קורס מבוא חינמי לאנגלית

To Be (am, is, are) Present Simple

להיות (am, is, are) בהווה פשוט

SING IT

תשירו

הוראות לימוד

1) האזינו לשיר 2-3 פעמים בלי לקרוא את המילים. תראו כמה שאתם מבינים.

2) תשמיעו את השיר שוב ותקראו את המילים תוך כדי שמיעה לפחות 3, 4 – 500 פעמים (הסתכלו בתרגום כשצריכים)

3) הקשיבו לשיר בלי להסתכל במילים ותראו כמה שאתם מבינים.

4) תלמדו את השיר בעל פה.

Instructions

1)  Listen to the song 2-3 times without reading the lyrics.  See how much you understand.

2) Play the song and read the lyrics while listening at least 3, 4 -500 times (Look at the Hebrew translation when needed).

3) Listen to the song without the lyrics and see how much you can understand.

4) Try to learn the song by heart.

ABC It's Easy – The Jackson 5

I think this is probably the first time this record has been played on the air and it's about to be released. This thing called ABC . 

אני חושב שזאת כנראה הפעם הראשונה שהתקליט הזאת משוחקת באוויר והיא עומדת להשתחרר. 

ABC הדבר הזה נקרא

Yes – כן

Ladies and gentlemen – the Jackson 5.

גבירותי ורבותי – ה ג'קסון 5

A buh-buh buh buh-buh

בהה בהה בהה

A buh-buh buh buh-buh

בהה בהה בהה

You went to school to learn, girl

הלכת לב”ס ללמוד, ילדה

Things you never, never knew before

דברים אף פעם לא ידעת לפניכן

Like I before E except after C

C  למעת אחרי E לפני I כמו

And why two plus two makes four

ולמה 2 ועוד 2 עושה 4

Now now now, I'm gonna teach you

כעת כעת כעת, אני אלמד אותך

Teach you, teach you

ללמד אותך, ללמד אותך

All about love, dear

הכל על אהבה, מתוקה

All about love

הכל על אהבה

Sit yourself down, take a seat

תשיבי את עצמך, תשבי (קחי כסא

All you gotta do is repeat after me

כל מה שאת חייבת לעשות זה לחזור אחרי

ABC

It's easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me girl!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

Come on, let me love you just a little bit!

בואי, תני לי לאהוב אותך רק קצת

Come on, let me love you just a little bit!

בואי, תני לי לאהוב אותך רק קצת

I'm a going to teach how to sing it out!

אני אלמד אותך איך להשיר את זה בכל רם

Come on, come on, come on

מייקל. באו, באו, באו

Let me show you what it's all about!

תני לי להראות לך על מה כל זה

Reading, writing and arithmetic

קריאה, כתיבה, חשבון

Are the branches of the learning tree

הענפים של עץ המלמד

But without the roots of love every day, girl

אבל בלי השורש של אהבה כל יום, ילדה

Your education ain't complete

ההשכלה שלך אינה מושלמת

T-T-T-Teacher's gonna show you

ה-ה-המורה תירא לך

Show you, show you

תירא לך, תירא לך

How to get an A!

איך להשיג 10

Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!

Spell "me" "you"

“תאייתי “אני” – “את

Add the two!

תחברי שניהם

Listen to me baby, that's all you gotta do!

תקשיבי לי בייבי, זה כל מה שאת חייבת לעשות

ABC

It’s easy as one, two, three

זה קל כמו 1-2-3

Or simple as do re mi

או פשוט כמו דו-ריי-מי

ABC, one, two, three, baby, you and me, girl!

בייבי, את ואני, ילדה    ABC 1-2-3

ABC

It's easy

זה פשוט

It's like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That's how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

That's how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

Sing a simple melody

(תשירי מנגינה

1,2, 3 Baby you and me

1,2,3 בייבי את ואני

Sit down, girl!

תשבי, ילדה

I think I love you!

אני חושב שאני אוהב אותך

No!  Get up, girl!

לאֱ ,תקומי, ילדה

Show me what you can do!

תראי לי מה את יכולה לעשות

Shake it, shake it, baby, come on now!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי, באוי עכשיו

Shake it, shake it, baby, ooh ooh!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי

Shake it shake it, baby, huh!

תזיזי את זה, תזיזי את זה, בייבי

One, two, three, baby, ooh ooh!

אחד-שתיים-שלוש, בייבי , אההה   

ABC, baby, nah nah!

בייבי    ABC

Do re mi, baby, huh!

דו-ריי-מי, בייבי

That's how easy love can be.

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

ABC, it's easy

זה פשוט  ABC

It's like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That's how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

(I'm not gonna teach you how to sing it out)

אני אלמד אותך איך לשיר את זה בכל

Come on come on come on let me show you what it's all about

באו, תנו לי לראות לך מה כל זה

ABC, it's easy

זה פשוט  ABC

It's like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That's how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט

(I'm not gonna teach you how to sing it out)

אני אלמד אותך איך לשיר את זה בכל

Sing it out, sing it, sing it, sing it

תשירו בכל, תשירו, תשירו

Oh baby, ABC, it's easy

זה פשוט  ABC  אוו בייבי

It's like counting up to three (One, two, three)

זה כמו לספור עד ל 3

Sing a simple melody (Do re mi, ABC)

(תשירי מנגינה (דו ריי מי

That's how easy love can be!

ככה אהבה יכולה להיות פשוט


00:00
00:00

 • ABC It's easy
  00:00
המשפט שהודגש בשיר היה –  

"ABC – It's easy as 1,2,3"

כדי להבין את הרעיון של המילה "is"  שמופיעה בשיר It's easy = It is easy תלחצו כאן לשיעור שמגיע לכם בחינם מ-LOLenglish על הפועל להיות בהווה פשוט –  to be =am / is / are .

בנתיים בואו נבנה שיעור על בסיס המשפט של השיר. ראשית בואו נלמד כמה מילים חדשות המופיעות למטה.  בהצלחה!

The sentence that was emphasized in the song was –  

"ABC – It's easy as 1,2,3"

To fully understand the idea of the word "is" click here for your other free LOLenglish lesson on the verb "to be = am/is/are" in the present simple tense. 

In the meantime, let's build a lesson from the sentence we learned from the song. First let's learn a few more new words.  GOOD LUCK!

It's easy – It's fun

זה קל – זה כייף

Easy  

קל

Hard  

קשה

Simple

פשוט

Difficult

קשה

Nice

נחמד

Pretty  

יפה

Ugly  

מכוער

Amazing

מדהים

Awesome  

פלאי

Terrible  

נורא

Boring

משעמם

Interesting

מעניין

Fun  

כיף

Great  

מצוין

Cool  

מגניב

Awful  

נורא

מצוין! עכשיו אתם תנסו תתרגמו רת המשפטים באנגלית. תומרו אותם בקל רם!

Great. Now you try. Translate the sentences in English. Say them out loud! 

00:00
00:00

 • It's simple
  00:00
 1. זה פשוט.

00:00
00:00

 • difficult
  00:00
2.  זה קשה.

00:00
00:00

 • cool
  00:00
3. זה מגניב.

00:00
00:00

 • Amazing
  00:00
4. זה מדהים.

00:00
00:00

 • terrible
  00:00
5. זה נורא.

00:00
00:00

 • beautiful
  00:00
6. זה יפה.

00:00
00:00

 • Nice
  00:00
7. זה נחמד.

00:00
00:00

 • Ugly
  00:00
8. זה מכוער.

00:00
00:00

 • Interesting
  00:00
9. זה מעניין.

00:00
00:00

 • Boring
  00:00
10. זה משעמם.

00:00
00:00

 • Fun
  00:00
11. זה כייף.

למתקדמים

Advanced

אוצר המילים מהשיר

Vocabulary from the song

Love

לאהוב

Do

לעשות

Repeat  

לחזור

Sing  

לשיר

Count

לספור

Come

לבוא

Complete

להשלים

Sit

לשבת

Teach

ללמד

Show  

להראות

Shake

לשקשק, לרעוד

Think

לחשוב

School

בית ספר

Education

השכלה

Girl

ילדה

Arithmetic

חשבון

Writing

כתיבה

Tree

עץ

Branch

ענף

melody

מנגינה

Simple

פשוט

Easy

קל

Every day

כל יום

A little bit

קצת

Test Yourself  –  תבחנו את עצמכם

פעלים

Verbs

Sing

לשיר

Do

לעשות

Love

לאהוב

Teach

ללמד

Think

לחשוב

Come

לבוא

Show

להראות

Repeat

לחזור (על משהו)

Count

לספור

Teach

ללמד

shake

לשקשק / לרעוד

שם עצם

Nouns

Arithmetic

חשבון

Melody

מנגינה

Education

השכלה

Writing

כתיבה

Branch

ענף

School

בית ספר

Girl

ילדה

Tree

עץ

שם תואר

Adjectives

Simple

פשוט

Easy

קל

שונות

Others

Every day

כל יום

a little bit

קצת

נפלא! עכשיו מתחת ישנם כמה משפטים מהאוצר מילים של השיר. תראו כמה שאתם מבינים.

Super! Now below are some sentences from the vocabulary from the song.  See how much you can understand.

00:00
00:00

 • LOLenglish
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

My new English school is LOLenglish.

עברית – Hebrew

הבית ספר החדש שלי הוא LOLenglish.

00:00
00:00

 • Easy English
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

It's easy to learn English now.

עברית – Hebrew

לך שמאלה. לא, לך ימינה. אוי אני כל כך הססני.

00:00
00:00

 • Teacher
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

The name of my teacher is Aussie.

עברית – Hebrew

השם של המורה שלי הוא אסי.

00:00
00:00

 • melody
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

I love this melody.

עברית – Hebrew

אני אוהב/ת את המנגינה הזו.

00:00
00:00

 • Repeat song
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

Repeat the song please. I love it!

עברית – Hebrew

תחזרו על השיר בבקשה. אני אוהבת אותו.

00:00
00:00

 • shake
  00:00

English
עברית – Hebrew
English

Sit down. Do the work. Complete the course. Get an education. And shake!

עברית – Hebrew

שבו. תעשו את העבודה. תשלימו את הקורס. קבלו השכלה. ותשקשקו!

!The jokes are on us 

הבדיחות עלינו

That's Hilarious

זה קורע

בדיחות

בדיחות הן הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לשאול שאלות. המפתח לספר בדיחה הוא לומר אותם בבירור וברהיטות. כדי לעשות זאת, חייבים לקרוא את הבדיחות בקול רם 3, 4 – 500 פעמים עד שאתם מכירים אותם בעל פה. תרגול מביא לשלמות! LOL!

JOKES

Jokes are the best way to learn how to ask questions. The key to joke telling is to say them clearly and eloquently. To do so, you must read the jokes out loud 3, 4 – 500 times until you have them memorized. Practice makes perfect!  LOL!

00:00
00:00

 • tomato
  00:00
ש: מה אדום וזז מלמעלה למטה?

ת: עגבניה במעלית.

Q: What’s red and moves up and down?

 

A:  A tomato in an elevator.

00:00
00:00

 • zebra
  00:00
ש: מה שחור ולבן ואדום בגל כולו?

ת: זיברה שנכבתה בשמש.

Q: What’s black and white and red all over?

 

A: A sunburned zebra.

00:00
00:00

 • frog
  00:00
ש: מה ירוק ואדום ומסתובב ומסתובב?

ת: צפרדע בתוך בלנדר.

Q: What’s green and red and spins around an around?

 

A: A frog in a blender.

משחק מילים כייפי

A PUN הוא משחק מילים, והכוונה היא מילה שיש לה שתי משמעויות או מילה שנשמעת דומה מאוד למילה אחרת. הרבה בדיחות משתמשות במשחקי מילים. קראו את הבדיחות למטה ותראו איך זה בא לידי ביטוי!

Fun Pun

A pun is a word that has two meanings or a word that sounds very similar to another word. Many jokes use puns. Read the jokes below and  see how puns are used. 

00:00
00:00

 • library
  00:00
ש: מה הבניין הכי גבוה בעולם?

ת: סיפריה – יש לה הכי הרבה stories (סיפורים או קומות).

Q: What’s the tallest building in the world?

 

A: A library – it has the most stories.

00:00
00:00

 • goldfish
  00:00
שני דגי זהב נמצאים ב tank, אחד מסתכל על השני ואומר, "אתה יודע איך לנהוג את זה?"

Tank – (טנק או אקואריום)

Two goldfish are in a tank. One looks at the other and says, "How do you drive this thing?"

00:00
00:00

 • soldiers
  00:00
שני חיילים נמצאים tank, אחד מסתכל על השני ואומר, "בלו בלו בלו בלו בלו?"

Tank – (אקווריום או טנק)

Two soldiers are in a tank. One looks at the other and says, "Blu blu blu blu blu?"

קורס חוויתי לשפת האנגלית

To access this content, you must purchase קורס לאנגלית חווייתי.
×

עגלת קניות

Close Panel