התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

צפו בסרטון על קריאה לכלבים

Watch a video about reading to dogs

להגדיל את האוצר מילים

Build your vocabulary

הנה כמה מילים חשובות שתראו באנסין למטה.  תלמדו  את המילים ואז תקראו את האנסין.

Here are some important words that are used in the unseen below.  First learn the words and continue with the unseen.

 

Verbs פעלים

Correct לתקן

Laugh לצחוק

Nouns שם עצם

Program תוכנית

Floor רצפה

Mistake טעות

Shelter מקלט לכלבים

Trainer מאמן

Adjectives תואר

Safe בטוח

Comfortable נוח

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Laugh

לצחוק

Correct

לתקן

שם עצם

Nouns

Trainer

מאמן

Shelter

מקלט לכלבים

Program

תוכנית

שם תואר

Adjectives

Comfortable

נוח

Safe

בטוח

ועכשיו לאנסין

And now for the Unseen

00:00
00:00
 • I 00:00

I   When children read to Danny, he doesn’t stop them in the middle of a sentence. He just sits quietly and listens. Danny is a “listening dog”. He is part of a reading program for children. The name of the program is READ. 

00:00
00:00
 • II 00:00

II   In this program a child sits on the floor in a library with a dog and reads books to him. “The program helps children with reading problems,” says Danny’s trainer, Tony Nevett. “We all know that learning to read well is very important. Teachers always ask pupils to read aloud. But reading aloud in class is very difficult for some children. They are afraid other children will laugh at them.” 

 
00:00
00:00
 • III 00:00

III   But a listening dog like Danny doesn’t correct the children’s mistakes or laugh at them. The children feel safe. It’s also fun for them. They even enjoy reading aloud. As a result, their reading gets better. 

00:00
00:00
 • IV 00:00

IV   This program also helps the dogs. Many of them live in dog shelters and need the love the children give them. The dogs learn to be comfortable with people they don’t know. This helps them find a family that will take them home. 

00:00
00:00
 • V 00:00

 V   Danny trained for five months to become a listening dog. He is a greyhound. This kind of dog is good with children because it is friendly and doesn’t bark. Also, these dogs have short hair so they are safe for children with allergies.

00:00
00:00
 • VI 00:00

VI  The READ program started in the USA in 1999. Today there are many similar programs all over the world. “We had many success stories,” says Tony. “For example, one girl in the program could not read at all when she came to us. Now she reads as well as the other children in her class.” Children who participate in the program learn to love reading. This helps them succeed in school.

Great ! Now for the questions

מצוין! עכשיו לשאלות !

מילים חשובות בתוך השאלות.

Important vocabulary words in the questions.

Answer ענו

Question  שאלה

According to לפי

Text טקסט / מאמר

Circle  הקף בעיגול

Instructions  הוראות

Example דוגמה

Mentioned מוזכר

Because בגלל

00:00
00:00
 • Instructions 00:00

 

QUESTIONS (70 points) 

 

Answer questions 1-8 in English according to the article. In questions 1, 2, 3, 4, 5 and 7, circle the number of the correct answer. In the other questions, follow the instructions. 

00:00
00:00
 • 1-2 00:00

 

1. What do we know about Danny from paragraph I?  (7 points) 

i) He is a quiet child. 

ii) He likes to read. 

iii) He is a good listener. 

 

2. Why do children participate in the program? (paragraph II)    (7 points) 

i) To take care of the dogs. 

ii) To learn how to read better. 

 

iii) To have fun with other children.

00:00
00:00
 • 3-4 00:00

 

3. Why do some children not like to read aloud in class? (paragraph II)  (8 points)

i) They think other children may laugh at them. 

ii) They think reading is not important. 

iii) They are afraid of their teachers.

 

4. Why do children feel safe when they read to dogs? (paragraph III)   (8 points) 

i) They are in the library. 

ii) Their reading gets better. 

iii) The dogs don’t correct them. 

00:00
00:00
 • 5-6 00:00

 

5. How does the program help the dogs? (paragraph IV)  (8 points) 

i) The children give them love. 

ii) The children can take them home. 

iii) They are comfortable in the library. 

 

6. Why does the program use greyhounds? Give TWO reasons. (paragraph V)

(1) ………………………………………………………………………..

(2) …………………………………………………..  (2X8=16 points) 

00:00
00:00
 • 7-8 00:00

 

7. What does Tony’s example of the girl show? (paragraph VI)   (8 points) 

i) Most children read well. 

ii) Tony likes to work with children. 

iii) The program is successful. 


8. Give ONE result of the program. (paragraph VI)

ANSWER: …………………………………………………………………

………………………………………….……….……….………..(8points)

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

הבנת הנשמע

Listening Comprehension

At 100 and Still Running 

בת 100 ועדין רצה 

1. לפני שתשמעו את ההקלטה,, תעברו על השאלות וגם התשובות האפשריות של כל שאלה.

2. תקשיבו לסיפור עד הסוף.

3. תענו על השאלות 

4. בשמיעה השניה של הסיפור, תעברו על התשובות שלכם תוך כדי השמיעה ותתקנו מה שצריך.

 1. Before you listen to the audio, read over the questions and possible answers of each question.
 2. Listen to the story until the end.
 3. Answer the questions.
 4. While listening to the story a second time, go over your answers as the story is playing and fix any answers that need to be fixed.
00:00
00:00
 • הוראות 00:00

Listening Comprehension: At 100 and Still Running

00:00
00:00
 • 9-10 00:00

 

9. What does Ben tell us about Ida at the beginning of the interview? 

i) Where she lives. 

ii) Why she runs every day. 

iii) What is special about her. 

 

10. Why did Ida start running at 67 years old? She wanted to (–). 

i) be with older people 

ii) run a 100-meter race 

iii) be active

00:00
00:00
 • 11-12 00:00

 

11. When Ida was a child, (–). 

i) she often rode her bike 

ii) she was a slow runner 

iii) she participated in races

 

12. What do we learn about Ida’s life? 

i) What she did in the factory. 

ii) Why it was so hard. 

iii) Who helped her with her children.

00:00
00:00
 • 13-14 00:00

 

13.  What does Ida tell us about her first race? 

i) It helped her become healthy. 

ii) Her daughter won the race. 

iii)  She didn’t reach the finish line. 

 

14. How does Ida stay strong at 100 years old? 

i) She walks outside for an hour every day. 

ii) She doesn’t eat a lot. 

 

iii) She does everything at home by herself.

הקשיבו טוב  ⇐

00:00
00:00
 • One hundred and running 00:00

Listen Carefully  ⇒

כתיבת תגובה