התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

צפו בסרטון על ספריית מאכלים

Watch a video about Food Libraries

להגדיל את האוצר מילים

Build your vocabulary

הנה כמה מילים חשובות שתראו באנסין למטה.  תלמדו  את המילים ואז תקראו את האנסין.

Here are some important words that are used in the unseen below.  First learn the words and continue with the unseen.

 

Verbs

Decide להחליט

Pay לשלם

Saw ראה

Gave נתן

Took לקח

Went הלך

Nouns שם עצם

Neighborhood שכונה 

Cupboard ארון

Community קהילה

Library ספריה

Article כתבה

Sign שלט

Volunteer מתנדב

Adjective תואר

Enough מספיק

Empty ריק

Poor עני

Amazing מדהים

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Went

להתלונן

הלך

Took

לקח

Saw

ראה

שם עצם

Nouns

Volunteer

מתנדב

Cupboard

ארון

Neighborhood

שכונה

שם תואר

Adjectives

Amazing

מדהים

Poor

עני

Empty

ריק

ועכשיו לאנסין

And now for the Unseen

A Little Food Cupboard

00:00
00:00
 • I I 00:00

I    When Jessica Clark was walking in her neighborhood one day she saw a cupboard full of books near the park. There was a sign on it that said: Little Free Library. Many neighborhoods have these libraries on the streets. Everyone can take books from them for free. When there aren’t enough books, neighbors bring more books to the library.

00:00
00:00
 • I I 00:00

II   These libraries gave Jessica an idea. She wanted to help people in her neighborhood who didn’t have enough money to buy food. So she decided to put a cupboard with free food on the street.

 

III   Jessica put the cupboard near her home. She wanted people to know about the cupboard. So, she took pictures and wrote an article about it for her neighborhood newspaper. She watched what was happening with the cupboard for a week. She saw that many people took food. Other people filled the cupboard when it was empty.

00:00
00:00
 • I I 00:00

IV   After a few weeks, she decided to help people put cupboards in other neighborhoods. She went to places where there were large apartment buildings with many poor families. She then went to the community centers in these neighborhoods. There she found volunteers to help her put up more cupboards. Her project made a real difference to many families.

00:00
00:00
 • I I 00:00

V   Three months later, Jessica heard that people in other towns and even other countries were building their own free food cupboards. “It’s amazing that people care so much for others,” says Jessica. “I hope this will help more people who can’t pay for food. This will also give people other ideas about how to take care of their neighbors.”

Great ! Now for the questions

מצוין! עכשיו לשאלות !

מילים חשובות בתוך השאלות.

Important vocabulary words in the questions.

Answer ענו

Question  שאלה

According to לפי

Text טקסט / מאמר

Circle  הקף בעיגול

Instructions  הוראות

Example דוגמה

Mentioned מוזכר

Paragraph  פסקה

00:00
00:00
 • I I 00:00

QUESTIONS (70 points)           A Little Food Cupboard

 

QUESTIONS (70 points)

Answer questions 1-9 in English according to the text. In questions 1, 2, 5, 6 and 7, circle the number of the correct answer. In the other questions, follow the instructions.

00:00
00:00
 • I I 00:00

1. What do we learn about the library in paragraph I?    (7 points)

i) People don’t have to pay for the books.

ii) Jessica Clark put the library near the park.

iii) People must return the books after they read them.

 

2. What happens when there aren’t enough books in the library? 

(paragraph I) (7 points)

i) People go to another library.

ii) People read their neighbors’ books.

iii) People fill the library with more books.

00:00
00:00
 • I I 00:00

3. What was Jessica’s idea? (paragraph II)        (8 points)

ANSWER: …………………………………………………………..

 

 

4. In what way are the book cupboard and the food cupboard similar? (paragraphs I and II)     (8 points)

COMPLETE THE SENTENCE.

Both the books and the food are ……………………………………….

 

 

00:00
00:00
 • I I 00:00

5. How did people know about Jessica’s food cupboard? (paragraph III)

i) From a sign on the cupboard. (7 points)

ii) From a newspaper.

iii) From Jessica’s neighbors.

 

6. After a week, Jessica (–). (paragraph III) (7 points)

i) knew that her idea was a success

ii) wanted to put more cupboards on her street

iii) needed to buy more food

00:00
00:00
 • I I 00:00

7. Why did Jessica go to community centers? (paragraph IV) (8 points)

i) She wanted to volunteer there.

ii) She wanted to look for volunteers.

iii) The centers needed cupboards.

 

8. How do we know that people in other places thought Jessica’s idea was good? (paragraph V)                        (9 points)

ANSWER: …………………………………………………………………….

00:00
00:00
 • I I 00:00

9. Give ONE thing that Jessica hopes for. (paragraph V)

COMPLETE THE SENTENCE.

 

 

She hopes that free food cupboards ……………………………………………………………

למד כיצד לחפש את התשובות בקלות ולהצטיין במבחן.

Learn how to look for the answers easily and excell on the test.

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

הבנת הנשמע

Listening Comprehension

 Good Deeds Day

מעשים טובים

1. לפני שתשמעו את ההקלטה,, תעברו על השאלות וגם התשובות האפשריות של כל שאלה.

2. תקשיבו לסיפור עד הסוף.

3. תענו על השאלות 

4. בשמיעה השניה של הסיפור, תעברו על התשובות שלכם תוך כדי השמיעה ותתקנו מה שצריך.

 1. Before you listen to the audio, read over the questions and possible answers of each question.
 2. Listen to the story until the end.
 3. Answer the questions.
 4. While listening to the story a second time, go over your answers as the story is playing and fix any answers that need to be fixed.
00:00
00:00
 • I I 00:00

Good Deeds

 

10. What does Bob explain at the beginning of the interview?

i) Who likes to do good deeds.

ii) What effect a good deed can have.

iii) Why you feel good when you do a good deed.

 

11. According to Bob, the easiest good deed is (–).

i) to smile at someone

ii) to organize a party

iii) to do a good job at work

00:00
00:00
 • I I 00:00

12. What example does Bob give of a more difficult good deed?

i) To buy food for someone at the supermarket.

ii) To take someone to an important meeting.

iii) To let someone go before you on a line.

 

 

13. Why does Bob go to schools?

i) To encourage kids to help others.

ii) To give kids help with their homework.

iii) To help teens become popular.

00:00
00:00
 • I I 00:00

14. What does Bob say about GREEN DEEDS?

i) When he started it.

ii) How it helps the environment.

iii) What the newspapers wrote about it.

 

15. What do we learn about Good Deeds Day?

i) Who started it in Israel.

ii) Why it is popular in other countries.

 

iii) What people do on that day.

הקשיבו טוב  ⇐

00:00
00:00
 • I I 00:00

Listen Carefully  ⇒

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

כתיבת תגובה