התקדמות נושא :

Stative Verbs

פועלי מצב

מה המצב אחי ?!?

 

What are Stative Verbs?

Stative verbs are verbs that express a state rather than an action. They usually relate to thoughts, emotions, relationships, senses, states of being and measurements. These verbs are not usually used in the “Present Progressive (continuous) tenses even though they may take on time expressions such as now and at the moment. We use the simple tenses for them.

מה זה פועלי מצב- Stative Verbs

במשפט אחד פועלי מצב על פי רוב הם פעלים שאי אפשר לראות את הפעולה!  לדוגמה, לחשוב, להאמין, לראות, להבין… לכן פועלי מצב מבטא מצב ולא פעולה מוחשית.

 

  • בדרך כלל זה מתחייס למחשבה, רגשות, יחסים, חושים, מצב נוכחי ומידות.  

  • על פי רוב משתשמשים בהם בהווה הפשוט (ולא ממושך) אע”פ שזה קורה עכשיו.

 

(1) Paul feels rotten today. He has the flu.

     .פול מרגיש גרוע היום. יש לו שפעת

(2) Do you recognize him? He is a famous rock star. 

     .אתה מכיר אותו? הוא כוכב רוק מפורסם

(3) Our client really appreciates the work we did for him.

     .הקליינט שלנו מאד מעריך את העבודה שאנו עושים עבורו

 

Stative (or State) Verb List – רשימה של פועלי מצב

Emotions – רגשות

 

Dislike   לא לחבב

Hate      לשנוא

Like      לחבב

Love     לאהוב

Need    צריך

Want    לרצות

 

Chaim really dislikes jazz.  I don’t understand him.

 

Senses – חושים

 

Hear    לשמוע

See      לראות 

Smell   להריח

Sound  להשמיע

Taste    לטעום

 

I see that you really like the cheese cake.  It tastes great. 

 

Thoughts – מחשבות

 

Believe      להאמין

Doubt       להטיל ספק

Forget      לשכוח

Guess       לנחש

Hope        לקוות

Wish         לַחפוֹץ, לרצות

Imagine     לדמיין

Know         לדעת

Mean         להתכוון

Prefer         להעדיף

Remember  לזכור

Think          לחשוב

Understand  להבין

 

Do not doubt me!  I remember everything.  Do you understand?

 

Relationships – קשרים

 

Belong to   שייך ל

Have         יש

Own         להיות בעלים של

 

I own this car.  It belongs to me.  I love it.  I have another one in my drawer.

 

States – מצבים

 

Appear  להופיע

Seem  נראה ל

 

It appears as if it is going to rain.  You seem a little nervous about that.

 

Measurements – מדידות

 

Cost        עולה כסף

Equal      שווה ל

Measure  למדוד

Weigh      לשקול

 

It weighs over 50 pounds.  It costs 100 dollars.  If you measure it, you will see that it is over 10 feet long and 5 feet wide and 2 feet high.  I want it!

The Challenge

האתגר

לא להתבלבל אם שמתם לב שראיתם כמה מהפועלי מצב ששומשו בהווה הממושך. 


 

פעמים רבות כאשר שזה קורה, הוא משנה את משמעות המילה. באופן זה אפשר בקלות להבין את הסיבה מדוע הפועל נמצא בהווה פשוט או ממושך. לדוגמה:

Don’t get confused if you noticed that some stative verbs were used in the Present Progressive.

 

Often times when this happens, it changes the meaning of the word. In this case it is easy to understand the reason why the verb is either in the Present Simple or Progressive. For example:

 

To See

לראות

Present Simple

I see you!

 

להבין

Present Simple

Oh, now I see.

 

לצאת (עם משהו/י) 

Present Progressive

No, I’m not available.

I’m seeing someone now.

 

להיפגש

Present Progressive

Ralph is seeing the doctor right now.

 

To Look

להראות

Present Simple

You look upset.

To Look for

לחפש

Present Progressive

I’m looking for my keys.

 

To Taste

לעטום

Present Simple

The soup tastes great!

 

טועם

Present Progressive

He’s tasting the soup now.


To smell

להריח

Present Simple

The flowers smell nice.


מריח

Present Progressive

The girl is smelling the flowers.

 

To think

לחשוב

Present Simple

I think you’re right!

 

חושב

Present Progressive

I’m thinking. Give me a second.

 

To have

יש

Present Simple

She has a question.

 

לעשות

Present Progressive

We’re having lunch together.

  

Present Progressive

They’re having a surprise party for their child. 

  

Present Progressive

I’m  having a good day so far. Please don’t ruin it for me. 

כתיבת תגובה