התקדמות נושא :

Present Progressive – Rules 

הווה ממושך – כללים ותרגילים

מה זה ההווה המתמשך?

אנחנו משתמשים בהווה המתמשך כאשר אנחנו מדברים על דברים שקורים עכשיו. הסיבה שאנחנו קוראים לזה הווה המתמשך היא בגלל שהפעולה שאנו מתארים עכשיו עדין מתמשך ברגע זה. לדוגמה, עכשיו אתה קורה את המילים האלה במסך שלך.

What is the Present Progressive?

We use the Present Progressive when we talk about things that are happening right now. The reason why we call it the Present Progressive is because the action we are describing is still progressing or continuing at this moment.  For example, right now you reading these words on your screen. 

We are learning present progressive right now!

 

אנחנו לומדים הווה ממושך ממש עכשיו!

       Formula:    Subject + be + V-ing  :הנוסכה  

                   To Read

1) I am reading               (1) We are reading

2) You are reading

3) He/she/it is reading    (3) They are reading

 

Notice how we use the present progressive by adding the verb to be and the ing to the verb. I say just as the present progressive describes an action that continues or stretches in the present, so to do we “stretch” the verb with the addition of the the verb to be and adding ing to the verb. For example, the verb to learn stretches to learning and we also add the verb “to be.” Thus,  I am learning = אני לומד

Time Expressions 

ביטוי זמן

ביטויי זמן מאד עוזרים ללמוד אנגלית. הם עוזרים לנו להבדיל בין הווה (פשוט) להווה (ממושך). כיון שההווה הממושך מדבר על פעולות שמתרחשות עכשיו או בעתיד הקרוב, כל הביטויי זמן מבטאות בדויק את זה. בואו ותראו!

Time expressions are very helpful when learning English and differentiating between the Present (simple) to the Present (progressive). Since the present progressive talks about actions that are happening now or in the near future, all the time expressions express exactly that. Check it out!

(Present)        Now עכשיו    Right now   ממש עכשיו    At this moment  ברגע זה  

                     Currently כרגע    At the present    בהווה

(near future)    Today היום  Tonight  הלילה   This week/month/year   השבוע/החודש/השנה  

                       This summer/winter/fall/spring  הקיץ/החורף/הסתיו/האביב

Note:  The Present Progressive also includes the near future.

שימו לב: הווה הממושך גם כולל את העתיד הקרוב.

Spoken English

אנגלית מדוברת

Spoken English:  אנגלית מדוברת מקצרים

1) Right now, I’m learning.                         (1) Today, we’re learning

2) You’re learning this summer.

3)   He/she/it’s learning at this moment.     (3) They’re learning at the present.

 

Notice:  When the verb ends in an “e,” we drop the “e” and then add “ing.”  

שימו לב:  כאשר הפועל מסתיים ב”e” אנחנו מורידים את ה”e” ואזי שמוסיפים “ing” לפועל.

 

1)  Make – making – עושה

2) Hope – hoping – מקווה

3) Ride – riding – רוכב

4) Drive – driving – נוהג

And if the verb ends in an “ie” we change the “ie” to a “y” and then add “ing” to the verb.

וכאשר הפועל מסתיים באותיות “ie” הופכים את ה- ie ל-y ואז מוסיפים ing לפועל.

 

1) Die – dying    – מת

2) Lie – lying     – שוכב

Also:  There are times when you need to double the last letter of the verb. This happens when the last letters end with a consonant, a vowel and then a consonant, also known as C.V.C.

גם כן: ישנם זמנים שצריכים להכפיל את האות האחרונה של הפועל. זה קורה כאשר האותיות האחרונות מסתיימות ב “אות רגילה, אות ניקוד ואות רגילה.” . מורים אוהבים לומר את הראשי תבות של זה באנגלית C.V.C. – Consonant, Vowel, Consonant.

1) Run    – running      –  לרוץ

2) Sit      – sitting         –  לשבת

3) Clap – clapping – למחוא כפיים

4) Begin – beginning – להתחיל

Note:  We do NOT double the last letter of the word even though it ends in C.V.C. when the word has two syllables and the first syllable is stressed.  Fore example:

שימו לב: אנחנו לא מכפילים את האות האחרונה אף על פי שהפועל מסתיים ב C.V.C כאשר יש לפועל שתי הברות והדגש על ההברה הראשונה. לדוגמה:  

1) Listen – listening – להקשיב
2) Happen – happening לקרות
3) Whisper – whispering – לחלוש

NOT

Negative

שלילה

I’m not complaining!

אני לא מתלונן

השלילה !

The Negative !

אם ברצוננו להשתמש בצורה השלילית של הפועל ב”הווה פרוגרסיבי “, אנו פשוט מוסיפים את המילה” לא “אחרי” am / is /.

** שימו לב:  המילה “לא” באנגלית תמיד יהיה בצורה של not כאשר זה מופיע באמצע או בסוף משפט ורק כאשר שזה פותח בתשובה שלילית אז אומרים no.  לדוגמה: 

No, I am not. I’m not going      

ThIf we want to use the negative form of the verb in the Present Progressive, we simply add the word “not” after “am/is/are.

** Note: The word no is always in the form of not” when the it appears in the middle or end of a sentence. Only when it answers a question in the negative, do we say no. For example:

No, I am not. I’m not going.

 

Formula for the negative:    Subject + be + not + V-ing  : הנוסכה של השלילה

                              To Learn

1) I am not learning                   (1) We are not learning

2) You are not learning

3) He/she/it is not learning        (3) They are not learning

 

Spoken English: אנגלית מדוברת

1) I’m not learning                    (1) We aren’t learning

2) You aren’t learning

 

3) He/she/it isn’t learning        (3) They aren’t learning

Questions

שאלות

Are you looking at me?

האם אתה מסתכל עלי?

לשאול שאלות האם (כן/לא) בהווה הממושך, אנחנו פשוט פותחים את השאלה עם הפועל TO BE בהווה (am/is/are) תלוי מי הנושא של השאלה ואז מזכירים את הנושא ולבסוף אומרים את הפועל עם תוספת –ing.  לדוגמה:ing + פועל + גוף + (Be (am/is/are


Yes-No questions in Present Progressive

To ask a YES/NO question in the Present Progressive, we simple begin the question with To Be (am/is/are) depending on who is the subject of our question and then mentioning the subject and finally stating the action or verb in the progressive form of the verb – ing.  

Be (am/is/are)  + subject + V-ing   

(1) Am I going?        (1) Are we going

(2) Are you going     (2) Are you going?

(3) Is s/he going?     (3) Are they going?

Wh/ question

Wh שאלות

What are you talking about!

על מה אתה מדבר

ואם אתם רוצים לשאול יותר שאלות, פשוט מוסיפים שאלת Wh  לפני ה am/is/are .

 

*חשוב מאד, שבעברית אנחנו מורידים את המילה “האם” ואז מוסיפים שאלות של “למה ולכמה…” אבל בעברית אנחנו מוסיפים את השאלה Wh בלי להוריד.

And if we want to ask more questions, we simply add the Wh/ questions before the “am/is/are.”

 

*Very important, in Hebrew we delete the word “האם” and then we add the Wh/ question, but in English we add the wh/ question without deleting.

The Formula: Wh/  + am/is/are  + subject + V-ing : הנוסכה

What are you talking about?

Wh/  + V1  + subject  + V1

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך    How much  כמה עולה      How many  כמה  

                                             

Who

Who am I meeting?

עם מי אני נפגש

What

What are you doing?

מה אתה עושה

Where

Where is he going?

לאן הוא הולך

When

When is she arriving?

מתי היא מגיעה

Why

Why are we working so hard?

למה אנחנו עובדים כל כך קשה

Which

Which phone is not working?

איזה טלפון לא עובד

How

How are they driving to work?

איך הם נוסעים לעבודה

How many

How many kids are playing?

כמה ילדים משחקים

כתיבת תגובה