התקדמות נושא :

The Lion King Passover

הפסח של מלך אריות

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

The Lion King Passover - Six13

Ma nishtana halailah hazeh

מַה נִּשְׁתַּנָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה

(What makes this night different)

Mikol haleilot?

מִכָּל הַלֵּילוֹת

(from all other nights?)

 

Mi Chamocha, nedar bakodesh,

מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ

(Who is like You, glorious in holiness,)

 

nora t’hilot?

נוֹרָא תְהִלֹּתFe

(fearful in praises?)

 

Ma nishtana halailah…

מַה נִּשְׁתַּנָּה, הַלַּיְלָה

 

In the days we prepare for the seder

בימים אנו מתכוננים לסדר

It seems like we’ll never be done

נראה שלעולם לא נסיים

There’s more to clean than can ever be cleaned

יש יותר לנקות ממה שאי פעם אפשר לנקות

Grab a candle and search for the crumbs

קחו נר וחפשו את הפירורים

 

When the seder table is ready

כששולחן הסדר מוכן

And all the chametz has been found

וכל החמץ נמצא

Our family arrives, and the sun leaves the sky

המשפחה שלנו מגיעה, והשמש עוזבת את השמיים

At the table, we’ll gather around

ליד השולחן, נתאסף מסביב

 

For the seder tonight

לקראת הסדר הערב

Passover retold

פסח מסופר מחדש

With our prayers of hope

עם תפילות התקווה שלנו

Thanking G-d above

מודה לה’ למעלה

 

And the seder plate

וצלחת הסדר

Helps us tell our story

עוזר לנו לספר את הסיפור שלנו

At the seder 

בליל הסדר

The seder tonight

הסדר הערב

 

Now, Pharaoh, you’re a mighty king, but I’m telling you, beware

עכשיו, פרעה, אתה מלך אדיר, אבל אני אומר לך, היזהר

You come into my palace making threats, Moses, you dare?

אתה נכנס לארמון שלי מאיים, משה, אתה מעז?

Your days of making Jews your slaves are done forevermore

ימיך בהפיכתך היהודים לעבדים שלך תמו לנצח

And if you challenge G-d, ten plagues will shake you to your core

ואם תאתגר את ה’, עשר מכות יטלטלו אותך עד היסוד

 

I’m telling you, you’d best listen to me

אני אומר לך, עדיף לך להקשיב לי

Or G-d will bring your kingdom to its knees

או שה’ יביא את מלכותך על ברכיה

It’s time to let my people go, you see

הגיע הזמן לשחרר את האנשים שלי, אתה מבין

‘Cause we just can’t wait to be free

כי אנחנו פשוט לא יכולים לחכות להיות חופשיים

 

We’re eating the matzah!

אנחנו אוכלים את המצה!

For eight nights and days

במשך שמונה לילות וימים

We’re eating the matzah!

אנחנו אוכלים את המצה!

So put that bread away

אז תניח את הלחם הזה בצד

 

We had to hurry from the land we were slaves

היינו צריכים למהר מהארץ שהיינו עבדים

So we’re chametz-free, culinarily

אז אנחנו נטולי חמץ, מבחינה קולינרית

I’m eating a matzah

אני אוכל מצה

 

And who doesn’t love some good matzah?

ומי לא אוהב איזו מצה טובה?

What’s a matzah?

מהי מצה?

Nothin’. What’s a matzah with you?

שום דבר. מה “המצה” איתך

 

We had to hurry from the land we were slaves

היינו צריכים למהר מהארץ שהיינו עבדים

So we’re chametz-free, culinarily

אז אנחנו נטולי חמץ, מבחינה קולינרית

We’re eating the matzah!

אנחנו אוכלים את המצה

 

And the seder plate

וצלחת הסדר

Helps us tell our story

עוזר לנו לספר את הסיפור שלנו

At the seder 

בליל הסדר

The seder tonight

הסדר הערב

 

אוצר מילים מהשיר

Vocabulary from the song

Verbs פועלים

Search לחפש

Clean לנקות

Arrive להגיע

Leave לעזוב

Tell לספר

Retell לשחזר סיפור

Thank להודות

Dare להעז

Beware להיזהר

Challenge לְהַתְרִיס 

Hurry למהר

Put away להניח בצד

Prepare להכין

Nouns שם עצם

Candle נר

Bread לחם

Crumbs פירורים

Family משפחה

Sky שמיים

Story סיפור

Prayer תפילה

Hope תקווה

King מלך

Palace ארמון

Slave עבד

Threat אִיוּם

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Prepare

להכין

Search

לחפש

Grab

לחטוף

Thank

להדות

Eat

לאכול

Tell

לספר

שם עצם

Nouns

Story

סיפור

Crumbs

פירורים

Candle

נר

Prepare for Passover

להכין לפסח

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נלמד איך מכינים לפסח.

Super! Now on the basis of what we’ve learned from the song, let’s learn how we prepare for Passover.

מה הסיפור

What’s the Story

.We’re eating the matzah

אנו אוכלים את המצה

עכשיו בואו נלמד כמה מילות אוצר מילים חדשות לפני שנקרא על המשמעות של כל אחד מהמאכלים שלמעלה.

Now let’s learn some new vocabulary words before reading about the meaning of each of the foods above. 

 

Verb פועל

Remind להזכיר

Nouns שם עצם

Sacrifice קורבן

Mourning אבלות

Destruction חורבן

Temple ב. המקדש

Mixture תערובת

Date תמר

Nuts אגוזים

Apple תפוח

Slavery שעבוד

Lamb כבש

Adjective ש. תואר

Holy קדוש

Jewish יהודי

Back-breaking שבירת גב

Mighty חוזק

  

אוכל למחשבה

Food for Thought

That's Hilarious

זה קורע

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה