התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

צפו בסרטון על חדרי בריחה

Watch a video about Escape Rooms

להגדיל את האוצר מילים

Build your vocabulary

הנה כמה מילים חשובות שתראו באנסין למטה.  תלמדו  את המילים ואז תקראו את האנסין.

Here are some important words that are used in the unseen below.  First learn the words and continue with the unseen.

 

Verbs פעלים

Lock לנעול

Examine לִבחוֹן

Solve לפתור

Find למצוא

Attract למשוך 

Improve לשפר

Include לכלול

Escape להימלט

Nouns שם עצם

Adventure הַרפַּתקָה

Proof הוכחה

Drawing צִיוּר

Clue רמז

Expert מומחה

Location מיקום 

Station תחנה

Ghost רוח שדים

Employee עוֹבֵד

Escape בריחה

Key מפתח

Adjectives תואר

Hidden מוּסתָר

Exciting מרגש

Imaginary דימיוני

Haunted רָדוּף רוּחוֹת

Adverbs תואר הפועל

Quickly בִּמְהִירוּת

Desperately נואשות

Carefully בקפידה

Proudly בגאווה

Immediately מיד

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Escape

לְהִמָלֵט

Examine

לִבחוֹן

Lock

לנעול

שם עצם

Nouns

Clue

רמז

Proof

הוכחה

Adventure

הַרפַּתקָה

שם תואר

Adjectives

Haunted

רָדוּף רוּחוֹת

Imaginary

דִמיוֹנִי

Hidden

מוּסתָר

תואר הפועל

Adverbs

Proudly

בגאווה

Carefully

בקפידה

Desperately

נואשות

ועכשיו לאנסין

And now for the Unseen

A SPECIAL ADVENTURE ROOM

00:00
00:00
  • I 00:00

 

I     Donna and Adam and five of their friends are locked in a room in Chicago. They are playing a special adventure game in an unusual room called an escape room. They are desperately looking for a way to get out. They carefully examine the drawings they find on the table. They are looking for clues everywhere. Each clue they solve leads to the next one. The last clue will show them where to find the key that unlocks the door. 

00:00
00:00
  • II 00:00

 

II      “Hey, Adam,” shouts Donna. “I found a math clue!” Adam Davis, the group’s math expert, immediately begins writing numbers on a board. He must work quickly. There are many clues to solve and they have only one hour. 

00:00
00:00
  • III 00:00

 

III     Usually 6 to 12 people play the game. They enjoy the game most when it is part of an exciting story. It can take place in different imaginary locations. For example, players may have to escape from a haunted house or a space station. “People are especially attracted to scary places with hidden doors or secret passages,” says Johnny Warren, head of Escape Rooms Chicago. “When someone asks you what you did during the weekend you can proudly say, ‘I was locked in a room with a ghost.’ That is more exciting than just saying, ‘I solved a problem.’ ” 

00:00
00:00
  • IV 00:00

 

IV     Escape rooms are also used by companies to teach employees to work together. However, Gary Hall, a psychology professor, says, “There is no proof that escape rooms help improve teamwork in workplaces.” 

00:00
00:00
  • V 00:00

V     The original escape rooms were created in 2006 in Japan, based on computer games. Since then escape rooms have become popular everywhere, including in Israel. It is not clear if they help workplaces but, for sure, as a game they are a lot of fun.

Great ! Now for the questions

מצוין! עכשיו לשאלות !

מילים חשובות בתוך השאלות.

Important vocabulary words in the questions.

Answer ענו

Question  שאלה

According to לפי

Text טקסט / מאמר

Circle  הקף בעיגול

Instructions  הוראות

Example דוגמה

Mentioned מוזכר

Paragraph  פסקה

00:00
00:00
  • 00:00

Answer questions 1-7 in English according to the article. In questions 1, 5 and 7, circle the number of the correct answer. In the other questions, follow the instructions. 

00:00
00:00
  • 2 - 1 00:00

 

1. In lines 1-5  (Paragraph I)  we learn (–) (8 points) 

i) how many clues the group needs to solve 

ii) who locked the friends in the room 

iii) what the friends are doing 

iv) where the key to the door is 

 

2. Why is Adam Davis important to the group? (lines 6-10,  paragraph II) 

 

ANSWER: …………………………………………….. . (9 points) 

00:00
00:00
  • 4 - 3 00:00

3. PUT A √ BY THE TWO CORRECT ANSWERS.

According to paragraph III (lines 11-18), people who play this game like to (–). …….. 

i) be in exciting places …….. 

ii) work in groups …….. 

iii) build secret passages …….. 

iv) make new friends …….. 

v) talk about their problems …….. 

vi) tell about their adventures                       (2×9=18 points)

 

4. COMPLETE THE SENTENCE. (lines 11-18) A haunted house is an example of ……………………………………………. . (9 points) 

00:00
00:00
  • 7 - 5 00:00

5. Companies use escape rooms to (־) .(lines 19-21) 

i) choose the best employees 

ii) help employees learn teamwork 

iii) help people have fun together 

 

 

iv) solve people’s problems                          (8 points)

 

6. Why is Japan mentioned? (lines 22-24)

ANSWER: ………………………………………………………… . (9 points) 

 

7. Another title for this article could be (־).

i) A Special Visit to Chicago 

ii) A Different Way to Spend Your Time 

iii) A Weekend with Donna and Her Friends

iv) Computer Games in the Workplace

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

משימת כתיבה

Written Presentation

Describe an invention

תארו המצאה

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

כתיבת תגובה