התקדמות נושא :

Present  Simple – Negative

הווה פשוט – בשלילה

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart  💖 !

We Don't Talk Anymore - Charlie Puth

We don’t talk anymore, we don’t talk anymore

 אנחנו לא מדברים יותר, אנחנו לא מדברים יותר

We don’t love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

I just heard you found the one you’ve been looking

אני רק עכשיו שמעתי שמצאתי את האחד שחיפשת

You’ve been looking for

שחיפשת

I wish I would have known that it wasn’t me

הלוואי הייתי יודע שזה לא אני

‘Cause even after all this time I still wonder

 כי אפילו אחרי כל הזמן הזה אני עדיין תוהה    

Why I can’t move on

למה אני לא יכול להתקדם הלאה     

Just the way you did so easily

כמו שאת עשית בקלות

Don’t wanna know

 לא רוצה לדעת

What kind of dress you’re wearing tonight

איזו שמלה את לובשת הלילה  

If he’s holding onto you so tight

אם הוא מחזיק אותך כל כך חזק  

The way I did before

כמו שאני הייתי עושה פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should’ve known your love was a game

הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can’t get you out of my brain

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it’s such a shame

זו כזאת בושה

That we don’t talk anymore

שאנחנו לא מדברים יותר

We don’t talk anymore

אנחנו לא מדברים יותר

We don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don’t love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

 

I just hope you’re lying next to somebody

אני פשוט מקווה שאת שוכבת ליד מישהו

Who knows how to love you like me

שיודעת לאהוב אותך כמו שאני

There must be a good reason that you’re gone

חייבת להיות סיבה טובה לכך שאתה נעלם

Every now and then I think you

מידי פעם אני חושבת שאתה

Might want me to come show up at your door

אולי תרצה שאני אופיע בדלת שלך

But I’m just too afraid that I’ll be wrong

אבל אני פשוט יותר מידי מפחדת שאני אטע

Don’t wanna know

לא רוצה לדעת

If you’re looking into her eyes

אם אתה מסתכל אל תוך עיניה

If she’s holding onto you so tight the way I did before

אם היא מחזיקה אותך כל כך חזק  כמו שאני הייתי פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should’ve known your love was a game

הייתי צריכה לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can’t get you out of my brain

עכשיו אני לא מצליחה  להוציא אותך ממוחי

Oh, it’s such a shame

זו כזאת בושה

That we don’t talk anymore (We don’t, we don’t)

שאנחנו  לא מדברים

We don’t talk anymore (We don’t, we don’t)

אנחנו לא מדברים יותר

We don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

We don’t love anymore (We don’t, we don’t)

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for? (We don’t, we don’t)

מה כל זה היה בשביל

Oh, We don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר  כמו פעם

Like we used to do

כמו שהיינו פעם

 

Don’t wanna know

לא רוצה לדעת

What kind of dress you’re wearing tonight

איזו שמלה את לובשת הלילה  

If he’s holding onto you so tight

אם הוא מחזיק אותך כל כך חזק  

The way I did before

כמו שאני הייתי עושה פעם

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should’ve known your love was a game

 הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can’t get you out of my brain

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it’s such a shame

זו כזו בושה

That we don’t talk anymore

שאנחנו לא מדברים יותר

We don’t talk anymore

אנחנו לא מדברים יותר

We don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר  כמו פעם

We don’t love anymore

אנחנו לא אוהבים יותר

What was all of it for?

בשביל מה כל זה היה

Oh, we don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

Oh, we don’t talk anymore, like we used to do

אנחנו לא מדברים יותר כמו פעם

Don’t wanna know

לא רוצה לדעת

What kind of dress you’re wearing tonight (Oh)

איזו שמלה את לובשת הלילה

If he’s holding onto you so tight (Oh)

אם הוא מחזיק אותך כזה חזק

The way I did before

 כמו שאני הייתי עושה פעם

(We don’t talk anymore)

I overdosed

לקחתי מנת יתר

Should’ve known your love was a game (Oh)

הייתי צריך לדעת שהאהבה שלך היא משחק

Now I can’t get you out of my brain (Woah)

עכשיו אני לא יכול להוציא אותך ממוחי

Oh, it’s such a shame

זו כזו בושה

That we don’t talk anymore

Don’t

השלילה בלשון הווה פשוט

The Negative of the Present Simple

שלב 1

בוא ניצור משפטים חדשים בקלות עך ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 1

Let’s make new sentences with the other verbs mentioned in the song.

על בסיס מה שלמדנו מתוך השיר, בואו ליצור משפטים חדשים על ידי שינוי קטן של הפועל. למטה כמה פעלים חדשים עליכם ללמוד. 

שימו לב: לנושאים אחרים כמו “I, You, We, They ” גם כן משתמשים עם המילה “don’t” במשפטים בשלילה. 

On the basis of what we’ve learned from the song, let’s make new sentences by simply changing the verb. Below are some new verbs.

Note: The other subjects “I, You, We, They” also use “don’t” when we want to use them in the negative. 

Dance

לרקוד   

Play   

לשחק  

Study

ללמוד

Talk     

לדבר    

Work

לעבוד

00:00
00:00
 • We don't dance 00:00
00:00
00:00
 • Don't work 00:00
00:00
00:00
 • Don't learn 00:00
00:00
00:00
 • Don't talk 00:00
00:00
00:00
 • Don't play 00:00

Doesn’t

הוא  היא  זה 

He  She  It 

שלב 2

מצויין!  עכשיו בואו ניצור משפטים חדשים פשוט על ידי שינוי נושא במשפט. 

*תזכורת קטנה לגבי הכלל הברזל: כאשר אנחנו משתמשים במילה doesn’t בגוף, שלישי, יחיד (he, she, it) אנחנו מורידים את ה”s” בפועל (זה “נבלע” בתוך המילה doesn’t ).

Stage 2

Great!  Now let’s make new sentences by simply changing the subject of the sentence. 

*A quick reminder of the GOLDEN RULE: When we use “doesn’t” in the  3rd person, singular (he, she, it) and we remove the “s” in the verb (It gets swallowed in the “doesn’t.”).

 

(singular – יחיד)

To Talk

(plural – רבים)

1)I don’t talk        

 

1) We don’t talk   

2) You don’t talk    

 

2) You don’t talk  

3) He doesn’t talk.

She doesn’t talk.

       It doesn’t talk.

 

3) They don’t talk 

00:00
00:00
 • Borris doesn't 00:00
00:00
00:00
 • Shasha studies 00:00
00:00
00:00
 • We don't 00:00
00:00
00:00
 • They don't 00:00
00:00
00:00
 • dance 00:00
00:00
00:00
 • Shira dances 00:00
00:00
00:00
 • I don't 00:00
00:00
00:00
 • Michael doesn't 00:00
00:00
00:00
 • hardly work 00:00
00:00
00:00
 • Adam doesn'tr 00:00
00:00
00:00
 • We don't talk audio 00:00

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Talk  

לדבר

Move

לזוז

Dress

להתלבש  

Know

לדעת

Get

להשיג   

Hope

לקוות    

Want  

לרצות   

Hold

להחזיק

Look   

להסתכל/נירא

Find

לחפש/למצוא

Time

זמן

dress

שימלה

Game

משחק

Brain

שכל

Shame

בושה

Reason

סיבה

Door

דלת

Easy

קל

Tight

לחוץ

Afraid

מפחד

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Move

לזוז

Know

לדעת

Find

לחפש / למצוא

Want

לרצות

Look

להסתכל / נירא

Get

להשיג

Hold

להחזיק

Dress

להתלבש

Hope

לקוות

שם עצם

Nouns

Time

זמן

Reason

סיבה

Dress

שימלה

Brain

שכל

Shame

בושה

Door

דלת

שם תואר

Adjectives

Afraid

מפחד

Tight

לחוץ

Easy

קל

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00
 • 5% brain 00:00
00:00
00:00
 • move movie 00:00
00:00
00:00
 • move it 00:00
00:00
00:00
 • get joke 00:00
00:00
00:00
 • fat farmer 00:00
00:00
00:00
 • find time 00:00
00:00
00:00
 • action 00:00
00:00
00:00
 • tight dress 00:00
00:00
00:00
 • no shame 00:00

! You did it

הצלחתם

הדרך היחידה לשמור על הבריאות שלך היא לאכול את מה שאתה לא רוצה, לשתות מה שאתה לא אוהב, ולעשות מה שאתה לא באמת רוצה לעשות.

The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you don’t really want to do.

לצחוק על סבא


ג’ון: “סבא שלי בן 98, והוא אפילו לא משתמש במשקפיים”.
ג’ק: “וואו, זה מדהים!”
ג’ון: “כן, הוא שותה ישר מהבקבוק”.

משחק מילים: glasses – גם (כוס) סכוכית וגם משקפיים.

Grandpa joke

 

John: “My grandpa is 98 years old, and he doesn’t even use glasses.”
Jack: “Wow, that is incredible!”
John: “Yep, he drinks straight from the bottle.”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

שאלוניםמצב

כתיבת תגובה