התקדמות נושא :

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Purim Song - Maccabeats

Stand stand for a tale so grand

תעמוד על סיפור כה גדול

Shushan is the place where it all began

שושן הוא המקום שבו הכל התחיל

The hidden miracle

הנס הנסתר 

One man, second in command

איש אחד, המשנה למלך

Slay all the Jews was his wicked plan

להרוג את כל היהודים הייתה תוכניתו המרושעת

A scheme so miserable

 תוכנית כל כך עלובה

He chose a day for the disaster

הוא בחר יום לאסון

It’s ironic what came after

זה אירוני מה שבא אחר כך

He didn’t know a girl named Esther

הוא לא הכיר בחורה בשם אסתר

Would turn it upside down

שתהפוך את זה 

 

So raise your glass if you can see the hidden meaning,

אז הרם את הכוס שלך אם אתה יכול לראות את המשמעות הנסתרת

It’s right in front of you,

זה ממש מולך

We will never be (never be) anything but proud to tell the story,

לעולם לא נהיה (לא נהיה) אלא גאים לספר את הסיפור

V’nahafoch hu (It was turned upside down)

ונהפוכו (זה התהפך)

Won’t you come on and come on and raise your glass

לא תבוא ותרים את הכוס שלך?

just come on and come on and raise your glass

פשוט תבוא (ותבוא) ותרים את הכוס שלךEsther became the queen

אסתר הפכה למלכה

Cuz’ God was pulling strings from behind the scenes

כי אלוהים משך בחוטים מאחורי הקלעים

She wore the royal crown

היא ענדה את הכתר המלכותי

 

3 days the Jews just prayed, 

3 ימים היהודים רק התפללו

Queen Esther risked her life, went to save the day

המלכה אסתר סיכנה את חייה,  הלכה להציל את היום

She took Haman down 

 היא הורידה את המן

 

The streets were filled with celebration

הרחובות היו מלאים בחגיגה

Everyone ate Hamantashen

כולם אכלו המנטשן

Jubilation for the nation 

צהלה לעם

Ken tihiyeh lanu… (So should it be for us)

כן תהיה לנו

 

So raise your glass if you can see the hidden meaning,

אז הרם את הכוס שלך אם אתה יכול לראות את המשמעות הנסתרת

It’s right in front of you,

זה ממש מולך

We will never be (never be) anything but proud to tell the story,

לעולם לא נהיה (לא נהיה) אלא גאים לספר את הסיפור

V’nahafoch hu (It was turned upside down)

ונהפוכו (זה התהפך)

Won’t you come on and come on and raise your glass

לא תבוא ותרים את הכוס שלך?

Just come on and come on and raise your glass

פשוט תבוא (ותבוא) ותרים את הכוס שלך

 

So get your costumes on

אז תלבש את התחפושות שלך

Make noise and drown out Haman

תעשה רעש ותטבע את המן

Don’t drink like a fool

אל תשתה כמו טיפש

And remember and remember

ותזכור ותזכור

What the day’s about…

 על מה היום…

 

So raise your glass if you see God in hidden places,

אז הרם את הכוס שלך אם אתה יכול לראות את השם במקומות נסתרים

He’s right in front of you,

הוא ממש מולך

We will never be (never be) anything but proud to tell the story,

לעולם לא נהיה (לא נהיה) אלא גאים לספר את הסיפור

V’nahafoch hu (It was turned upside down)

 

So raise your glass if you can see the hidden meaning,

אז הרם את הכוס שלך אם אתה יכול לראות את המשמעות הנסתרת

It’s right in front of you,

זה ממש מולך

We will never be (never be) anything but proud to tell the story,

לעולם לא נהיה (לא נהיה) אלא גאים לספר את הסיפור

Won’t you come on and come on and raise your glass

לא תבוא ותרים את הכוס שלך?

Just come on and come on and raise your glass

פשוט תבוא (ותבוא) ותרים את הכוס שלך

 

V’nahafoch hu (It was turned upside down)

ונהפוכו (זה התהפך)

Won’t you come on and come on and raise your glass

לא תבוא ותרים את הכוס שלך?

just come on and come on and raise your glass

 

פשוט תבוא (ותבוא) ותרים את הכוס שלך

שלב 1

בוא ניצור משפטים חדשים על בסיס מה שלמדנו מהשיר. קודם נלמד כמה מילים חדשות. 

Stage 1

Let’s make new sentences on the basis of what we learned from the song. First let’s learn some new words.

Glass  כוס

Hand  יד

Voice  קול

Spirit  רוח

Children  ילדים

Head  ראש

שלב 2

בוא ניצור משפטים חדשים בקלות עך ידי הפעלים ששמענו מתוך השיר. 

Stage 2

Let’s make new sentences with the other verbs mentioned in the song.

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

 

Verbs   – פועלים

פועלים בעבר

Choose לבחור

Chose בחר

Know לדעת

Knew ידע

Raise להרים

Rose הרים

Become להפוך

Became הפך

Wear ללבוש

Wore לבש

Go ללכת

Went הלך

Save לשמור

Saved שמר

Risk לסכן

Risked סיכן

Remember לזכור

Remembered זכר

Take לקחת

Took לקח

Drink לשתות

Drank שתה

Nouns שם עצם

Tale סיפור

Disaster אסון

Scheme תוכנית

Scene הקלעים 

Meaning משמעות

Crown כתר

Queen מלכה

Celebration חגיגה

Jubilation צהלה

Nation אומה

Noise רעש

Costume תחפושת

Adjectives שם תואר

Grand ענק

Ironic אירוני

Miserable עלוב

Upside down הפוך

Hidden מוסתר

Proud גאה

Royal מלכותי

Fool טיפש

  

Test Yourself – תבחנו את עצמכם

פעלים - מה לשון העבר

Verbs - What's the past Tense

Raise

Rose

הרים

Go

Went

הלך

Remember

Remembered

זכר

Know

Knew

ידע

Wear

Wore

לבש

Risk

Risked

סיכן

Drink

Drank

שתה

Choose

Chose

בחר

Become

Became

הפך

Save

Saved

שמר

Take

Took

לקח

שם עצם

Nouns

Celebration

חגיגה

Meaning

משמעות

Queen

מלכה

Disaster

אסון

Crown

כתר

Costume

תחפושת

שם תואר

Adjectives

Ironic

אירוני

Hidden

מוסתר

Proud

גאה

נפלא! עכשיו על בסיס מה שלמדנו מהשיר, בואו נעשה משפטים חדשים. תרגמו את המשפטים לאנגלית. תומרו אותם בקול רם.

Super! Now based on what we’ve learned from the song, lets make new sentences. Translate the sentences to English. Say them out loud! 

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

How do you know you’re really drunk on Purim ?

 

You argue with hamentashen…and lose.

אתה מתווכח עם המנטשן…ומפסיד.

You think that the calve’s foot jelly is dessert.

אתה חושב שג’לי כף הרגל של העגל הוא קינוח.

You ask people how many candles they lit last night.

אתה שואל אנשים כמה נרות הם הדליקו אתמול בלילה.

You begin speaking Yiddish with a Sephardic accent.

אתה מתחיל לדבר יידיש במבטא ספרדי.

You dream that you are asleep.

יש לך חלום שאתה ישן.

You have a nightmare that you are awake.

יש לך סיוט שאתה ער.

You explode spontaneously.

אתה מתפוצץ באופן ספונטני.

You think that LOLjokes are funny.

 

אתה חושב שהבדיחות של LOL מצחיקות.

כתיבת תגובה