התקדמות נושא :

Modals – Rules !

מודלז – כללים!

מה זה מודלז?

משתמשים במודלים כדי לתת לפועל משמעות אחרת. להלן המודלים העיקריים באנגלית ומשמעותם. השימוש במודלים מאוד קל כי ברגע שאתם יודעים את משמעות לכל אחד, הפועל תמיד נשאר אותו דבר בין אם הנושא הוא יחיד או רבים. אנחנו פשוט מצמידים את המודל לפועל. להלן כמה דוגמאות.

What are Modals? 

Modals are used to give a verb a different meaning. Below are the main modals in English and their meaning. Using modals are very easy because once you know the definition, both the verb always stays the same even if the subject is in the singular or plural. Here are some examples.

MODAL

MEANING

EXAMPLE

Translation

Can / can’t

יכולת , רשות

I can ride a horse.

אני יכול לרכב על סוס.

  

You can’t see you.

אתה לא יכול לראות אותי.

Could / couldn’t

יכולת , רשות

He could run a mile in 5 minutes.

הוא יכול לרוץ מיל בחמש דקות.

  

She couldn’t go to the beach.

היא לא יכלה ללכת לים.

May / May not

יכולת , רשות

Yes, you may go to the bathroom.

כן, אתה יכול ללכת לשירותים.

  

No, you may not speak without permission.

לא, אתה לא יכול לדבר בלי רשות.

Should / shouldn’t

עצה

We should take our jackets.

כדאי לנו לקחת את המעילים שלנו.

  

They shouldn’t yell at the teacher.

לא כדאי להם לצעוק על המורה.

Must  

התחייבות

You must take your passport.

אתה חייב לקחת את הדרכון שלך.

Mustn’t

איסור

You mustn’t drink and drive.

אסור לך לשתות ולנהוג.

Can, Can, Yes you can!

  1. I can do it.         1. We can do it.
  2. You can do it.
  3. S/he can do it.   3. They can do it.

 

The Negative

השלילה?

 

אנחנו פשוט מוסיפים את המילה “not” לאחר המודאל כדי להפוך את המשפט לשלילה. באנגלית מדוברת: לעתים קרובות אנו משלבים את המודל עם השלילה “not”. ראו את דוגמאות להלן.

The Negative?

 

We simply add the word “not” after the modal to make the sentence negative. In Spoken English, we often times combine the modal with the negative (not). see the examples below.

I can’t go!

 

1) I cannot go.

I can’t go.

1) אני לא יכול ללכת.

2) You cannot go

You can’t go.

2) אתה לא יכול ללכת.

3) S/he cannot go.

She can’t go.

3) היא/הוא לא יכול ללכת.

4) We cannot go.

We can’t go.

4) אנחנו לא יכולים ללכת.

5) They cannot go.

They can’t go.

5) הם לא יכולים ללכת.

 

The same applies for all the modals.  זה מתאים לכל המודלז

 

1) I cannot go.

I can’t go.

1) אני לא יכול ללכת.

2) You should not go.

You shouldn’t go.

2) לא כדי לך ללכת.

3) S/he must not go.

S/he mustn’t go.

3) אסור לה ללכת.

4) We may not go.

 

4) אתה לא יכול ללכת.

5) They cannot go.

They can’t go.

5) הם לא יכולים ללכת.

*Note that we cannot shorten the negative of “may.”

 

*שימו לב שאי אפשר לקצר את המודל “may.”

Can / Could / May 

What’s the difference !?!

!?! מה ההבדל ביניהם

עד עכשיו, ראינו איך “can ,could, may”  דומים. זה נכון רק כאשר אנחנו רוצים לדבר על היכולת לעשות משהו בעתיד. לדוגמה,

 

Yes, you can help me. = Yes, you could help me. = Yes, you may help me.

 

ההבדל ביניהם הוא כאשר אנחנו מדברים על היכולת לעשות משהו בעבר. במקרה זה, אנו יכולים להשתמש רק במילה “could“.

Until now, we showed how “can, could and may” are similar. This is only true when we want to talk about the ability to do something in the future.  For example,

Yes, you can help me. = Yes, you could help me. = Yes, you may help me.

The difference between can and could is when we talk about the ability to do something in the past. In this case, we can only use the word “could.”

 I couldn’t understand a word you were saying!

לא יכולתי להבין מילה ממה שאמרת

1) I could swim when I was only 5 years old.

2) You could play chess only a year ago.

3) She could ride a bike when she was 3.

4) We couldn’t speak a word of English before we began learning with LOLenglish. 

5) They couldn’t read a word of English before they began learning with LOLenglish.

Maybe = אולי = May

כאשר אנחנו לא בטוחים אם אנחנו נעשה משהו בעתיד, אנחנו משתמשים במילה “may.” אפשר לזכור את זה בקלות בגלל המילה “may” כמו “maybe” שפירושו “אולי.”

When we are not sure if we are going to do something in the future, we use the word “may.” We can remember this very easily because “may” is like “maybe.”

1) I may go to the party tonight if I feel better. 

2) Merav may meet me tonight at the mall. She needs to ask her parents first.

3) Maccabi may play in the finals. It depends if Betar beats Ha’Poel, Be’er Sheva.

4) We may drive to the beach today if the weather clears up. 

May I ask a question now ?

האם אני יכול לשאול שאלה עכשיו ?

May” הוא דיבור מאוד רשמי ונימוסי. לכן אם מדברים עם המורים שלנו, וכן פרופסורים, שרים בממשלה, או אפילו הורים שלנו, נעדיף “may” במקום “can” או could”.

“May” is a very formal and polite manner of speaking. Thus if we are speaking to our teachers, professors, ministers in the government, or even parents, we will choose to use “may” instead of “can” or “could.”

1) Excuse me, professor, may I speak to you for a moment?

 

2) Teacher, may I go to the bathroom?

 

3) Mom, may we be excused from the table?

Yes/No questions

שאלות האם

פשוט הופכים את המיקום של המודל והנושא. תראו את הדוגמאות להלן.

Simply change the position of the model and the subject. Look at the examples below.

1) Teacher, may I go to the bathroom?

2) Can you help me please?

3) Could your call me later?

4) Should we go to the bus station or take the train?

5) Must I listen to him?

Wh/ questions

Wh/ שאלות

How can we be certain?

 

יש שאלות !?!

ANY QUESTIONS !?!

אנחנו משתמשים במילים “Do” or “Does” בהווה הפשוט לשאול שאלות “כן/לא” (כמו “האם” בעברית). אנחנו משתמשים במילה “Do” עם כל הנושאים למעט גוף 3, יחיד “He, She, It”. במקרה כזה, משתמשים ב Does.

נוסחת הקסם היא:   Do/Does  + subject + V1  

כלל ברזל:  כל פעם שמשתמשים ב “Do / Does” הפועל תמיד תמיד תמיד חוזר לשורש שלו (בלי s, es, ies).

We use the words “Do” or “Does” in the Present Simple to ask “yes/no” questions.  We use “Do” with all subjects, except for the 3rd person, singular – He, She, It. In this case, we use “Does.”  

The magic formula is: Do/Does  + subject + V1

The golden rule about “Do” or “Does” is that the verb always goes back to its original form.  This means that the verb in the question will never receive an “s, es, ies.”

Wh/  + Modal + subject  + V1

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך    How much  כמה עולה      How many  כמה  

                                     _______________________

Who – מי         – Who can I help?       למי אני יכול לעזור

What – מה       – What should I do?     מה כדי לי לעשות 

Where – איפה  – Where could they be?   איפה הם יכולים להיות

When -מתי      – When must we leave?   מתי אנחנו חייבים ללכת

Why -למה        – Why should I listen?     למה כדי לי להקשיב

How – איך        – How may I help you?    איך אני יכול לעזור לך

How much – ( כמה (לא ספיר  – How much must I pay?        כמה אני חייב לשלם

How many – ( כמה (ספיר        – How many must I return?   כמה אני חייב להחזיר

כתיבת תגובה