התקדמות נושא :

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Get Clarity - Menachem Herman

It’s the birthday of creation

זה יום הולדת של הבריאה

All ends with beginnings

הכל מסתיים בהתחלות

What keeps the planet spinning

מה (הכוח) שממשיך לסובב את כדור הארץ

The Force from the beginning

 הכוח של ההתחלה

 

We’ve come so far

הגענו כל כך רחוק

 to give up who we are

 לוותר על מי שאנחנו

So let’s raise the bar

אז בואו נרים את הרף

Set our sights to the stars

לכוון את הראיה שלנו לכוכבים 

 

Rosh Hashanah, back to day one

ראש השנה, חוזרים ליום הראשון

So choose life everyone

אז בחרו בחיים כולם

Sound the Shofar, we’re on

נשמיע את השופר, אנחנו ממשיכים

Set your goals and get clarity

קבעו את המטרות שלכם וקבלו בהירות

 

God looks at everyone

אלוהים מסתכל על כולם

Wants us to overcome

רוצה שנתגבר

Make your life a worthy one

הפוך את חייך לראויים

Rosh Hashanah – time to get clarity

ראש השנה – זמן לקבל בהירות

 

The present – rich with meaning

ההווה – עשיר במשמעות

The future’s – yours for choosing

העתיד – שלך  (כדי) לבחור

The shofar –  we are hearing

השופר – אנחנו שומעים

Apples dipped in honey

תפוחים טבלו בדבש

 

We make mistakes

אנחנו עושים טעויות

Start anew –  we can change

מתחילים מחדש – נוכל להישתנות

Take stock – search your soul

הרימו את הרף – תחפשו בנפשכם

Shanah tova – time to grow

שנה טובה – זמן לצמוח

 

Rosh Hashanah – written in the Book of Life

ראש השנה – שניכתב בספר החיים

Rosh Hashanah – stop all the strife

ראש השנה – עצרו את כל המריבה

Sound the shofar – we’re on

נשמיע את השופר – אנחנו מופיעים

Set your goals and get clarity

קבעו את המטרות שלכם וקבלו בהירות

 

God gives life everyone

אלוהים נותן חיים לכולם

Rosh Hashanah – back to square one

ראש השנה – חזרה להתחלה

Envision what your life could become

דמיין מה החיים שלכם יכולים להפוך

Rosh Hashanah – time to get clarity

 

ראש השנה – זמן להגיע לבהירות

It’s time to get clarity

הגיע הזמן לבהירות…

עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים.

1) ראשית תלמדו את אוצר המילים החדש למטה הקשור למנהגים שונים של ראש השנה.

1) אחרי כן תתרגמו את המשפטים בעברית לאנגלית מתחת בצורה מאד פשוטה: מחליפים את המילים “get clarity” עם המילים החדשות למטה. 

Now based on what we’ve learned from the song, lets make new sentences. 

1) First learn the new vocabulary below about Rosh Hashanah traditions. 

2) Then translate the sentences in Hebrew below by simply changing the words “get clarity” with the new words below.

00:00
00:00
 • Rosh Hashanah Traditions 00:00

מנהגים

Traditions

Light candles

להדליק נרות

Pray

להתפלל

Make Kiddush

לעשות קידוש

Eat a meal

לאכול סעודה

Dip the apple in honey

לטבול את התפוח בדבש

Sound the shofar

להשמיע שופר

Repent

לעשות  תשובה

Set new goals

לקבוע יעדים חדשים

Say “tashlich“      לומר תשלך

Bless our family   לברך את משפחתינו

It’s time to…

00:00
00:00
 • Light candles 00:00
00:00
00:00
 • eat 00:00
00:00
00:00
 • Pray 00:00
00:00
00:00
 • Tashlich 00:00
00:00
00:00
 • kidush 00:00
00:00
00:00
 • Shofar 00:00
00:00
00:00
 • Repent 00:00
00:00
00:00
 • Set goals 00:00
00:00
00:00
 • Dip honey 00:00
00:00
00:00
 • Bless family 00:00

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

VERBS

פעלים

Give up

לוותר

Choose

לבחור

Overcome

להתגבר

Dip

לטבול

Envision

לדמיין

Become

להפוך

NOUNS

שם עצם

Creation

בריאה

Planet

כדור הארץ

Force

כח

Goal

מטרה

Soul

נשמה

Meaning

משמעות

Strife

מריבה

EXPRESSIONS

ביטויים

Raise the bar

להרים את הרף

Get clarityלהשיג בהירות

Search your soul

להסתכל פנימה

Start anew

להתחיל מחדש

Back to square one

לחזור להתחלה

Sound the shofar

להשמיע את השופר

Set goals

לקבוע יעדים

Set our sights

לכוון את הריאה

We’ve come so far

הגענו כל כך רחוק

Test Yourself – תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Overcome

She helped him overcome his sadness.

להתגבר

היא עזרה לו להתגבר על העצבות שלו.

Become

Boris didn’t become brilliant overnight.

להפוך

בוריס לא הפך להיות מבריק בלילה אחת.

Choose

Choose life - You’ll live longer

לבחור

תבחרו בחיים - תחיו יותר זמן. חחח

Envision

Envision yourself succeeding, then you'll be leading

לדמיין

תדמיין את עצמך מצליח.אז אתה תוביל!

Give up

I give up! You win

לוותר

אני מוותר. ניצחת אותי.

Dip

You can’t double chip your chip. It’s just wrong

לטבול

אתה לא יכול לטבול את הצ'יפס שלך (ברוטב) שוב.זה פשוט אסור.

שם עצם

Nouns

Force

Star Wars, "Use the Force Luke." LOL

כוח

ציטוט מ Star Wars, "השתמש בכח, לוק."

Meaning

What is the meaning of all this

משמעות

מה המשמעות לכל זה (הכוונה - מה הולך פה!)

Planet

He says he comes from planet earth. I don't think so

כדור (הארץ)

הוא אומר שהוא מכדור הארץ. לא נירא לי.

Soul

Don't tell a soul that we are soul mates

נשמה

אל תגיד לאף אחד שאנחנו חברים בנפש (נשמה)

Strife

The strife between the two countries almost ended in war

מריבה

המריבה בין שתי המדינות כמעט הסתיימה במלחמה.

Creation

What a beautiful creation

בריאה

איזו בריאה יפה.

Goal

My main goal is to score many goals

מטרה

המטרה העירקית שלי זו להכניס הרבה גולים

ביטויים

Expressions

Search your soul

Prayer is a good way to search your soul for the truth. If not, there is always soul food! LOL

להסתכל פנימה

תפילה זו דרך טובה להסתכל פנימה לאמת. אם לא אז תמיד יש "אוכל לנשמה!" חחח (אוכל אפרו אמריקאי - Soul Food

Sound the shofar

Once, people would sound the shofar when enemies were spotted

להשמיע את השופר

פעם היו משמעים שופר כאשר ראו את האויבים.

Get clarity

Carol needs quiet to get clarity on the matter

להשיג בהירות

קלייר זקוקה לשקט להשיג בהירות בעניין.

Back to square one

Our plan did not work. We have to go back to square one

לחזור להתחלה

התוכנית שלנו לא עבדה. חייבים לחזור להתחלה.

Raise the bar

If you raise the bar, people will be more involved

להרים את הרף

אם תרימו את הרף, אנשים יהו יותר מעורבים.

Start anew

The new year is a great time to start anew

להתחיל מחדש

ראש השנה זה זמן מצוין להתחיל מחדש.
00:00
00:00
 • Choose goals 00:00
00:00
00:00
 • Meaning of Life 00:00
00:00
00:00
 • Don't give up 00:00
00:00
00:00
 • anew 00:00
00:00
00:00
 • Planet earth 00:00
00:00
00:00
 • square one 00:00
00:00
00:00
 • Search Soul 00:00
00:00
00:00
 • Envision 00:00

דיאלוג

Dialogue

Jonathan and John

יונתן ויוני

תקראו את הדיולוג מתחת 2, 3 – 400 פעמים עד שאתם יודעים את זה בעל פה.  בהצלחה! 

Read the dialogue below 2, 3 – 400 times until you know it by heart.  Good Luck!

 

Jonathan:  Hey John, how are you?

John:         Hello Jonathan, I’m great. What’s new?

Jonathan:  What’s new? It’s the Jewish New Year, Rosh Hashanah.  That’s new.

John:         Huh?  Rashah Shanni?

Jonathan:  No. Rosh Hashanah.  You said, Rashah Shanni, meaning, Shani is wicked.  

John:         Oh sorry.  How do you say it, “Rosh Hashanah.”

Jonathan:  Yeah, you got it.  

John:         So what are your plans for the new year. Are you going to get together with your friends, have a party,  have some drinks, eat some chips and dips, listen to good music, dance…

Jonathan:  Wow. Take it easy. This is the Jewish New Year John. It’s a holiday, meaning a “holy day.”  We do things a little bit different than your new year. 

John:         Oh yeah, tell me about it.

Jonathan: Okay. Well we also get together, but we meet in the synagogue.  But we don’t party together, we pray together.

John:        Pray? That doesn’t sound like fun.

Jonathan: You’re right. It’s not fun.  It’s more like powerful. We get connected with God.

John:        Okay. So what no drinks, no food, no music?

Jonathan:  Actually, we do all that stuff but just a little bit differently. We don’t just drink, we make kiddush over a glass of red wine. We don’t have chips and dips, but do dip apples in honey and bless one another for a sweet, new year. 

John:        Oh, that sounds pretty cool.

Jonathan: Yes it is. 

John:        Do you listen to music?

Jonathan: Not exactly. We sound a shofar though. It’s a horn of a ram.  

John:        Now that sounds really cool.  Why do you do that?

Jonathan: Yes it is. When the rabbi sounds the shofar, we think about how we can better ourselves. We set new goals for the new year.  You know, to put more meaning to our lives.

John:        Sounds like a bit of “soul searching.”

Jonathan: I guess so. We also ask ourselves how we can better overcome all those animalistic forces in our soul.  

John:        Wow. You really try to raise the bar in your lives. 

Jonathan: And you don’t?

John:         No. The only bar that we set our sights on is the local bar down the street  😩 LOL

 

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

בבוקר של ראש השנה לא קם משה ללכת לבית הכנסת.

אמא: משה, זה מאוחר. אתה תאחר. זה יום גדול. זו ראש השנה.

משה: אני לא הולך, אמא!

אמא: אוי ויי. למה לא משה?

משה: אני אתן לך שתי סיבות. מספר 1 – הם לא אוהבים אותי. מספר 2 – אני לא אוהב אותם.

אמא: ובכן, אני אתן לך שתי סיבות למה אתה חייב ללכת. מספר 1 – אתה בן 70 שנה ומספר 2 – אתה הרב. LOL

On the morning of Rosh Hashanah, Moshe did not get up to go to synagogue.  

Mom:  Moshe, it’s late. You are going to be late. It’s a big day. It’s Rosh Hashanah.

Moshe:  I’m not going Mom!

Mom:  Oy Vay.  Why not Moshe?

Moshe:  I will give you two reasons.  Number 1 – they don’t like me.  Number 2 – I don’t like them.

Mom:  Well, I will give you two reasons why you have to go.  Number 1 – You’re 70 (seventy) years old and number 2 – You’re the rabbi.   LOL

 

00:00
00:00
 • You're the rabbi 00:00

יהושע רצה להיכנס לבית הכנסת הגדול של בוורלי הילס בקליפורניה בראש השנה, אך ללא כרטיס, השומר לא נתן לו להיכנס.

יהושע: תראה, אני רק רוצה לשאול את הרב שאלה. בבקשה תכניס אותי.

השומר: סלח לי ילד, אתה צריך כרטיס.

יהושע: פשוט תן לי להיכנס לרגע אחד; אז אני אצא מיד

השומר: בסדר, יש לך דקה אחת, אבל שאני לא אתפוס אותך מתפלל. אתה שומע.

Joshua wanted to get into the Beverly Hills Shul of California on Rosh Hashanah, but without a ticket, the guard did not let him in. 

Joshua: Look, I just want to ask the rabbi a question.  Please let me in.

Guard:  Sorry kid, you have to have a ticket.

Joshue: Just let me in for one minute; then I’ll be right out.

Guard:  Alright young man, you got one minute, but I better not catch you praying. You hear.

00:00
00:00
 • You're the rabbi 00:00

לאחר שנים רבות שהרב עבד את האלוקים, הוא נפטר. נשמתו עולה לשמיים. הוא מגיע לשער לבן ענק ושומע חגיגה נהדרת בפנים, השופר נשמע והריח הניחוח של המאכלים הכי טעימים נכנסים לחושיו. איך שהוא מתקרב לשער, הדלת נסגרת והכל דממה. הוא רואה כיסא לבן קטן וכך הוא יושב ומחכה ומחכה ומחכה. לפתע נכנסת נשמה אחרת לחדר. זה היה הנהג האוטובוסים המטורף שכולם חששו ממנו. שוב, דלתות השמיים הענקיות נפתחות, נהג האוטובוס מתקרב יותר ויותר אל הדלתות ואחרי שהוא נכנס, הדלתות נסגרות והרב הטוב נשאר לבדו. הרב מבולבל ומחליט לדבר.

 

הרב: אלוקים, אתה שמוע אותי. האם לא הייתי משרת מסור לך כל חיי. אתה יכול בבקשה להגיד לי מדוע אני עומד מחוץ לשערי שמימים לבד, בעוד  הנהג האוטובוס הפשוט הזה נכנס מייד.

 

אלוהים: כן, היית משרת נאמן מאוד כל שנותיך עלי אדמות. אז בשביל זה, אני אגיד לך. בכל פעם שנתת דרשה בבית הכנסת, כולם מיד נרדמו. אבל בכל פעם שהנהג האוטובוס המשוגע הזה נהג באוטובוס שלו, האנשים התפללו אלי כאילו שאין מחר.

After many years of serving G-d, the good rabbi passes away. His soul goes up to heaven. He reaches a huge white gate and hears a great celebration inside, the shofar is sounded and the best smelling foods enters his senses.  As he comes closer to the gate, the door closes and everything is silent. He sees a small white chair and so he sits and waits, and waits and waits. Suddenly, another soul enters the room. It was the crazy bus driver that everybody feared. Once again, the great doors of heaven open, the bus driver comes closer and closer to the doors and after he enters, the doors close and the good rabbi is left all by himself. The rabbi is confused and decides to speak. 

 

Rabbi:  G-d, can you hear me. Was I not a dedicated servant to you all my life. Can you please tell me why I am standing outside of the heavenly gates by myself, while this simple bus driver entered immediately.

 

God:  Yes, you were a very loyal servant all your years on earth. So for that, I will tell you. Every time you gave a sermon (drasha) in synagogue, everybody immediately fell asleep. But every time this crazy bus driver drove his bus, the people were praying to me like there was no tomorrow.  

00:00
00:00
 • The good rabbi 00:00

כתיבת תגובה