התקדמות נושא :

להיות או לא להיות  –  TO BE OR NOT TO BE

TO BE = am/is/are

להיות (To Be) הוא פועל מאד מיוחד ומאד חשוב באנגלית. זה מיוחד בגלל כאשר אנחנו משתמשים בזה בהווה (am, is, are), הוא לא דומה בכלל לשורש שלו (V1 – To Be) כמו שתוכלו לראות למטה.

To Be is a very special and important verb in English. It is special because when we use it in the present simple form (am, is, are), it does not look anything like the root form of the verb (To Be).   Take a look below.

                          TO BE    

   (Singular יחיד)         (Plural רבים)

   (1)  I am                   (1) We are

  (2) You are                (2) You are

  (3) He is

  (3) She is                 (3) They are

  (3) It is

הפועל TO BE גם חשוב מאוד כי זה הכרחי כאשר אנחנו רוצים לתאר מישהו או משהו. זה חשוב במיוחד עבור הישראלים, כי הפועל להיות בהווה פשוט אינו קיים בעברית, וכאשר הם מתרגמים משפטים מעברית לאנגלית הם לעתים קרובות משמיטים את אותו. למטה דוגמה איך להשתמש בפועל באנגלית.

To Be is also very important because it is absolutely necessary when we want to describe someone or something.  This is especially important for Israelis because verb To Be in the present form does not exist in Hebrew, and when they translate sentences from Hebrew to English they often leave it out.  Below is an example how we use the verb in English. 

                                                       TO BE

1) I am a pupil.            אני תלמיד                       We are family.            אנחנו משפחה

2) You are a teacher.    אתה מורה                      You are awesome.       אתה מדהים

3) He is funny.            הוא מצחיק

3) She is Israeli.          היא ישראלית                  They are my friends.   הם החברים שלי

3)  It’s a boy. Mazal Tov!     זה בן! מזל טוב

SPOKEN ENGLISH

לעתים קרובות, אמריקאיים בולעים אותיות וזה נשמע  משהו כמו

Often times, native speakers swallow the letters which makes it sound like this:   

                                            To be – ‘m, ‘s, ‘re

(1)  I am = I’m American.                             (1) We are =  We’re American

(2) You are = You’re American                       

(3) He is = He’s American

(3) She is =  She’s American                       (3) They are =  They’re American

(3) It is = It’s American.

NOT

לומר את השלילה, פשוט מוסיפים את המילה NOT אחרי הפועל.

To say something in the negative form, we simply add the word NOT after the verb.

                                                 To Be Perfect להיות מושלם

          

                            (Singular יחיד)                            (Plural רבים)

                     1) I am not perfect.                         (1) We are not perfect.

                     2) You are not perfect.                    (2) You are not perfect.

                    3) He is not perfect.

                    3) She is not perfect.                       (3) They are not perfect.

                    3) It is not perfect.

SPOKEN ENGLISH

רוב האנשים מדברים בלשון קצר גם בשלילה. אפשר גם לקצר בשני אופנים: לדוגמה:

Most people also use the short form of the negative when speaking. There are two ways to use the short version.  For example:

                                                               Lazy – עצלן

 

‘m, ‘s, ‘re

Isn’t / aren’t

I am not lazy.

I’m not lazy.

 

You are not lazy.

You’re not lazy.

You aren’t lazy.

He is not lazy.

He’s not lazy.

He isn’t lazy.

She is not lazy.

She’s not lazy.

She isn’t lazy.

It is not lazy.

It’s not lazy.

It isn’t lazy.

We are not lazy.

We’re not lazy.

We aren’t lazy.

They are not lazy.

They’re not lazy.

They aren’t lazy.

 

 

To be or not to be, that is the question!

 

להיות או לא להיות זו היא השאלה

     האם  – Yes/No Questions – TO BE

כאשר אנחנו שואלים שאלת כן/לא עם הפועל TO BE בהווה (am, is, are) אנחנו פשוט מחליפים את הסדר של הנושא והפועל. לדוגמה:

When we ask YES/NO questions with the verb To BE in the present form (am/is/are) we simply switch the order of the subject and the verb.  For example, Is Sarah bored?

             Bored – משועמם

          Is  Sarah bored?

          ↘↙

   Yes, Sarah is  bored.

   No, Sarah is  not bored.

      

       Are  you bored?

        ↘↙

    Yes, I am bored.

    No,  I am not bored.

SAY WHAT!!!

 שאלות /Wh/ questions     Wh

אם אנחנו רוצים לשאול עוד שאלות בקשר לנושא של המשפט, אנחנו פשוט מוסיפים שאלת Wh בתחילת השאלה. קוראים להם Wh בגלל שרוב השאלות מתחילות באותיות Wh .

If we want to ask more questions about the subject, we simply add a Wh/ question in the beginning of the question.  They are called “wh/ questions” because most of the questions begin with wh/.

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך    How much  כמה עולה         How many  כמה  

Who

Who is that?

מי זה

What

What is that?

מה זה

Where

Where are you?

איפה אתה

When

When is the game?

מתי המשחק

Why

Why are you late?

למה אתה מאחר

Which

Which is mine?

איזה שלי

How

How are you?

(איך אתה (מה שלומך

How much

How much is it?

(כמה זה (עולה

How many

How many kids are here?

כמה ילדים (נמצאים) כאן