התקדמות נושא :

Happy Hannuka

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Chanuka  –  Six13

I’m feelin’ pretty great

אני מרגיש די נהדר

Got latkes on my plate

יש לי לאטקים בצלחת

I love this holiday

אני אוהב את החג הזה

I love this holiday

אני אוהב את החג הזה


And Kislev is the date

וכסלו הוא התאריך

Light candles, one through eight

מדליקים נרות, אחד עד שמונה

Add a new one every day

הוסף אחד חדש כל יום

I love this holiday

אני אוהב את החג הזה


I’m spinning dreidels

אני מסובב סביבונים

Onions and potatoes

בצל ותפוחי אדמה

Coming to my table

בא לשולחן שלי

Smells so good, singing

מריח כל כך טוב, שרה

It’s going to be eight nights

זה הולך להיות שמונה לילות


‘Cause we’re counting up to eight, eight…

כי אנחנו סופרים עד שמונה, שמונה 

We escaped an awful fate, fate…

נמלטנו מגורל נורא, גורל, גורל

We’re going to celebrate, -brate, -brate…

אנחנו הולכים לחגוג, -להתפרע, -רע – רע

It’s Chanukah, Chanukah!

זה חנוכה, חנוכה!


Light the candles every night, night…

הדליקו את הנרות כל לילה, לילה

And the blessings we’ll recite, -cite…

והברכות שנקרא, -צטט, -צטט

For the festival of light, light…

לחג האור, אור, אור, אור, אור

It’s Chanukah, Chanukah!

זה חנוכה, חנוכה!


Back in 160 B.C.E. 

עוד בשנת 160 לפנה”ס

Lived Judah Maccabee 

חי יהודה המכבי

His army was so weak

הצבא שלו היה כל כך חלש

But they still beat the Greeks 

אבל הם עדיין ניצחו את היוונים


Supply of oil wasn’t great

היצע של שמן לא היה גדול

But a miracle took place

אבל התרחש נס

It burned for 8 whole days

זה בער במשך 8 ימים שלמים

It burned for 8 whole days

זה בער במשך 8 ימים שלמים


So in December

אז בדצמבר

Take time to remember

קחו זמן להיזכר

With four Hebrew letters

עם ארבע אותיות עבריות

Spinning round, singing

מסתובבים, תשירו

It’s going to be eight nights

זה הולך להיות שמונה לילות


‘Cause we’re counting up to eight, eight…

כי אנחנו סופרים עד שמונה, שמונה, 

And these latkes taste so great, great…

והלטקים האלה טעימים כל כך נהדר, נהדר,

Yeah that’s how we celebrate, -brate, -brate…

כן, כך אנחנו חוגגים – גים – גים

It’s Chanukah, Chanukah!

זה חנוכה, חנוכה


Made a dreidel out of clay, clay… 

עשה סביבון מחימר, חימר

When it’s ready I will play, play… 

כשזה יהיה מוכן אני אשחק…

Got a gimmel, not a hay, hay… 

קיבלתי  גימל, לא ה, ה, ה

Mazel tov, mazel tov

מזל טוב, מזל טוב


Just remember רק תזכור

If life’s been getting you down,

אם החיים מדכאים אתכם

You should be thinking about the miracle of light

אתם צריכים לחשוב על נס האור

And the story of the Mac-ca-bees

והסיפור של המכבים


Spin a nun and you don’t get none

סובב נון ולא תקבל כלום

And you put one in if you’re landing on a shin

ואתה שם אחד אם אתה נוחת על שין

אבל אתה מסתובב קצת גימל ואז אתה לוקח, לוקח, לוקח…

If you wind up with a hay

אם אתה מסתיים עם הי

you get half the total pay

 אתה מקבל מחצית מהשכר הכולל

But you spin a little gimmel then you take, take…

אבל אם אתה מסובב על הגימ”ל, אתה לוקח…


‘Cause we’re counting up to eight, eight…

כי אנחנו סופרים עד שמונה, שמונה…

We escaped an awful fate, fate…

נמלטנו מגורל נורא, גורל, גורל..

Yeah that’s how we celebrate, brate, brate..

כן ככה אנחנו חוגגים, -להתפרע, -להתפרע.

It’s Chanukah, Chanukah!

זה חנוכה, חנוכה


The candles going to burn, burn…

הנרות הולכים לשרוף, לשרוף…

And the dreidel’s going to turn, turn…

והסביבון הולך להסתובב, להסתובב…

Got some history to learn, learn…

יש לי קצת היסטוריה ללמוד, ללמוד..

Got some history to learn

יש לי קצת היסטוריה ללמוד

For Chanukah, Chanukah!

לחנוכה, חנוכה

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the Song

 

Vocabulary

lighting candles

spinning dreidels

counting up to eight

celebrating Chanuka

blessings to recite

festival of lights

escape an awful fate

supply of oil

miracle of lights

story of the Maccabees

history to learn

נפלא! עכשיו בואו נלמד עוד כמה מילים הקשורות לחנוכה. 

Super! Now let’s learn a few more words about Hanukka. 

כתיבת תגובה