התקדמות נושא :

LOL-Bagrut Pashut

בגרות פשוט ובדרך להיצטיינות

צפו בסרטון על סבון ממוחזר

Watch a video about recyled soap

להגדיל את האוצר מילים

Build your vocabulary

הנה כמה מילים חשובות שתראו באנסין למטה.  תלמדו  את המילים ואז תקראו את האנסין.

Here are some important words that are used in the unseen below.  First learn the words and continue with the unseen.

 

Verbs פעלים

Claim לטעון

Prevent למנוע

Spread  לְהִתְפַּשֵׁט

Recycle לְמַחְזֵר

Discover  לגלות

Remove לְהַסִיר

Donate לִתְרוֹם

Explain להסביר

Nouns שם עצם

Bar of soap סבון

Basement מרתף

Factories מפעל

Research מחקר

Process תהליך

Interview רֵאָיוֹן

Difference הבדל 

Adjective תוֹאַר

Effective יָעִיל

Surprised מופתע

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Remove

לְהַסִיר

Spread

לְהִתְפַּשֵׁט

Recyle

לְמַחְזֵר

שם עצם

Nouns

Difference

שינוי

Factory

מפעל

Bar of Soap

סבון

שם תואר

Adjectives

Surprised

מופתע

Effective

יעיל

ועכשיו לאנסין

And now for the Unseen

ן    Dan Springer is saving people’s lives with soap. It all started seven years ago as a special project in his basement in Texas. At that time, Dan frequently traveled as part of his job. In every hotel he was given a bar of soap, like all the other guests. Dan wondered what hotels do with used bars of soap after the guests leave.

ןן While doing some research, Dan discovered that millions of used bars of soap from hotels worldwide are thrown away daily. He also read an interview with Dr. William Warren from the United Nations. Dr. Warren claimed that many people in developing countries are dying from diseases that could easily be prevented by using soap. 

ןןן   “Keeping clean is a huge problem in developing countries. Many deadly diseases are spread through the bacteria on our hands,” Dr. Warren explained. “In the U.S. it’s easy to keep clean. Americans can find soap everywhere, including public toilets, restaurants and schools. This isn’t true in many other countries.” 

ןןן   “Keeping clean is a huge problem in developing countries. Many deadly diseases are spread through the bacteria on our hands,” Dr. Warren explained. “In the U.S. it’s easy to keep clean. Americans can find soap everywhere, including public toilets, restaurants and schools. This isn’t true in many other countries.” 

IV    Dan started his project to solve this problem. The company that developed from his project is now called “Clean the World.” It recycles soap collected from more than 4,000 hotels. It has factories in Las Vegas, Orlando and Hong Kong. These are cities with many hotels where thousands of used bars of soap can easily be collected every day. 

V     The soap is recycled through a simple process. Machines cut the soap up and remove the bacteria. It is then made into new bars of soap that are donated to developing countries. So far, the company has donated 25 million bars of recycled soap. 

VI    “Many people are surprised to discover that one of the most effective ways to prevent disease and death is by just washing your hands with soap,” said Dan. “We’re hoping to make a difference.”

Great ! Now for the questions

מצוין! עכשיו לשאלות !

מילים חשובות בתוך השאלות.

Important vocabulary words in the questions.

Answer ענו

Question  שאלה

According to לפי

Text טקסט / מאמר

Circle  הקף בעיגול

Instructions  הוראות

Example דוגמה

Mentioned מוזכר

Because בגלל

QUESTIONS (70 points)           Making a Difference

 

Answer questions 1-8 in English according to the article. In questions 1, 2, 3 and 8, circle the number of the correct answer. In the other questions, follow the instructions. 

1. What do we know about Dan Springer from lines 1-5?   (7 points) 

i) He owned a hotel in Texas.

ii) He sold soap to hotels. 

iii) He often stayed in hotels. 

iv) He was a hotel manager. 

 

2. What did Dan learn from his research? (lines 6-10)  (8 points) 

i) What hotels do with used bars of soap. 

ii) Why developing countries need more hotels. 

iii) How the United Nations helps people. 

iv) Which developing countries buy used soap. 

3. Dr. Warren says that (–). (Paragraph III, lines 11-14)

i) people in developing countries have enough soap 

ii) people spread disease through their hands 

iii) Americans have trouble keeping clean 

iv) people should throw away used soap                 (8 points) 

 

4. “This isn’t true in many other countries.”  (line 14)   (8 points)

 

What isn’t true? (Paragraph III, lines 11-14)

ANSWER: ……………………………………………………………. . 

 

5. Why is Las Vegas a good place for the company’s factory?   (lines 15-19)

ANSWER: ………………………………………………      (8 points) 

 

6. PUT A √ BY THE TWO CORRECT ANSWERS. 

 

In lines 15-23 we learn (–). ……..  (2×8=16 points) 

i) how many people use recycled soap …….. 

ii) what happened to Dan’s basement project …….. 

iii) how long it takes to make new bars of soap …….. 

iv) which developing countries receive soap …….. 

v) how much soap has already been collected …….. 

vi) how the new bars of soap are made 

 

7. In line 26 Dan says, “We’re hoping to make a difference.” 

What difference is Dan trying to make? (lines 24-26) ANSWER:…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. . (7 points) 

 

8. Another possible title for this article could be (–).         (8 points)

i) Deadly Diseases in Developing Countries 

ii) How Dr. Warren Changed the World 

iii) A Surprising Way to Save Lives 

iv) Collecting Soap for the United Nations

Smile! You did it

תחייכו ! עשיתם את זה !

חלק II – משימה כתיבה

Part II – Written Presentation

9. Describe someone who influenced your life. 

    Write 70-90 words. You may relate to the following points: 

• who the person is 

• what this person does 

• how this person influenced you

כתיבת תגובה