שלום לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד לכתוב נכון באנגלית. כל אחד יקח מחברת אנגלית וכלי כתיבה וקדימה למשימה!

Hello Everybody!  Right now we are going to learn how to write correctly in English. So take out your pen and paper and let’s go!

לומדים לכתוב את האות M

חפשו את האות M

Find the Letter M

לומדים לכתוב את האות N

חפשו את האות N

Find the Letter N

לומדים לכתוב את האות O

חפשו את האות O

Find the Letter O

לומדים לכתוב את האות P

חפשו את האות P

Find the Letter P

זמן לחרוז

YEAH

יש

Time to Rhyme

O  = ON   BON    DON   GON   JON   LON    MON

    = on    bon     don    gon    jon     lon     mon   

A =  AN   BAN   DAN   GAN   JAN     LAN   MAN

   =  an    ban    dan    gan    jan      lan    man

E = EN    BEN   DEN   GEN    JEN     LEN   MEN

   = en    ben    den    gen     jen     len     men

I =  IN    BIN     DIN    GIN    JIN    LIN    MIN

      in     bin     din    gin     jin     lin     min

מצוין!!!  עכשיו בואו ניקרא בכל רם!

Great!!! Now let’s read out loud together.

00:00
00:00
  • Drink 00:00
00:00
00:00
  • Milk 00:00
00:00
00:00
  • Coffee 00:00
00:00
00:00

Drink

Milk

Coffee

Coke

00:00
00:00
  • Mom 00:00
00:00
00:00
  • Pop 00:00
00:00
00:00
  • Linda 00:00
00:00
00:00
  • Pamela 00:00

Mom

Pop

Linda

Pamela

00:00
00:00
  • Mom and Pop 00:00
00:00
00:00
  • Linda and Pamela 00:00
00:00
00:00
  • drink milk 00:00

Great Job

עבודה נפלאה

כתיבת תגובה