הווה פשוט  –  Present Simple

What is the Present Simple   ?    מה זה הווה פשוט

אנחנו משתמשים בהווה פשוט כאשר אנחנו מדברים על עובדות או תחביבים. זה בדרך כלל מתבטא כאשר אנחנו מדברים על דברים שאנחנו עושים (או לא עושים) באופן שגרתי. אף על פי שאנו קוראים לזמן הזה ההווה, זה לא חייב לקרות באותו רגע. לדוגמה:

אני לומד אנגלית כל הזמן, אבל עכשיו אני אוכל ארוחת צהרים עם החברים שלי.

We use the Present Simple when we talk about facts or hobbies.  This is often expressed when we are talking about things that we do (or don’t do) on a regular basis.  Even though we call this the Present, it is not necessarily happening at this moment. For example:

I learn English every day, but right now I am eating lunch with my friends.

 

                             TO LEARN    

       (Singular יחיד)         (Plural רבים)

       1) I learn                     (1) We learn

      2)You learn                 (2) You learn

      3) He learns

      3) She learns                   (3) They learn

      3) It learns

 

שימו לב: אנחנו רק מוסיפים “S” לפועל בגוף שלישי יחיד (He, She, It ). 

es, ies

 

עוד דבר קטן: יש אופנים שצריכים להוסיף “es” או “ies” בסוף הפועל בגוף 3, יחיד.  אנחנו מוסיפים “es” לפועלים שמסיימים באותיות sh, ch,x, z, ss, o .

 

AlsoThere are times when you need to add “es” or “ies” to the verbs in the 3rd person, singular.  We add an “es” to the verbs that end in  sh, ch, x, z, ss, o

 

1)  Wash

Washes

שותף

2)  Watch

Watches

צופה

3) Fix

Fixes

מתקן

4) Buzz

Buzzes

מזמזם

5) Pass

Passes

עובר/מוסר

6) Go

Goes

הולך

7) study

Studies

לומד

** Play

Plays

לשחק

 

 

  • Study

Studies

לומד

  • Try

Tries

משתדל

  • Fly

Flies

טס

  • Cry

Cries

בוכה

  • Worry

Worries

דואג

NOT

לומר את השלילה, פשוט מוסיפים את המילה NOT אחרי הפועל.

To say something in the negative form, we simply add the word NOT after the verb.

                                                 To Be Perfect להיות מושלם

          

                            (Singular יחיד)                            (Plural רבים)

                     1) I am not perfect.                         (1) We are not perfect.

                     2) You are not perfect.                    (2) You are not perfect.

                    3) He is not perfect.

                    3) She is not perfect.                       (3) They are not perfect.

                    3) It is not perfect.

SPOKEN ENGLISH

רוב האנשים מדברים בלשון קצר גם בשלילה. אפשר גם לקצר בשני אופנים: לדוגמה:

Most people also use the short form of the negative when speaking. There are two ways to use the short version.  For example:

                                                               Lazy – עצלן

 

‘m, ‘s, ‘re

Isn’t / aren’t

I am not lazy.

I’m not lazy.

 

You are not lazy.

You’re not lazy.

You aren’t lazy.

He is not lazy.

He’s not lazy.

He isn’t lazy.

She is not lazy.

She’s not lazy.

She isn’t lazy.

It is not lazy.

It’s not lazy.

It isn’t lazy.

We are not lazy.

We’re not lazy.

We aren’t lazy.

They are not lazy.

They’re not lazy.

They aren’t lazy. 

To be or not to be, that is the question!

 

להיות או לא להיות זו היא השאלה

     האם  – Yes/No Questions – TO BE

כאשר אנחנו שואלים שאלת כן/לא עם הפועל TO BE בהווה (am, is, are) אנחנו פשוט מחליפים את הסדר של הנושא והפועל. לדוגמה:

When we ask YES/NO questions with the verb To BE in the present form (am/is/are) we simply switch the order of the subject and the verb.  For example, Is Sarah bored?

             Bored – משוע

          Is  Sarah bored?

          ↘↙

   Yes, Sarah is  bored.

   No, Sarah is  not bored.

      

       Are  you bored?

        ↘↙

    Yes, I am bored.

    No,  I am not bored.

SAY WHAT!!!

 שאלות /Wh/ questions  –   Wh

אם אנחנו רוצים לשאול עוד שאלות בקשר לנושא של המשפט, אנחנו פשוט מוסיפים שאלת Wh בתחילת השאלה. קוראים להם Wh בגלל שרוב השאלות מתחילות באותיות Wh .

If we want to ask more questions about the subject, we simply add a Wh/ question in the beginning of the question.  They are called “wh/ questions” because most of the questions begin with wh/.

Who מי      What מה      Where  איפה   When  מתי   Why  למה  Which  איזה  

How  איך    How much  כמה עולה         How many  כמה  

Who

Who is that?

מי זה

What

What is that?

מה זה

Where

Where are you?

איפה אתה

When

When is the game?

מתי המשחק

Why

Why are you late?

למה אתה מאחר

Which

Which is mine?

איזה שלי

How

How are you?

(איך אתה (מה שלומך

How much

How much is it?

(כמה זה (עולה

How many

How many kids are here?

כמה ילדים (נמצאים) כאן


כתיבת תגובה