התקדמות נושא :

Stative Verbs

Seeing is believing

לראות זה להאמין

Do you believe ?  

האם את/ה מאמין/ה

בשיעור זה אתם תראו קליפים מדהימים על דברים מסוימים שלא כולם מאמינים שהם נכונים. מה אתה חושב? תחילה למד את המילים החדשות בעל פה שלהלן.

In this lesson, you are going to see amazing clips about certain things that not everybody believes to be true. What do you think? First learn the new vocabulary words below by heart.

 

VERBS  פעלים

Think לחשוב

Seem נראה

Believe להאמין

Know לדעת

Have יש

Feel להרגיש

Prefer להעדיף

Remember לזכור

NOUNS שם עצם

Mermaids בת ים

Ghosts רוחות

Spirits רחות

U.F.O. עב”מים

Aliens חייזרים

Magic קוסמות

ענו על השאלות:

Answer the questions:

2. האם אתם מאמינים בבתי ים עכשיו?

3. מה אתם זוכרים מהקליפים על בתי ים?

4. לפי דעתכם, איזה קליפ נירא הכי משכנע?

 

5. לפי דעתכם, איזה קליפ נירא הכי פייק?

2) Do you believe in mermaids now?

3) What do you remember from the videos about the mermaids?

4) In your opinion, which video seems the most convincing?

5) In your opinion, which video seems most fake?

2. האם אתם מאמינים בעב”מים עכשיו?

3. אם לא, מה אתם חושבים שראיתם בקליפ?

4. אם כן, מדוע אתם חושבים שהאיש שהקליט את העב”מים לא צעק מרוב פחד?

2) Do you believe in UFOs now?

3) If not, what do you think you saw in the clip?

4) If yes, why do you think the person recording the UFOs didn’t yell from fear?

הקליפ הזה אולי לא מתאים לילדים מתחת לגיל 13. באמת!

This clip may not be appropriate for children under 13 years old.  REALLY!

למתקדמים

Advanced

Life after death 

חיים אחרי המוות

בשיעור זה אתם תראו רעיון  מדהים על שני אנשים שחוו את הנשמה שלהם יוצאת מגופם. תחילה תלמדו את המילים החדשות בעל פה להלן.

In this lesson, you are going to see an amazing interview about two people who had an out of body experience. First learn the new vocabulary words below by heart.

 

Nouns      שם עצם

Personal story סיפור אישי 

Light  אור

Stranger זר

body גוף

  after life  עולם הבא

Image דמות

Dream חלום

Voyage טיול

Trip טיול

Trap מלכודת

Heaven גן עדן / שמים

God אלוהים

Angles מלאכים

Tunnel מנהרה

peace שלום

Verbs פעלים

Examine לבחון

float לצוף

Express להביע

Root להשריש

embrace לחבק

come back לחזור

Attach להתחבר

Adjectives שם תואר

Below מתחת

Painless ללא כאב

Comfortable נח

Beautiful יפה

Real אמיתי

Human אנושי

Terrified מפוחד

Expressions ביטויים

A sense of knowingness

 תחושת ידע

clear evidence  ראיות ברורות

I was out  הייתי מחוץ

What’s it like 

 איך זה

Near death experience 

מוות קליני

Was it  נפגע

Caught a glimpse   

מבט חטוף

the other side

 בצד השני

out of body experience  חוויה: הנשמה יוצאת מהגוף 

knocked out התעלף

It came over me

 זה עטף אותי

 

Medical Terms

טרמינולוגיה רפואית

Brain  מח

Burst התפוצץ

Surgery ניתוח

Recovery התאוששות

Bleeding מדמם

Nurse אחות

Patients  חולים

Blood vessel כלי דם

  

כתיבת תגובה