחשבון שלי, נכון?”

A customer goes to the bank to make a deposit.

Teller: “Sorry sir. This $100 bill is a fake one. We cannot accept it.”

Customer: “What’s the big deal? I’m depositing it into my account, right?”

 

משחק מילים כייפי

A PUN הוא משחק מילים, והכוונה היא מילה שיש לה שתי משמעויות או מילה שנשמעת דומה מאוד למילה אחרת. הרבה בדיחות משתמשות במשחקי מילים. קראו את הבדיחות למטה ותראו איך זה בא לידי ביטוי!

Fun Pun

A pun is a word that has two meanings or a word that sounds very similar to another word. Many jokes use puns. Read the jokes below and  see how puns are used. 

00:00
00:00
 • I'm shrinking 00:00

חיים: : ד”ר, ד”ר. אני חושב שאני מתגמד!

ד”ר: אבכן, תצטרך להיות קצת סבלן.

(באנגלית אומרים: סבלן קטן)

משחק מילה: patient  -פירוש 1 סבלן. פירוש 2 – מטופל) 

Chaim: “Doctor, doctor I think I’m shrinking!”

Doctor: “Well, you’ll just have to be a little patient!!”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב

כתיבת תגובה