Uptown Passover

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

Uptown Passover – Six13

Uptown Passover  –   Six-13

 

Doh – Doh doh doh, (Aaaaaaow!)

This is that age old

זה האייג-אולד (ותיק) 

Passover tale that’s retold

סיפור פסח שחוזרים עליו

This is what we listen to

זה מה שאנחנו שומעים

While eating through those matzah pieces

בזמן שאנחנו אוכלים את החתיכות מצה

Climbing, tiling

מטפסים, עושים בלטות

Building Egyptian cities

בונים עיירות מצריות

We worked hard but prayed to God

אנחנו עבדנו קשה אבל התפללנו להשם

And He freed us all, so get ready

והוא שחרר אותנו, אז תהיו מוכנים

 

It’s Pesach! (Oh man)

זה פסח – אוו מאן

There was a burning bush on fire, man

יש סנה בוער באש

It’s Pesach! (Big fans)

זה פסח – אוהדים גדולים

Cause the Pharoah drew God’s ire, man

בגלל פרע משך את הזעם של הקב”ה

It’s Pesach! (Change pans)

זה פסח – להחליף סירים

So he took us out of Mitz-ra-yim

אז הוא הוציא אותנו ממצרים

It’s Pesach! (Let’s scram)

זה פסח – בואו נסתלק

So it’s bad if you have chametz (Clean it up)

ז זה רע אם יש לכם חמץ

 

Kids singing “ma nishtana” (whoo)

ילדים שרים מה נשתנה

‘Cause Uptown Passover’s coming to you  

בגלל אפ-טאוון פסח בא אליך

Seder tonight and we saved you a spot

ליל הסדר הערב  ושמרנו לך מקום

Don’t be slavin’, just nosh

אל תהיו משועבדים, רק תנשנש

[Hey, hey, hey, oh!]  –  הי הי הי, אוו

 

Stop! Say the kiddush

עצור! אמור את הקידוש

Fill four cups, Manischevitz in them

מלאו 4 כוסות, מנישביץ (מיץ ענבים) בתוכם

Lots of food, no chametz

הרבה אוכל, בלי חמץ

Shmulie-O, start to bentsch!

שמולי, התחל לברך

 

Went from Egypt, Sinai,

הלכנו ממצרים לסיני

All the way to Judea

עד ליהודיה

We showed up and settled down

אנחנו הגענו והתיישבנו

In the land that we now call Izzy

בארץ שכעת אנו רואים יזי (ישראל

 

Doh doh doh, doh doh doh, doh doh  (3X)

Kadeish (Urchatz) – קדיש – ורחץ

Gonna bless the wine then wash your hands

הולך לברך על היין ואז נוטל ידיים

Karpas (Yachatz) – כרפס – יחץ

Dip the parsley and break the matza, man

טובל את הפטרוזיליה ושובר את המצה

Maggid (Rachtzah) – מגיד – רחץ

Tell the story, then wash again

תספר את הסיפור וטול ידיים שוב

Motzi (matzah) – מוציא – מצא 

Eat the matzah, it’s so crunchy (Break it up)

אוכל את המצה, זה כל כך קראנצ’י

 

Kids singing “ma nishtana” (whoo)

ילדים שרים מה נשתנה

‘Cause Uptown Passover’s coming to you

בגלל אפ-טאוון פסח בא אליך

Seder tonight and we saved you a spot

ליל הסדר הערב  ושמרנו לך מקום

Don’t be slaving, just nosh

אל תהיו משועבדים, רק תנשנש

Hey, hey, hey, oh! – הי הי הי, אוו

 

Doh doh doh, doh doh doh, doh doh 

 

Before we eat

לפני שנוכל

Let me tell you a little story

תרשו לי לספר לכם סיפור קטן

He said “Let my people go”

הוא אמר  – שחרר את עמי

Let my people go

שחרר את עמי

Moses said “Let my people go!”

משה אמר – שחרר את עמי

Let my people go

שחרר את עמי

He said “Let my people go!”

הוא אמר – שחרר את עמי

Let my people go

שחרר את עמי

He sent blood, and froggies

הוא שלח דם וצפרדעים

And lice all over their bodies

וכינים על כל גופם

Wild animals, all angry

חיות טורפות, כלם כועסים

Livestock disease, now that’s nasty

דבר מחלות, זה מגעיל

Boils, hail, fire and locusts

שחין, ברד, אש וארבה

Plague of first born and darkness

מכת בכורות וחושך

Seder tonight and we saved you a spot

ליל הסדר הערב ושמרנו לכם מקום

Don’t be slaving, just nosh 

אל תהיו משועבדים, רק תנשנש

Hey, hey, hey, oh! – היי היי היי

Uptown Passover – אפ-טאוון פסח

Uptown Passover – אפ-טאוון פסח

 

Say what! – תומר מה

 

Hey, what’s up Six13 here. 

היי, מה קורה Six-13 כאן.

I hope you enjoyed the new video.

אני מקווה שנהנתם מהסרטון החדש

Thank you so much for all of your support. 

תודה רבה על כל התמיכה שלכם.

The reaction to our last video to Chanukah was absolutely incredible. 

התגובה לסרטון האחרון שלנו לחנוכה הייתה מדהימה לחלוטין.

Our schedule for 2015 is filling up fast.

לוח הזמנים שלנו לשנת 2015 מתמלא במהירות 

But we have some dates available to come to your town. 

אבל יש לנו כמה תאריכים פנויים להגיע לעיר שכם.

That’s if you want us for a concert in your community

זה אם אתם רוצים אותנו להופעה בקהילה שלכם

Or if you’re looking for some Yeshivish friendly music

 או אם אתם מחפשים מוזיקה ישיבתית ידידותית 

for your bar or bar mitzvah. 

לבר או לבר המצווה שלכם

And we are so excited to announce 

ואנחנו כל כך נרגשים להכריז 

the debut of our brand new album ‘Six13 Volume 6 – Thirteen” 

על דֵבּוּט של האלבום החדש שלנו ‘Six13 Volume 6 – Thirteen

It’s available on iTunes.

הוא זמין ב-iTunes,

You can order it at mostlymusic.com

אתם יכולים להזמין אותו ב-mostlymusic.com

or at [Judah] stores nation-wide. 

 או בחנויות Judah ברחבי הארץ.

Our album will be available for purchase starting next week. 

האלבום שלנו יהיה זמין לרכישה החל מהשבוע הבא.

And don’t forget to subscribe. 

ואל תשכחו להירשם.

Support and Follow Six13:

 

תמכו ותעקבו אחר Six13:

אוצר מילים מתוך השיר

Vocabulary from Song

 

Verbs פעלים

Retell

Save

Climb

Draw

Work

Pray

Break

Nosh

Bless

Wash

Send

Nouns שם עצם

Tale

Piece

bush

Spot

Land

Hand

Blood

Frogs

Animals

Disease

Boils

Darkness

Hail

Fire

Locust

Plague

FIrst Born

Lice

Adjectives שם תואר

Burning

Ire

Crunchy

Angry

Nasty

Incredible

  

 It’s Seder Night… 

We Saved you a spot  

פעלים

Verbs

Save

לשמור

burn

לשרוף

pray

להתפלל

Settled down

להיתיישב

Nosh

לנשנש

Free

לשחרר

שם עצם

Nouns

land

ארץ

City

עיר

Nosh

נישנוש

Livestock

בעלי חיים

Disease

מחלה

Plague

מכה, מגפה

שם תואר

Adjectives

Incredible

מדהים לחלוטין

Nasty

מגעיל

Ire

זעם

Burning

שורף

Angry

כועס

Crunchy

קראנצ'י

שם עצם

Nouns

נפלא! עכשיו בואו נלמד את 10 המכות בעל פה נלמד . בהצלחה!!!

Super! Now let’s learn the 10 plagues by heart. GOOD LUCK!

למתקדמים

Advanced

Answer the questions from the Uptown Passover song.  

 

1. What did the Jewish people build in Egypt?

 

______________________________________________________________

 

2. What did the Jewish people do when they worked hard?

 

______________________________________________________________

 

3.  What was on fire?

 

______________________________________________________________

 

4. What country did G-d take the Jewish people out of? 

 

______________________________________________________________

 

5. What do the kids sing on Pesach night?

 

______________________________________________________________

 

6. How many cups of wine do we drink of Pesach?

 

______________________________________________________________

 

7. What food don’t we eat on Pesach?

 

______________________________________________________________

 

8. Where did the Jews go when they left Egypt?

 

______________________________________________________________

 

9. What do we do after we make a blessing on the wine?

 

______________________________________________________________10. What do we dip during the Sedar night?

 

______________________________________________________________

 

11. What do we break during the Sedar night?

 

______________________________________________________________

 

12. What do we do after we tell the Pesach story?

 

______________________________________________________________

 

13.  What did Moses say to Pharoah?

 

______________________________________________________________

 

14. What did G-d send to Egypt when Pharoah didn’t listen?

 

______________________________________________________________

 

15. What were the last two plagues?

 

______________________________________________________________

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

שונות

Others

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תקראו את המשפטים בקול רם ותראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  Read the sentences out loud and see how much you can understand.

That's Hilarious

זה קורע

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

1) Did you hear about the internet search engine for Passover?

– It’s called eliYAHOO

2) Why did the matzah quit his job?

– Because he didn’t get a raise

3) A British Jew was knighted by the Queen. He needed to kneel in front of her and recite a sentence in Latin when she tapped him on the shoulders with her sword. The Jewish knight panicked in the excitement of the moment and forgot the Latin. He thought quickly and he recited the only other sentence he knew in a foreign language, the “Ma nishtana ha layla ha zeh mi kol ha laylot,” the song he used to say on Passover night.

Puzzled, Her Majesty turned to her advisor and whispered, “Why is this knight different from all other knights?”

4) A little boy once returned home from Hebrew school and his father asked, “What did you learn today?”

He answered, “The Rabbi told us how Moses led the children of Israel out of Egypt.”

“How did he do that?”

The boy said “Moses was a big strong man and he beat Pharaoh up. Then while he was down, he got all the people together and ran towards the sea. When he got there, he had the Corps of Engineers build a huge pontoon bridge. Once they got on the other side, they blew up the bridge while the Egyptians were trying to cross.”

The father was shocked. “Is that what the Rabbi taught you?”

The boy replied, “No. But you’d never believe the story he DID tell us!”

שליחת תגובה על השיעור. נשמח לשמוע איך התחברתם. תודה LOLenglish.

כתיבת תגובה