התקדמות נושא :

Past Simple To Be = Was/Were  Rules and Exercises

was/were

 

Singular – יחיד

 

       Plural – רבים   

1

I was           אני הייתי

1

We were    אנחנו היינו

2

You were      את/ה היית/ה

2

You were    אתם הייתם

3

He was         הוא היה

  

3

She was       היא היתה

3

They were  הם היו

3

It was            זה היה

  

Note:  All the singulars are “was” and all the plural are “were.”  

Read out loud: לקרוא בקול רם

My friends and I were at a slumber party the last night and were up until 3:00 in the morning. My friend’s mother was very upset that we were so noisy. My friend’s father was also very mad because we were making a big mess in the kitchen. Today everybody was very tired. We were in bed until 11:00 a.m.  I was very nervous because I wasn’t at my soccer game on time and we were losing 1-0.  But in the end, we won 2-1.  We were very lucky!

חברי ואני היינו במסיבת פיג’מה אתמול בלילה והיינו ערים עד 3:00 בבוקר. אמא של החבר שלי היתה נסערת מאוד שהיינו כל כך רעשנים. אבא של החבר שלי היה גם מאוד כועס כי עשינו בלגן גדול במטבח. היום כולם היו מאוד עייפים. היינו במיטה עד השעה 11:00 בבוקר. הייתי מאוד עצבני כי לא הייתי במשחק כדורגל שלי בזמן והיינו בהפסד של 1-0. אבל בסופו של דבר, ניצחנו 2-1. היה לנו לנו מזל!

NOT!

In the negative, we add the word “not” after was/were.

 

 

Singular – יחיד

 

       Plural – רבים   

1

I was not       אני לא הייתי

1

We were not   אנחנו לא היינו

2

You were not      את/ה לא היית/ה

2

You were not   אתם לא הייתם

3

He was not        הוא לא היה

  

3

She was not      היא לא היתה

3

They were not  הם לא היו

3

It was not           זה לא היה

  

 

Spoken English:        wasn’t / weren’t     אנגלית מדוברת

 

Singular – יחיד

 

       Plural – רבים   

1

I wasn’t          אני לא הייתי

1

We weren’t   אנחנו לא היינו

2

You weren’t      את/ה לא היית/ה

2

You weren’t   אתם לא הייתם

3

He wasn’t        הוא לא היה

  

3

She wasn’t      היא לא היתה

3

They weren’t  הם לא היו

3

It wasn’t           זה לא היה

  

I wasn’t angry, I was frustrated

.You weren’t in school today! You were at the beach

The baby wasn’t tired, she was hungry

Yes-No questions

To ask a YES/NO question, we simple begin the question with Was/Were depending on who is the subject of our question and then mentioning the subject.

Was/Were + subject

לשאול שאלות האם (כן/לא), אנחנו פשוט פותחים את השאלה עם הפועל  was/were תלוי מי הנושא של השאלה ואז מזכירים את הנושא.      גוף + Was/Were

 

1

Was I nervous?

1

Were we nervous?

2

Were you nervous?

2

Were you nervous?

3

Was he nervous?

  

3

Was she nervous

3

Were they nervous?

3

Was it nervous

  

 

Wh/ Questions

Why were you so nervous?

And if we want to ask more questions, we simply add the Wh/ questions before the “was/were.”

*Very important, in Hebrew we delete the word “האם” and then we add the Wh/ question, but in English we add the wh/ question without deleting.

ואם אתם רוצים לשאול יותר שאלות, פשוט מוסיפים שאלת Wh  לפני ה was/were .

*חשוב מאד, שבעברית אנחנו מורידים את המילה “האם” ואז מוסיפים שאלות של “למה ולכמה…” אבל בעברית אנחנו מוסיפים את השאלה Wh בלי להוריד.

Wh/  + was/were  + subject

  1. Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

  2. How  איך    How much  כמה עולה         How many  כמה  

 

 

Who

Who was at home?

מי היה בבית

What

What were you ?

מה אתה הייתה

Where

Where was he?

איפה הוא היה

When

When was she at home?

מתי היא היתה בבית

Why

Why were we at home?

למה אנחנו היינו בבית

Which

Which cup was mine?

איזה כוס היה שלי

How

How was the pizza?

איך היה הפיצה

How many

How many kids were sick at home?

כמה ילדים היו בבית חולים