התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

צפו בסרטון על קידזייניה

Watch a video about Kidzania

להגדיל את האוצר מילים

Build your vocabulary

הנה כמה מילים חשובות שתראו באנסין למטה.  תלמדו  את המילים ואז תקראו את האנסין.

Here are some important words that are used in the unseen below.  First learn the words and continue with the unseen.

 

Verbs פעלים

Spend לבזבז

Remember לזכור

Discover לגלות

Experience לחוות

Pretend

       להעמיד פנים

Encourage לעודד

Benefit 

לְהָפִיק תוֹעֶלֶת

Allow להרשות

Expose לחשוף

Nouns שם עצם

Office משרד

Restaurant מסעדה

Amusement Park גן שעשועים

Dentist

רופא שיניים

Activity פעילות

Career קריירה

Reporter כַתָב

Location מיקום

Surgeon מְנַתֵחַ

Possibility אפשרות

Opportunity הזדמנות

Entertainment בידור

Low-income הכנסה נמוכה

Skill כישרון 

Fee תַשְׁלוּם

Account חשבון

Opinion דעה

Message הוֹדָעָה

Value ערך

Adjective תואר

Different שונה 

Available זמין

Important חשוב

Special מיוחד

 

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Encourage

לעודד

Pretend

להעמיד פנים

Experience

לחוות

שם עצם

Nouns

Activity

פעילות

Skill

כישרון

Entertainment

בידור

שם תואר

Adjectives

Different

שינויי

Important

חשוב

Available

פנוי

ועכשיו לאנסין

And now for the Unseen

Getting Ready for the Real World  

By Jan Lee

Read the article below and then answer questions 1-9. 

 

I    Did you ever spend a day at work with your mom or dad when you were a kid? I did, many times. I still remember the excitement of discovering something new each time my mom let me work in her office or my dad let me help in his restaurant. 

 

II    Giving kids a chance to experience the adult working world is the idea behind Kidzania. Kidzania is a special kind of amusement park for youngsters between the ages of four and 14. Xavier Ancona, a Mexican businessman, started Kidzania in 1999. Since then he has opened parks in 15 locations around the world. 

 

III    Kidzania activities are different in each park, but they are all like real jobs. In Mexico, kids can pretend they are flying jet planes, building a new car or driving a tourist bus. In Japan, they can work in candy shops, sell cars or work on a building site. In India, they can be newspaper reporters, dentists or even surgeons. These experiences expose kids to different career opportunities. 

 

IV    Kids learn another important skill at Kidzania: how to save money. The youngsters are paid for their work in Kidzania’s own money, “kidzos”. They are taught how to open their own accounts in the park’s bank where they can save these kidzos. They can spend this special money on food, drink and entertainment, but only in a Kidzania park.

 

V    Kidzania’s message is “Get Ready for the Real World”. I agree with this message. Trying out different jobs and learning how to save money aren’t bad lessons to teach kids. However, for them to be really successful adults they also need to learn another lesson. They need to learn the value of helping others. Shouldn’t Kidzania encourage youngsters to do things for other people? 

 

VI     Moreover, the entrance fee to Kidzania in Mexico, for example, is $15 per child. A day at the park is clearly not an experience that Mexico’s low-income families can afford. In my opinion, they need to first focus on ways to allow kids from poor families to benefit from the parks. They need to give these children a chance to see the many possibilities available to them in life.

Great ! Now for the questions

מצוין! עכשיו לשאלות !

מילים חשובות בתוך השאלות.

Important vocabulary words in the questions.

Answer ענו

Question  שאלה

According to לפי

Text טקסט / מאמר

Circle  הקף בעיגול

Instructions  הוראות

Example דוגמה

Mentioned מוזכר

Paragraph  פסקה

QUESTIONS (70 points)          Getting Ready for the Real World

 

Answer questions 1-9 in English according to the article. In questions 1, 3, 6, 7, 8 and 9, circle the number of the correct answer. In the other questions, follow the instructions. 

 

1. Why does the writer mention going to work with her parents when she was a child? To tell us (–). (Paragraph I, lines 1-4) 

i) why her parents took her to work 

ii) how difficult the work was for her 

iii) how much she liked being there 

iv) what her favorite job was (9 points)

 

2. How do we know that Kidzania is popular? (Paragraph II, lines 5-9) ANSWER:………………………………………………………………. . (10 points) 

 

3. The idea behind Kidzania is to (–). (Paragraph II – III, lines 5-14) 

i) teach young people to work hard 

ii) let young people try real jobs 

iii) encourage kids to help their parents 

iv) give kids a chance to meet other kids                               (9 points) 

 

4. PUT A √ BY THE TWO CORRECT ANSWERS. What do we learn from lines 10-14 (Paragraph III) ? …….. 

 

i) Which activity children can do in all the parks. …….. 

ii) Why the park in Mexico is the best park. …….. 

iii) What kids in different countries like to do. …….. 

iv) What some of the park activities are. …….. 

v) How many countries have Kidzania parks. …….. 

vi) How Kidzania activities help kids. (2×9=18 points) 

 

5. Give ONE way that kidzos are similar to real money and ONE way they are different from real money. (Paragraph IV, lines 15-19) 

Similar:……………………………………………………………………………………………. 

Different:…………………………………………………………………………………………..

 (2×9=18 points) 

 

6. Kidzania teaches children how to (–). (Paragraph IV, lines 15-19) 

i) decide on careers early 

ii) spend time with adults 

iii) put their money in the park’s bank 

iv) spend more time playing in the park (9 points)

 

7. What additional lesson does the writer think Kidzania should teach children? They should (–).           (Paragraph IV, lines 20-24) 

i) help other people 

ii) like their jobs 

iii) earn a lot of money 

iv) save all their money (9 points) 

 

8. The writer tells us that the entrance fee to Kidzania in Mexico is $15 to show that (–). (Paragraph V, lines 25-29) 

i) the fee is the same in all the parks 

ii) anyone can spend a day there 

iii) it is too expensive for some people 

iv) it is a good price for a day at the park (9 points) 

 

9. What is the same in all Kidzania parks? 

i) All the parks are located in Mexico. 

ii) The children work on building sites. 

iii) The children prepare for adult life. 

iv) The children are all teenagers. (9 points)

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

כתיבת תגובה